「special」の英語-ポーランド語辞書

EN

「special」ポーランド語 翻訳

PL

EN special
volume_up
{名詞}

special (同様に: extra)
volume_up
ekstra {名詞}

"special"の類義語(英語):

special

ポーランド語での"special"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWe need to bear in mind the special geographical features of the coastal regions.
Musimy mieć na względzie specyficzne cechy geograficzne regionów przybrzeżnych.
EnglishI would therefore like special attention to be given to these two areas in 2009.
Chciałabym więc, aby tym dwóm obszarom poświęcono w 2009 r. szczególną uwagę.
EnglishDosage recommendations for special indications should be taken into account.
Należy uwzględnić zalecenia dotyczące dawkowania w przypadku specjalnych wskazań.
EnglishWhat I found pleasing about the special summit was that there was a gender balance.
Co się tyczy specjalnego szczytu, ku mojemu zadowoleniu osiągnięto równowagę płci.
EnglishHere, it is necessary to define clearly what counts as a special circumstance.
Niezbędne jest tutaj wyraźne określenie, co można uznać za szczególne okoliczności.
EnglishThe EU needs to pay special attention to the risk posed by biofuels to forest sinks.
UE powinna zwrócić szczególną uwagę na ryzyko, które stanowią dla lasów biopaliwa.
EnglishEuropol should be acting as a kind of coordinator and not be given special rights.
EUROPOL powinien być kimś w rodzaju koordynatora, a nie otrzymywać szczególne prawa.
EnglishSpecial care should be taken when treating dogs with marked renal insufficiency.
Zachować szczególną ostrożność w trakcie leczenia psów z wyraźną niewydolnością nerek.
EnglishWe in the European Parliament have a special responsibility in this regard.
My w Parlamencie Europejskim ponosimy szczególną odpowiedzialność w tym względzie.
EnglishWe also urge the Council to appoint an EU Special Envoy for Tibet at last.
Nalegamy także, aby Rada mianowała w końcu specjalnego wysłannika UE do Tybetu.
EnglishIt is a special Council meeting because there are not many matters on the table.
To szczególne posiedzenie Rady, ponieważ program obejmuje niewiele spraw.
EnglishA technical problem caused my amendments to appear in such a special way.
Przepraszam. Moje poprawki wyglądają w taki sposób z powodu usterki technicznej.
EnglishWe will, in addition, be organising special targeted and focused information campaigns.
Oprócz tego będziemy organizować specjalnie ukierunkowane kampanie informacyjne.
EnglishXagrid does not require any special storage conditions within European countries.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku Xagrid w krajach europejskich.
EnglishSpecial caution should be observed in patients with an underlying respiratory disorder.
Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z chorobami układu oddechowego.
EnglishThere is also a special Facebook page where you can sign up for specific challenges.
Poza tym na specjalnej stronie Facebooka możesz zobowiązać się do konkretnych zmian.
EnglishYou should compare the benefits payable in each country, paying special attention to:
Powinieneś porównać zasiłki wypłacane w każdym kraju i zwrócić szczególną uwagę na:
EnglishSmall and medium-sized enterprises have a very special role to play in this.
Małe i średnie przedsiębiorstwa mają tu bardzo szczególną rolę do odegrania.
EnglishI'm a surgeon, and we surgeons have always had this special relationship with light.
Jestem chirurgiem, a my chirurdzy od zawsze mieliśmy szczególną relację ze światłem.
EnglishSpecial representatives may be involved in briefing the European Parliament.2.
Specjalni przedstawiciele mogą uczestniczyć w informowaniu Parlamentu Europejskiego.2.