「to decide」の英語-ルーマニア語辞書

EN

「to decide」ルーマニア語 翻訳

RO

「a decide」英語 翻訳

EN to decide
volume_up
[decided|decided] {動詞}

to decide
volume_up
a decide {自動}
They also decide to extend the budgetary powers of the European Parliament.
Consiliul decide, de asemenea, extinderea prerogativelor bugetare ale Parlamentului European.
We will decide later; it is not necessary to decide that now.
Vom decide mai târziu; nu este necesar să se decidă acest lucru acum.
The Commission cannot decide to suspend the application of Community law.
Comisia nu poate decide suspendarea aplicării dreptului comunitar.
They also decide to extend the budgetary powers of the European Parliament.
Consiliul decide, de asemenea, extinderea prerogativelor bugetare ale Parlamentului European.
We will decide later; it is not necessary to decide that now.
Vom decide mai târziu; nu este necesar să se decidă acest lucru acum.
The Commission cannot decide to suspend the application of Community law.
Comisia nu poate decide suspendarea aplicării dreptului comunitar.
to decide (同様に: to dispose, to decide)
Each Member State will decide on the basis of its own laws whether to receive them or not.
Fiecare stat membru va hotărî în funcţie de propriile legi dacă îi va primi sau nu.
It will be up to the next Commission to decide how to take this forward.
Următoarea Comisie va hotărî ce măsuri trebuie luate în perioada care urmează.
We cannot decide whether or not they want to live in the USA.
Nu putem hotărî dacă ei doresc sau nu să locuiască în SUA.
Each Member State will decide on the basis of its own laws whether to receive them or not.
Fiecare stat membru va hotărî în funcţie de propriile legi dacă îi va primi sau nu.
It will be up to the next Commission to decide how to take this forward.
Următoarea Comisie va hotărî ce măsuri trebuie luate în perioada care urmează.
We cannot decide whether or not they want to live in the USA.
Nu putem hotărî dacă ei doresc sau nu să locuiască în SUA.
to decide
We are giving women the possibility to choose and to decide on motherhood.
Le dăm astfel femeilor şansa de a alege şi de a se decide pentru maternitate.
Consumers often pay for the services of these consumer groups before deciding on a purchase.
Deseori, consumatorii plătesc pentru serviciile acestor grupuri, înainte de a se decide asupra unei achiziţii.
This shows, therefore, that there is, at times, a gap between what is said and what is decided.
Astfel, aceasta arată că, uneori, există o neconcordanţă între ceea ce se spune şi ceea ce se decide.
to decide (同様に: to choose, to select, to separate)
volume_up
alege {他動}
We are giving women the possibility to choose and to decide on motherhood.
Le dăm astfel femeilor şansa de a alege şi de a se decide pentru maternitate.
The word 'crisis' comes from the Greek word Krino that literally means 'to decide', 'to choose'.
Cuvântul "criză” provine de la cuvântul grecesc "Krino” ,care înseamnă "a decide”, "a alege”.
We have the choice to stand up either for patients' rights or for the rights of bureaucrats and politicians to decide and to regulate.
Putem alege fie să susţinem drepturile pacienţilor, fie drepturile birocraţilor şi politicienilor de a decide şi a reglementa.
to decide
to decide
volume_up
a dispune {動} (a decide)
It now has a clear methodology, with criteria for deciding on new restrictions, complementary to and independent of REACH.
Acum, dispune de o metodologie mai clară și conține criterii pentru hotărârea unor noi restricții, complementare și independente de REACH.
to decide (同様に: to enact)
volume_up
a decreta {動} (a hotărî)

ルーマニア語での"to decide"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishNow, we need only to decide whether we should agree on enhanced cooperation.
Acum trebuie numai să hotărâm dacă ar trebui să aprobăm cooperarea consolidată.
EnglishWhat type of institutions are these which can decide on the fate of entire nations?
Ce tip de instituţii sunt acestea care pot decide soarta unor întregi naţiuni?
EnglishConcerning the institution: we have to decide to whom this strategy is addressed.
În ceea ce priveşte instituţia: trebuie să decidem cui se adresează această strategie.
EnglishWe do, however, have to allow future presidencies to decide their own priorities.
Trebuie, totuşi, să permitem preşedinţiilor viitoare să-şi decidă propriile priorităţi.
EnglishIt is the Member States' governments who decide on the method for ratification.
Guvernele statelor membre sunt cele care stabilesc metoda de ratificare.
EnglishBut in the end, you know, the Member States decide on the funding for research.
Dar ştiţi că în final, decizia privind finanţarea cercetărilor le revine statelor membre.
EnglishIt will be up to the next Commission to decide how to take this forward.
Următoarea Comisie va hotărî ce măsuri trebuie luate în perioada care urmează.
EnglishIdeally, we will be able to decide on a common solution at European level.
În mod ideal, vom putea decide asupra unei soluţii comune la nivel european.
EnglishThe Commission will then, in its wisdom, decide whether it does anything or not.
Atunci Comisia, cu înţelepciunea sa, va hotărî dacă acţionează sau nu.
English. - It is up to the President to decide on this.
membru al Comisiei. - Depinde de dl preşedinte să decidă în această privinţă.
EnglishIf you're not sure what type of network printer to install, decide if you want to:
Dacă nu sunteți sigur ce tip de imprimantă în rețea să instalați, decideți dacă doriți să:
EnglishThis is pre-eminently a matter for the Member States to decide, rather than the EU.
Acesta este mai degrabă o chestiune pe care trebuie să o hotărască statele membre, nu UE.
EnglishOtherwise, we would have to decide now without sufficient information.
În caz contrar, ar trebui să hotărâm acum, fără a avea însă informaţii suficiente.
EnglishIt also lets you decide which method to use and then performs the transfer.
De asemenea, vă permite să decideți ce metodă să utilizați, apoi efectuează transferul.
EnglishIceland, however, will ultimately decide itself whether it becomes a member.
Totuşi, Islanda este cea care va decide, în cele din urmă, dacă va deveni sau nu membră.
EnglishAn entrepreneur may decide to stop doing business for a number of different reasons:
Antreprenorii pot decide să se retragă din afaceri din diferite motive:
EnglishEach Member State will decide on the basis of its own laws whether to receive them or not.
Fiecare stat membru va hotărî în funcţie de propriile legi dacă îi va primi sau nu.
EnglishUltimately consumers will decide if they want to buy seal products.
În final, consumatorii vor decide dacă doresc să achiziţioneze produse din focă.
EnglishIt is a matter for the Irish people to decide whether we ratify the Lisbon Treaty or not.
Ţine de poporul irlandez să decidă dacă vom ratifica sau nu Tratatul de la Lisabona.
EnglishHowever, it will get its chance, when the time is right and if voters so decide.
Cu toate acestea, va avea o șansă, la momentul potrivit și dacă alegătorii vor decide astfel.