「want to achieve」の英語-ポーランド語辞書

EN

「want to achieve」ポーランド語 翻訳

「want to achieve」の文脈の例文を見てください。

"want to achieve"に類似した翻訳-ポーランド語

want 名詞
to want 動詞
to 前置詞
Polish
to 接続詞
to achieve 動詞

ポーランド語での"want to achieve"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIf we want to achieve success in Copenhagen, we must create the Adaptation Fund.
Jeśli chcemy odnieść w Kopenhadze sukces, musimy stworzyć Fundusz na rzecz Przystosowania.
EnglishThis amendment states in clear and unequivocal terms what we want to achieve.
W poprawce tej jasno i jednoznacznie zostały przedstawione cele, jakie chcemy osiągnąć.
EnglishWith all these tools we want to achieve one thing: upholding and promoting human rights.
Wszystkie te narzędzia służą jednemu celowi: zachowaniu i szerzeniu praw człowieka.
English(DE) Mr President, what do we want to achieve with the European diplomatic service?
(DE) Panie przewodniczący! Co chcemy osiągnąć dzięki europejskiej służbie dyplomatycznej?
EnglishDiplomacy - quiet diplomacy - has a better chance of achieving what we want to achieve.
Dyplomacja - cicha dyplomacja - to lepsza szansa osiągnięcia tego, co chcemy osiągnąć.
EnglishThis is the priority if we really want to achieve the objectives of the Lisbon Strategy.
Oto priorytet - jeśli naprawdę chcemy osiągnąć cele strategii lizbońskiej.
EnglishThey look upon Western Europe as a place whose standards they absolutely want to achieve.
Postrzegają Europę Zachodnią jako miejsce, którego standardy chcą bezwzględnie osiągnąć.
EnglishWe know what we want to achieve; we must also seek to achieve it.
Znamy cele, które chcemy osiągnąć, natomiast powinniśmy również dążyć do ich osiągnięcia.
EnglishIn this report, we do not only set out the policies we want to achieve.
W przedmiotowym sprawozdaniu nie tylko określamy strategie polityczne, które chcemy realizować.
English. - (FR) Madam President, what do we want to achieve?
komisarz. - (FR) Pani przewodnicząca! Do czego zmierzamy?
EnglishThen we will be in a position to achieve what we all want to achieve.
Wtedy będziemy w stanie osiągnąć to, co wszyscy chcemy osiągnąć.
EnglishIt will be worth the effort if it enables you to achieve the objective that you say you want to achieve.
Warto się postarać, jeżeli ma to Panu pomóc osiągnąć cel, o jakim Pan mówi.
EnglishIf we want to achieve this Europe, it necessarily has to be effective.
Jeśli chcemy stworzyć taką Europę, musi ona być efektywna.
EnglishThis is the price we shall have to pay if we want to achieve a compromise.
Kładę na tą kwestię lekki nacisk, ponieważ chcemy takiego systemu wizowego, który będzie skuteczny i uczciwy.
EnglishThe big question is how we want to achieve that, and that is where we come to a parting of the ways.
Istotne pytanie brzmi, w jaki sposób chcemy osiągnąć te cele, i w tym punkcie nasze drogi się rozchodzą.
EnglishIf we want to achieve this, what, in the world, would have to change?
Co w świecie trzeba zmienić, żeby to osiągnąć?
EnglishSo we know why we are doing this and what we want to achieve.
Tak więc wiemy, po co to robimy i co chcemy osiągnąć.
EnglishWe want to achieve our goals, meet our obligations, accept the challenges and keep our promises.
Parlament Europejski chce osiągnąć swoje cele, wypełnić obowiązki, zaakceptować wyzwania i dotrzymać obietnic.
EnglishIf we want to achieve this objective, we must win the support of the largest countries and the biggest emitters.
Jeżeli chcemy osiągnąć ten cel, to musimy zjednać sobie największe państwa, największych emitentów.
EnglishKeeping a sense of proportion means ensuring that the great objectives that we want to achieve are also feasible.
Zachowanie umiaru oznacza zapewnienie, że wielkie cele, które chcemy osiągnąć, są także osiągalne.

他の言葉

English
  • want to achieve

英語-日本語辞書には、もっともっと解釈を探すことができます。