「timetable」の英語-ポーランド語辞書

EN

「timetable」ポーランド語 翻訳

EN timetable
volume_up
{名詞}

1. 通常

timetable (同様に: school agenda)
timetable
timetable
timetable (同様に: road map, rota, schedule)
In these circumstances, it is difficult for the Commission to provide any reasonable timetable.
W tych okolicznościach Komisji trudno podać jakikolwiek rozsądny harmonogram.
The timetable for elections is wrong and the timetable for reforming the Constitution is far too short.
Harmonogram wyborczy jest zły, a czas na zreformowanie konstytucji jest o wiele za krótki.
What is the timetable for implementation of Basel II and Basel III in respect of the US?
Jak wygląda harmonogram wdrożenia pakietu Bazylea II i Bazylea III w USA?

2. 輸送

timetable

ポーランド語での"timetable"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIn trying to reach that agreement, we were operating under a very tight timetable.
Dążąc do zawarcia tego porozumienia działaliśmy w warunkach napiętego planu.
EnglishHistory does not work to a timetable and we are in a period of crisis.
Historia nie przebiega według harmonogramu i przechodzimy obecnie przez kryzys.
EnglishCan you let us know what timetable you are working to and who is responsible?
Czy powie nam pan, jakiego harmonogramu się pan trzyma i na kim spoczywa odpowiedzialność?
EnglishOur intention is certainly to respect the timetable set in the directive.
Z pewnością naszym zamiarem jest przestrzeganie harmonogramu określonego w dyrektywie.
EnglishYou mentioned a timetable, a timetable for transposition which is in progress.
Wspomniała pani o harmonogramie transpozycji, która jest w toku.
EnglishCare must also be taken to ensure a reasonable timetable for practical implementation.
Równie rozważnie należy podejść do układania harmonogramu praktycznych działań wdrożeniowych.
Englishheads of state or government confirm the timetable for the Intergovernmental Conference (IGC).
Szefowie państw lub rządów potwierdzają agendę konferencji międzyrządowej.
EnglishThis is the reality and this is an answer to Mr Wałęsa's concerns about the timetable.
Taka jest rzeczywistość i taka jest odpowiedź na obawy pana posła Wałęsy w kwestii harmonogramu.
EnglishI also sense a certain frustration in here about the timetable now.
Wyczuwam na tej sali również pewną frustrację wywołaną harmonogramem.
EnglishIn a moment I shall be saying a few things about the timetable.
Niemniej także i w tym przypadku szybkość musi dać pierwszeństwo jakości.
EnglishI know that they are new to him, but I insist on a timetable.
Wiem, że są dla komisarza tematem nowym, ale nalegam na przyjęcie harmonogramu działań.
EnglishWe want to know why the visitors' centre is already a few years late according to the timetable.
Chcemy też poznać powody kilkuletniego już opóźnienia Wszechnicy.
EnglishAnd we gave them a budget, what we thought was a set of deliverables, a timetable, and nothing else.
Daliśmy im budżet, który myśleliśmy, że był zestawem świadczeń, plan terminów i nic więcej.
EnglishThis is an ambitious but achievable timetable and all sides are committed to moving forward.
Jest to ambitny, lecz realistyczny kalendarz, zaś wszystkim stronom zależy na tym, by pójść naprzód.
EnglishWe are not about to go into reverse with regard to either the objectives or the timetable.
Nie mamy zamiaru postępować wbrew celom i harmonogramowi.
EnglishI will, of course, inform Parliament of this new timetable as soon as we have been able to draft it.
Oczywiście poinformuję Parlament o tym nowym harmonogramie, jak tylko zostanie on przygotowany.
EnglishCommissioner, can you provide us with a timetable for this?
Panie komisarzu! Czy może nam pan powiedzieć, ile zajmie to czasu?
EnglishAs previous speakers have noted, the timetable is extremely tight.
Jak zauważyli przedmówcy, terminarz jest bardzo napięty.
EnglishSo we are talking about action and we are talking about the timetable.
Mówimy więc o działaniach i mówimy o harmonogramie.
EnglishIn schools, media literacy must form an integral part of the timetable at every level.
W szkołach umiejętność korzystania z mediów musi stanowić integralną część programu na każdym poziomie nauczania.