EN to set out
volume_up
{動詞}

1. 通常

to set out (同様に: to set off)
to set out (同様に: to set off)
to set out (同様に: to stake out, to mark)
to set out (同様に: to demarcate, to chart)
volume_up
wytyczać {abbr. imperfective verb}

2. "sth/state, explain"

That is the position that I wanted to set out here, Mr President.
Takie stanowisko chciałem przedstawić w tej sprawie, panie przewodniczący.
I would like to set out the Commission's position in this regard.
Chciałbym przedstawić stanowisko Komisji w tej sprawie.
I will now set out what we were trying to achieve.
Spróbuję teraz przedstawić to, co zamierzamy osiągnąć.
to set out (同様に: to determine, to evaluate, to name, to pinpoint)
Firstly, I wanted to set out the status of the current situation.
Po pierwsze chciałam określić status obecnej sytuacji.
We, Parliament, must set out our position clearly.
Parlament musi wyraźnie określić swoje stanowisko.
We must set out strict conditions to accompany the peace and development process in the Middle East.
Musimy określić surowe warunki towarzyszące procesowi pokojowemu i procesowi rozwoju na Bliskim Wschodzie.
to set out (同様に: to depict, to feature, to give, to introduce)
volume_up
przedstawiać {abbr. imperfective verb}
I do not intend to set out in detail the current state of negotiations with Russia on the new agreement.
Nie zamierzam szczegółowo przedstawiać stanu negocjacji z Rosją w sprawie nowej umowy.
You should set out in front your opinions, your decisions, and then let Member States react.
Powinna Pani przedstawiać własne opinie, własne decyzje, a następnie pozwolić państwom członkowskim reagować.
It does this by preparing 'Impact assessments' which set out the advantages and disadvantages of possible policy options.
W tym celu przygotowuje „ocenę skutków” , w której przedstawia wady i zalety możliwych wariantów politycznych.
to set out (同様に: to define, to evaluate, to name, to pinpoint)
volume_up
określać {abbr. imperfective verb}
In this report, we do not only set out the policies we want to achieve.
W przedmiotowym sprawozdaniu nie tylko określamy strategie polityczne, które chcemy realizować.
These set out a principled position on a number of crucial issues in a clear and determined manner.
Przejrzyście i dobitnie określają one pryncypialne stanowisko w krytycznych kwestiach.
The criteria set out the economic and legal preconditions for countries to participate successfully in Economic and Monetary Union.
Określają one gospodarcze i prawne warunki uczestnictwa w unii gospodarczej i walutowej.

3. "sth/spread out"

The Member States must move forward towards a ban, and the Council must defend the clear position that has been set out here.
Działania państw członkowskich muszą ku temu zmierzać, a Rada powinna bronić jasnego stanowiska, które zostało tu wyłożone.
The first directive set out the safety requirements that cars had to have, to be implemented in two phases.
Pierwsza dyrektywa wyznacza wymogi dotyczące bezpieczeństwa dla samochodów, których wdrożenie rozłożone było na dwa etapy.
to set out (同様に: to position, to space out)
to set out (同様に: to explicate, to expound, to lay down, to enunciate)
volume_up
wykładać {abbr. imperfective verb}
to set out (同様に: to put up, to smooth out, to space out, to putrefy)
volume_up
rozkładać {abbr. imperfective verb}
to set out (同様に: to space out)
volume_up
rozstawiać {abbr. imperfective verb}

4. "for Paris"

to set out
volume_up
wyruszyć {動} (do Paryża)
Numerous foreign teams including those from Japan, Taiwan, Korea and Australia are already there, or are about to set out for China.
Liczne zagraniczne ekipy, w tym z Japonii, Tajwanu, Korei i Australii już tam są lub mają lada chwila wyruszyć do Chin.
I am a native of the country from which the Antarctic explorer Bellingshausen set out.
Jestem mieszkańcem kraju, z którego wyruszył badacz Antarktyki Bellingshausen.
to set out
volume_up
wyruszać {abbr. imperfective verb} (do Paryża)

5. "journey"

to set out
volume_up
rozpocząć {abbr. perfective verb} (podróż)
And so 10 years ago, an international program began called the Census of Marine Life, which set out to try and improve our understanding of life in the global oceans.
10 lat temu rozpoczęto międzynarodowy program zwany Spisem Morskich Form Życia, mający na celu poszerzenie naszej wiedzy o życiu w oceanach.

ポーランド語での"to set out"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe standards that we want have been set out clearly in the joint resolution.
Standardy, których oczekujemy zostały jasno przedstawione we wspólnej rezolucji.
EnglishTo restore this confidence, we need to set out a very clear medium-term strategy.
Aby odbudować to zaufanie, musimy utworzyć bardzo jasną strategię średnioterminową.
EnglishAll of this makes it more difficult to achieve the objectives set out by the EU.
Wszystko to coraz bardziej utrudnia osiągnięcie celów postawionych przez UE.
EnglishThis is set out in the Spanish Presidency's programme with which you are familiar.
Został on uwzględniony w programie prezydencji hiszpańskiej, który jest panu znany.
EnglishThe aims set out in the EU treaties are achieved by several types of legal act.
Cele wyznaczone w traktatach UE są osiągane za pomocą różnego rodzaju aktów prawnych.
EnglishThat is why we have set out a detailed calendar of new regulatory proposals.
Z tego względu określiliśmy szczegółowy harmonogram nowych wniosków prawodawczych.
EnglishThe aim of this meeting will be to assess the situation and set out concrete measures.
Celem tego spotkania ma być ocena sytuacji oraz ustanowienie konkretnych środków.
EnglishAchieving the goals set out in them will require money and political will.
Do osiągnięcia określonych tu celów potrzebne będą pieniądze i wola polityczna.
EnglishI am a native of the country from which the Antarctic explorer Bellingshausen set out.
Jestem mieszkańcem kraju, z którego wyruszył badacz Antarktyki Bellingshausen.
EnglishThis means that the rights set out in the Charter will not be Community rights.
Oznacza to, że prawa ustanowione w karcie nie będą prawami wspólnotowymi.
EnglishThe Slovenian Presidency has set out this issue as one of its priority tasks.
Prezydencja słoweńska uczyniła z tego zadania jeden ze swoich priorytetów.
EnglishMr Florenz can take credit for having set out the scientific consensus.
Pan poseł Florenz zasługuje na uznanie, ponieważ wyznaczył on konsensus naukowy.
EnglishIn future air fares are to be set out in a comprehensible and transparent way.
W przyszłości opłaty lotnicze będą ustalane w sposób zrozumiały i jasny.
EnglishIt is committed to providing Parliament with the information set out in that agreement.
Komisja zobowiązuje się przekazywać Parlamentowi informacje określone w tej umowie.
EnglishThe rules mentioned in this article are set out in a decision which was adopted in 1995.
Normy przytoczone w tym artykule zostały sformułowane w decyzji przyjętej w 1995 r.
EnglishSo we set out to identify the cells in the fly's brain that played the role of the Critic.
Chcemy więc zidentyfikować komórki w mózgu muchy, które odpowiadają roli Krytyka.
EnglishIt will also help to establish the priorities set out as part of the Lisbon strategy.
Pomoże również w ustanowieniu priorytetów przyjętych jako część strategii lizbońskiej.
EnglishI wish the Commission well in terms of the goals that it has set out.
Życzę Komisji wszystkiego najlepszego w realizacji celów, które sobie wyznaczyła.
EnglishThis correction has, in fact, already been set out in full at the end of the voting list.
Ta korekta została zresztą już w całości przedstawiona na końcu listy do głosowania.
EnglishConditions of the Marketing Authorisation are set out in Annex IV.
Warunki pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zostały przedstawione w aneksie IV.