「the future of」の英語-ポーランド語辞書

EN

「the future of」ポーランド語 翻訳

「the future of」の文脈の例文を見てください。

"the future of"に類似した翻訳-ポーランド語

the 冠詞
the 接続詞
Polish
future 名詞
future 形容詞
of 前置詞
Polish

ポーランド語での"the future of"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishTo be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.
Teraz, żeby odnieść sukces należy myśleć o przyszłych pokoleniach, nie na odwrót.
EnglishOh, great, so it's the future of the web, right?
Jak wielu ludzi wie o XML? ~~~ O, wspaniale, to jest przyszłość sieci, prawda?
EnglishIt did not happen, and things will only be more difficult as a result in future.
Tak się nie stało i w efekcie sytuacja będzie coraz trudniejsza w przyszłości.
EnglishThe opening session of the Convention on the Future of Europe is held in Brussels.
W Brukseli odbywa się sesja otwierająca konwencji poświęconej przyszłości Europy.
EnglishChildren, orphaned, lost, have no possibility of education or a decent future.
Dzieci, osierocone, zaginione, pozbawione szans na edukację i godziwą przyszłość.
EnglishThese and many other solutions will be the essential growth sectors of the future.
Te i wiele innych rozwiązań będą w przyszłości stanowić kluczowe sektory wzrostu.
EnglishI wish the new European Commission every success and good luck for the future.
Życzę nowej Komisji Europejskiej wszelkich sukcesów i powodzenia w przyszłości.
EnglishHopefully this technology will let us have more of these survivors in the future.
Mam nadzieję, że ta technologia pozwoli nam uratować więcej żyć w przyszłości.
EnglishAt the same time, we need to be aware of the future risks which we are exposed to.
Musimy jednocześnie być świadomi przyszłych zagrożeń, na jakie jesteśmy narażeni.
EnglishThe crisis has taught us a painful, but all the more valuable lesson for the future.
Kryzys dał nam bolesną, ale przez to jeszcze wartościowszą lekcję na przyszłość.
EnglishIt offers future-proof IP advantages such as superb digital HDTV image quality.
Oferuje przyszłościowe zalety IP, jak doskonała jakość cyfrowego obrazu HDTV.
EnglishThe European Commission adopts a White Paper on a future strategy for chemicals.
Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie przyszłej strategii w zakresie chemikaliów.
EnglishVague declarations of probable future support from the Commission are not enough.
Niejasne deklaracje ewentualnego przyszłego poparcia z Komisji nie wystarczą.
EnglishThe most important question in this matter is the future of milk production quotas.
Najważniejszą kwestią w tej sprawie jest przyszłość kwotowania produkcji mleka.
EnglishWe should not be penalising the efficient, who are the future of the industry.
Nie powinniśmy karać wydajnych producentów, którzy są przyszłością tego przemysłu.
EnglishThe measures proposed by the report are also an investment in Europe's future.
Środki proponowane w sprawozdaniu stanowią również inwestycję w przyszłość Europy.
EnglishI wish everyone luck and I am ready to cooperate again constructively in the future.
Życzę wszystkim powodzenia i jestem gotowa do dalszej konstruktywnej współpracy.
EnglishThis is definitely the case and this is the route which we must take in future.
Z pewnością tak jest, i jest to droga, którą powinniśmy kierować się w przyszłości.
EnglishThese are all reality today, and [in] the future, will be evermore possible.
To wszystko jest dziś rzeczywistością, a w przyszłości możliwości będzie więcej.
EnglishDoes the Commission have plans for other programmes of this type in the future?
Czy Komisja ma plany dotyczące utworzenia innych programów tego typu w przyszłości?

他の言葉

English
  • the future of

もっともっと解釈については、英語-日本語辞書にクリックしてください。