「the breed」の英語-ポーランド語辞書

EN

「the breed」ポーランド語 翻訳

「the breed」の文脈の例文を見てください。

"the breed"に類似した翻訳-ポーランド語

breed 名詞
Polish
to breed 動詞
the 冠詞
the 接続詞
Polish
the more the merrier
the former ... the latter
the sooner the better
the more, the better
the public 名詞
the vitals 名詞
the bar 名詞
Polish

ポーランド語での"the breed"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe odd one out is an astronomer, and I am one of that strange breed.
Brakującą osobą będzie astronom; do tego dziwnego gatunku należę właśnie ja.
EnglishConservation group gets together, tries to figure out how to breed an animal that's almost extinct.
Grupa ekologów zbiera się i próbuje umożliwić rozmnażanie niemal wymarłym zwierzętom.
EnglishThis comfortable situation of ours, however, should not breed complacency.
Nie powinniśmy jednak popadać w samozadowolenie.
EnglishIt nearly goes away in the dry season, because there's no place for the mosquitoes to breed.
Malaria prawie znika podczas pory suchej, ponieważ nie ma wtedy miejsca, w którym mogą rozmnażać się komary.
EnglishThat is because subsidies and legislation do not inspire artists - they breed bureaucrats and parasites.
Dzieje się tak dlatego, że dotacje i ustawodawstwo nie inspirują artystów - rodzą za to biurokratów i pasożyty.
EnglishIn the other, a study was made of the effect of vaccination on the ability of bitches to breed in an infected kennel.
W drugim badaniu oceniano wpływ szczepienia na zdolność suk do szczenienia w zakażonych miejscach.
EnglishThe executives at these companies told me, "Well we use a proprietary B-to-B, best-of-breed, peer-to-peer soluti -- " you know.
Dyrektorzy z branży GSM zapewniali mnie, że nie ma się czego obowiać.
EnglishNo one left to protect you, little half-breed.
Nie ma już nikogo kto by cię chronił, mały bękarcie.
EnglishThis is welcome news not only because I breed horses, but also because standards are definitely not being upheld in this area.
Cieszy mnie nie tylko dlatego, że jestem hodowcą koni i że naprawdę w tym obszarze nie stosuje się standardów.
EnglishIn dogs, this period depends on the breed.
U psów okres ten zależny jest od rasy.
EnglishThis period depends on the breed.
U psów okres ten zależny jest od rasy.
EnglishYesterday, Blijdorp Zoo in Rotterdam announced that not a single European zoo has managed to breed polar bears.
Wczoraj ogłoszono, że ogród zoologiczny Blijdorp w Rotterdamie jest jedynym europejskim zoo, w którym udało się wyhodować niedźwiedzie polarne.
EnglishThis period depends on the breed.
EnglishTheir occurrence may be principally restricted to the Scandinavian countries and appears to be mainly associated with breed mixes that include Danish and/ or Swedish Landrace.
Ich występowanie można zawęzić do krajów skandynawskich oraz świń lokalnych ras duńskich i szwedzkich (Danish, Swedish Landrace).
EnglishIn fish, the injection of Gonazon may be associated with a reduction in fecundity (ability to breed), egg quality and survival to the eyed-egg stage.
U ryb wstrzyknięcie preparatu Gonazon może być związane z redukcją płodności (zdolności rozmnażania się), jakości jaj i przeżywalności do etapu jaja zarodkowanego.
EnglishAnother big sticking point in the negotiations was the Council's failure to act on the import of embryos and semen into the EU, which allows farmers to breed offspring of clones.
Kolejną poważną kwestią sporną w negocjacjach była porażka Rady w sprawie importu embrionów i nasienia do UE, co umożliwiło rolnikom hodowanie potomstwa klonów.
EnglishButter of the herd, and milk of the flock, With fat of lambs, And rams of the breed of Bashan, and goats, With the finest of the wheat; And of the blood of the grape thou drankest wine.
Aby jadł masło od krów, i mleko od owiec, z tłustością jagniąt, i barany odchowane w Basan, i kozły z tłustością ziarn pszenicznych, a pił czerwone wino wyborne.
EnglishRecreational sea anglers catch and remove from the sea only what they intend to eat, leaving small young fish to develop and breed, and throwing back what they do not strictly need.
Wędkarze tacy poławiają i zabierają morzu jedynie to, co zamierzają zjeść, pozostawiając narybek w celu rozmnożenia i wyrzucając z powrotem do morza to, czego nie potrzebują.