EN schedule
volume_up
{名詞}

1. 通常

schedule (同様に: road map, rota, timetable)
Does a time schedule exist for taking the relevant decisions?
Czy istnieje harmonogram podejmowania odpowiednich decyzji?
Does the Commission believe that this schedule is realistic and what is it doing to speed things up?
Czy Komisja jest zdania, że harmonogram ten jest realny, i co robi, aby przyspieszyć bieg spraw?
A schedule is attached to those decisions.
Decyzjom tym towarzyszy harmonogram prac.
Building her schedule is not an easy task for Georgia Franzius. What about the lecture in English?
Gdy Georgia Franzius planuje rozkład zajęć, ma zwykle poważny dylemat: Czy wybrać wykłady w języku angielskim?
According to this schedule, it says there should be another train in 43 minutes.
Z rozkładu wynika, że następny pociąg jest za 43 minuty.
schedule (同様に: scale, scale of charges)
schedule (同様に: TV schedule)
volume_up
ramówka {女} [日会]
schedule (同様に: scheduler)
volume_up
rozpiska {女} [日会]

2. 法律学

schedule (同様に: appendix)
volume_up
załącznik do ustawy {男}

3. 財政学, イギリス英語

schedule

"schedule"の類義語(英語):

schedule

ポーランド語での"schedule"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe dosage and administration schedule should be individualised for each patient.
Schemat dawkowania i podawania należy dostosować indywidualnie dla każdego pacjenta.
EnglishI have a warning to give, Commissioner: I want to see this happen on schedule.
Muszę tu Pana ostrzec, Panie Komisarzu: chcę, aby odbyło się zgodnie harmonogramem.
EnglishPlease do not change the dosage and treatment schedule without consulting your doctor.
Nie należy zmieniać dawkowania ani schematu leczenia bez konsultacji z lekarzem.
EnglishTable 3 Xeloda Dose Reduction Schedule (3-weekly Cycle or Continuous Treatment)
Schemat zmniejszania dawek produktu Xeloda (w cyklu 3- tygodniowym lub terapii ciągłej)
EnglishIt is important to take Atripla on a regular dosing schedule to avoid missing doses.
Ważne jest regularne zażywanie produktu Atripla, aby unikać pomijania dawek.
EnglishThe treatment schedule should be based on the local epidemiological situation.
Schemat leczenia powinien uwzględniać lokalne uwarunkowania epizootyczne.
EnglishIf a dose is missed, the next schedule dose should be given as prescribed.
W przypadku pominięcia dawki należy podać następną dawkę leku zgodnie z zaleceniami.
EnglishReturning to your regular schedule will help you remember when to change your patch.
Powrót do normalnego dawkowania ułatwia zapamiętanie dni wymiany plastra.
English*see dose modification for provisions for the modification to dose and dosage schedule
* patrz modyfikacja dawki zgodnie z warunkami modyfikacji dawki i schematu dawkowania
EnglishIt is unacceptable that to date, there is no concrete schedule in place.
To niepojęte, że dotychczas nie ma w tym względzie konkretnego harmonogramu.
EnglishThe usual administration schedule is one single dose every other day.
Standardowy schemat stosowania to jedna, pojedyncza dawka podawana co drugi dzień.
EnglishTherefore, breast-feeding may be continued during the vaccination schedule.
Dlatego karmienie piersią podczas szczepienia szczepionką Rotarix może być kontynuowane.
EnglishRevaccination: during each pregnancy, according to the same schedule.
Szczepienie przypominające: przy każdej ciąży, zgodnie z powyższym programem.
EnglishThe accelerated schedule including the 12 month booster dose can be proposed.
Można zaproponować przyspieszony schemat szczepienia z dawką uzupełniającą po 12 miesiącach.
EnglishMy publisher wants to schedule a book tour and I'm just confirming dates.
Mój wydawca chce rozpocząć promocje książki a ja tylko potwierdzam daty.
EnglishEach pack with 28 film- coated tablets for a 4 week treatment schedule contains:
Każde opakowanie zawierające 28 tabletek powlekanych na 4- tygodniowy schemat leczenia zawiera:
EnglishThe last 500 km of this transport would, according to the transport schedule, take 2.5 hours.
Zgodnie z takim grafikiem, ostatnie 500 km takiej trasy miałoby zająć 2,5 godziny.
EnglishYour doctor will determine the exact dosage schedule and regimen according to your needs.
Dokładny schemat dawkowania określa lekarz prowadzący, odpowiednio dla każdego pacjenta.
EnglishSuggested dilution schedule based on the recommended dosage of 52 mg/ m2/ day clofarabine
Proponowany schemat rozcieńczeń w oparciu o zalecaną dawkę klofarabiny 52 mg/ m2 pc/ dobę
EnglishAfter any dose or schedule adjustment the haemoglobin should be monitored every one or two weeks.
niedokrwistości preparat Nespo podawany jest w najmniejszej akceptowanej dawce.