「speaker」の英語-ポーランド語辞書

EN

「speaker」ポーランド語 翻訳

EN speaker
volume_up
{名詞}

speaker (同様に: talker)
The next speaker, on behalf of the Group of the European People's Party ...
Następny mówca zabierze głos w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej...
As the previous speaker mentioned, many Member States are concerned.
Jak wspomniał poprzedni mówca, dotyka on wielu państw członkowskich.
Each speaker has one minute in which to give an explanation of vote.
Każdy mówca ma minutę na przedstawienie wyjaśnienia dotyczącego sposobu głosowania.
speaker (同様に: loud speaker, loudspeaker)
Multiple H.264, Motion JPEG and MPEG-4 video streams PIR sensor and illumination LED Microphone and speaker
Obsługa wielu strumieni wideo H.264 i Motion JPEG oraz MPEG-4 Czujnik PIR i oświetlacz LED Mikrofon i głośnik
The duo speaker version ensures your employees will hear conversations clearly.
Dwa głośniki w wersji stereo dają pewność, że pracownicy będą wyraźne słyszeć swoich rozmówców.
This technology can be used for them to speak out in a different way with maybe a speaker system."
Powinien być jeszcze piąty, dla osób niemych, by mogły komunikować się przez głośniki." by mogły komunikować się przez głośniki."

ポーランド語での"speaker"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishTo this end, I have worked in sugar for Stefan Sagmeister, three-time TED speaker.
Pracowałam z cukrem dla Stefana Sagmeistera, który 3 razy przemawiał na TED.
EnglishMadam President, I agree with the final speaker about the electronic tagging.
Pani przewodnicząca! Zgadzam się z przedmówcą w kwestii elektronicznego znakowania.
EnglishFirst, the positives, which have also been mentioned by the previous speaker.
Skupię się najpierw na pozytywach już wspomnianych przez mojego przedmówcę.
English(The President asked the speaker to read out the whole text of the amendment)
(Przewodniczący poprosił posłankę o odczytanie poprawki w pełnym brzmieniu)
EnglishAnd they called Barnabas, Jupiter; and Paul, Mercury, because he was the chief speaker.
I nazwali Barnabasza Jowiszem, a Pawła Merkuryjuszem, ponieważ on prowadził rzecz.
EnglishIt is true that the rules of this House give substantial arbitrary power to the speaker.
To prawda, że Regulamin tej Izby nadaje mówcy znaczące kompetencje arbitralne.
EnglishA duo speaker headset for your business featuring noise-cancelling technology.
Zestaw słuchawkowy stereo dla firm wyposażony w funkcję redukcji szumów.
English(FR) Colleagues, I have taken one speaker against and one speaker for the motion.
(FR) Koledzy, wybrałem jednego mówcę sprzeciwiającego się i jednego popierającego wniosek.
English(EL) I agree with the previous speaker; the Stability Pact needs to be applied.
- (EL) Zgadzam się z przedmówczynią: pakt stabilności należy stosować.
EnglishThe speaker is absolutely right: I thought the answer from the Council was not sufficient.
Mój przedmówca ma absolutną rację. Sądzę, że odpowiedź Rady była niewystarczająca.
EnglishThere would be a single speaker and things would be shared more easily.
Przemawialibyśmy jednym głosem i łatwiej byłoby wspólnie rozpatrywać sprawy.
EnglishI approach it not like the former speaker from an anti-European perspective.
Podchodzę do tego problemu nie jako ktoś, kto wcześniej wyznawał poglądy antyeuropejskie.
EnglishI give the floor to our best speaker today, and that is Mrs McGuinness.
Oddaję głos naszemu najlepszemu mówcy dzisiaj, czyli pani poseł McGuinness.
EnglishMr President, I continue in the vein of the previous speaker's remarks.
Panie przewodniczący! Pozwolę sobie kontynuować w duchu swojego przedmówcy.
EnglishAll of their voices had been made by a speaker recording original words in a control booth.
We wszystkich przypadkach dana osoba nagrywała oryginalne słowa w budce kontrolnej.
English(The President asked the Members to allow the speaker to continue)
(Przewodniczący poprosił posłów o umożliwienie mówcy kontynuowania wystąpienia)
EnglishMadam President, I wish to thank the previous speaker for permitting me to ask him a question.
Pani Przewodnicząca! Pragnę podziękować mówcy za zezwolenie na zadanie pytania.
EnglishI fully agree with the previous speaker to my left that consultation is very important.
W pełni zgadzam się z przedmówcą, jeżeli chodzi o znaczenie konsultacji.
EnglishMr President, I do not see this in the same way as the previous speaker.
Panie przewodniczący! Nie postrzegam tej sprawy tak, jak mój przedmówca.
English(The President informed the speaker that he had exceeded his speaking time)
(Przewodnicząca poinformowała mówcę, że przekroczył czas wystąpienia)