「roadmap」の英語-ポーランド語辞書

EN

「roadmap」ポーランド語 翻訳

EN roadmap
volume_up
{名詞}

roadmap (同様に: arrangement, blueprint, design, diagram)
volume_up
plan {男}
The set of initiatives laid down are a roadmap - a roadmap to a free and secure Europe.
Zespół przedłożonych inicjatyw stanowi plan działania - plan działania na rzecz wolnej i bezpiecznej Europy.
Let us find the common roadmap for ratification of the Reform Treaty.
Znajdźmy wspólny plan działania na rzecz ratyfikacji traktatu reformującego.
The resolution we will be voting on constitutes a roadmap.
Rezolucja, nad którą będziemy głosować stanowi plan działań.
roadmap (同様に: road map)
Finally, this roadmap for renewable energy should not just be a roadmap for Europe.
Wreszcie, ta mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej nie powinna być jedynie mapą drogową dla Europy.
Therefore, the Galileo roadmap needs to be very carefully followed.
A zatem mapa drogowa Galileo musi być bardzo ściśle przestrzegana.
Some initiatives do exist, such as a road-map recently approved by the ECOFIN Council.
Istnieją pewne inicjatywy, takie jak ostatnio zatwierdzona przez Radę ECOFIN mapa drogowa.
roadmap (同様に: blueprint, strategy)
The joint strategy and the first action plan form the roadmap for our partnership and divide it into very specific, operational, thematic objectives, as the President said.
Wspólna strategia i pierwszy plan działania stanowią mapę drogową naszego partnerstwa i dzielą je na bardzo konkretne, operacyjne, tematyczne cela, jak powiedział pan przewodniczący.

ポーランド語での"roadmap"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe publication of the roadmap for the reform programme in 2006 was indeed good news.
Publikacja planu działania dla programu reform w 2006 roku była pozytywnym sygnałem.
EnglishWe are working now in the college to prepare a detailed roadmap for implementation.
Pracujemy teraz w kolegium nad szczegółowym planem działań w celu realizacji tej wizji.
EnglishI promise you that the Commission will keep to its roadmap in these areas.
Obiecuję państwu, że Komisja będzie w tych obszarach trzymać się swojej "mapy drogowej”.
EnglishI think that the government will have to implement the roadmap which it presented on 3 May.
Sądzę, że rząd będzie musiał wdrożyć mapę drogową, którą przedstawił 3 maja.
EnglishThe Commission has taken note of the roadmap put forward by Prime Minister Abhisit Vejjajiva.
Komisja odnotowała przedstawienie mapy drogowej przez premiera Abhisita Vejjajivę.
EnglishTo our knowledge, the Commission will publish the Energy Roadmap 2050 in November.
Wedle naszej wiedzy Komisja w listopadzie przedstawi mapę drogową dla energetyki na 2050 rok.
EnglishIf I have understood you correctly, you would like to receive a roadmap from the Council.
Jeśli dobrze pana zrozumiałam, chciałby pan uzyskać od Rady mapę drogową.
EnglishMr Oettinger, you are in the process of drawing up the Energy Roadmap 2050.
Panie Komisarzu Oettinger! Obecnie przygotowuje Pan mapę drogową dla energetyki w 2050 roku.
EnglishLast week, the European Climate Foundation launched its 'Roadmap 2050'.
W zeszłym tygodniu Europejska Fundacja Klimatyczna przedstawiła swoją "Mapę drogową 2050”.
EnglishIn the course of implementing this roadmap, the Commission has introduced several notable initiatives.
W toku wdrażania tej mapy drogowej Komisja wprowadziła szereg istotnych inicjatyw.
EnglishIt is true that the roadmap's step-by-step approach ultimately seemed to us to be a good solution.
To prawda, że podejście "krok po kroku” ostatecznie wydało się nam właściwym rozwiązaniem.
EnglishAs we know, the shared vision is to be the subject of negotiations in the context of the Bali roadmap.
Jak wiemy, wspólna wizja ma być przedmiotem negocjacji w kontekście mapy drogowej z Bali.
EnglishWe will present our concepts and scenarios for the Energy Roadmap 2050 in late spring.
Późną wiosną przedstawimy nasze koncepcje i scenariusze dotyczące mapy drogowej na rzecz energii do 2050 roku.
EnglishMrs Harms, I am talking about the Energy Roadmap, while you are referring to the CO2 Roadmap.
Pani Poseł Harms, ja mówię o mapie drogowej na rzecz energii, a Pani - o mapie drogowej dotyczącej CO2.
EnglishIt is therefore a political statement that can also be regarded as a roadmap for the coming years.
Jest to więc deklaracja polityczna, którą można również uznać za mapę drogową na nadchodzące lata.
EnglishThe six priorities of the roadmap are linked to improving the situation of women on the labour market.
Sześć priorytetów tego planu działania wiąże się z poprawianiem sytuacji kobiet na rynku pracy.
EnglishIt is conditioned by the achievement of their own goals set out in the roadmap for gender equality.
Jest ona uwarunkowana osiągnięciem ich własnych celów, wyznaczonych na mapie drogowej równości płci.
EnglishI would also remind the House of the European Roadmap for equality between men and women 2006-10.
Przypominam również o europejskiej mapie drogowej w sprawie równości mężczyzn i kobiet na lata 2006-2010.
EnglishThe Commission will endeavour to have all the measures planned in the roadmap adopted as soon as possible.
Komisja dołoży starań, by jak najszybciej przyjąć wszystkie środki przewidziane w mapie drogowej.
EnglishWhy not, then, make a specific roadmap in Bonn, guaranteeing momentum is being kept here?
Dlaczego zatem nie opracować szczegółowego planu działania w Bonn, zapewniającego utrzymanie impetu w tej sprawie?