「taxation」の英語-ルーマニア語辞書

EN

「taxation」ルーマニア語 翻訳

EN

taxation {名詞}

volume_up
1. 通常
2. 経済
taxation (同様に: tax)
3. 財政学
taxation
Secondly, I intend to look at all issues of taxation in the European Union.
În al doilea rând, intenţionez să analizez toate problemele legate de taxare în Uniunea Europeană.
Here, there is even the 'no taxation without representation' issue.
În acest caz, ne confruntăm chiar şi cu problema descrisă de sloganul "nicio taxare fără reprezentare”.
That therefore denies us an important instrument of taxation in the field of transport policy.
În consecinţă, se anulează astfel un instrument important de taxare în domeniul politicii privind transporturile.

"taxation"の類義語(英語):

taxation

ルーマニア語での"taxation"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishDouble taxation is something for which there is no social justification whatsoever.
Dubla impozitare este ceva pentru care nu există deloc o justificare socială.
Englishthe report by Mrs Alvarez on administrative cooperation in the field of taxation,
raportul dnei Alvarez referitor la cooperarea administrativă în domeniul impozitării,
EnglishTaxation of companies is the exclusive responsibility of each Member State.
Impozitarea societăţilor este responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru.
EnglishFurthermore, cross-border dual taxation should be a subject of greater focus.
În plus, ar trebui să se pună mai mult accent pe impozitarea dublă transfrontalieră.
EnglishSo, on the issues in this report, three taxation measures are proposed.
Astfel, privind aspectele din acest raport, se propun trei măsuri de impozitare.
EnglishThe precedent in the field of taxation of savings should set alarm bells ringing.
Precedentul din domeniul impozitării economiilor ar trebui să tragă un semnal de alarmă.
EnglishIt is time to take clear decisions on the inspection and taxation of capital.
Este momentul să luăm decizii clare cu privire la controlul și impozitarea capitalului.
EnglishTaxation, particularly any form of harmonisation, is always a sensitive issue.
Impozitarea, în special orice formă de armonizare, este întotdeauna o problemă delicată.
EnglishEffective taxation systems not only provide funding for vital public services.
Sistemele eficiente de impozitare nu oferă doar finanțare pentru servicii publice vitale.
EnglishThere are much more efficient ways of combating the issue of double taxation.
Există moduri mult mai eficiente de a combate problema dublei impuneri.
EnglishThe levying of taxation is one of the defining characteristics of a sovereign state.
Perceperea impozitării este una dintre caracteristicile definitorii ale statului suveran.
EnglishBut the same income should not be taxed twice with no relief for the double taxation.
Însă, în condiţiile în care este dublu impozitată, Ana ar trebui să primească o compensare.
EnglishFirstly, regarding the issue of taxation of cross-border mergers.
În primul rând, cu privire la problema impozitării fuziunilor transfrontaliere.
EnglishOne of the main problems which we have to tackle here is, of course, dual taxation.
Una din principalele probleme pe care trebuie să le abordăm este, desigur, impozitarea dublă.
EnglishThe aim of the directive is to improve administrative cooperation in the field of taxation.
Scopul directivei este să îmbunătăţească cooperarea administrativă în domeniul fiscal.
EnglishMr President: So the EU seeks to raise EU revenue by taxation on trucks?
Dle președinte: să înțeleg că UE urmărește să crească veniturile prin taxarea camioanelor?
EnglishThe question of appropriate taxation is also important in this case.
Problema impozitării adecvate este, de asemenea, importantă în acest caz.
EnglishHow can we create more taxation potential for a sensible, long-term economy?
Cum putem crea un potențial mai mare de impozitare pentru o economie rațională, pe termen lung?
EnglishWe are thinking of energy, we are thinking, of course, of taxation on financial transactions.
Ne gândim la energie, ne gândim, bineînţeles, la taxa asupra tranzacţiilor financiare.
EnglishLet me conclude with the recent development in the area of taxation.
Permiteţi-mi să închei cu evoluţiile recente din domeniul fiscalităţii.