EN raise
volume_up
{名詞}

raise (同様に: appreciation, pay rise, rise, upgrade)
We have discussed this problem again and again and we recognised that we had this problem even before prices were raised.
Omawialiśmy ten problem wielokrotnie i uznaliśmy, że występował on już przed podwyżką cen.
Jobs will be lost, public services will be significantly curtailed, and income tax will be raised for people on low wages.
Będzie to kosztować utratę miejsc pracy, znaczące ograniczenie usług publicznych oraz podwyżkę podatku dochodowego dla niewiele zarabiających obywateli.
The question of food prices has been raised and it is true that the rise in food prices will certainly affect Latin America, where over a third of the population is already living in poverty.
Poruszono również kwestię cen żywności i prawdą jest, że podwyżka cen żywności z pewnością wpłynie na Amerykę Łacińską, gdzie ponad jedna trzecia populacji żyje w ubóstwie.

ポーランド語での"raise"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishSuch a move would certainly raise attention and many questions across the country.
Takie działanie z pewnością zwróciłoby uwagę całego kraju i wzbudziło wiele pytań.
EnglishThe objective of this policy should be to raise the awareness of European tourists.
Celem tej polityki powinno być podniesienie świadomości europejskich turystów.
EnglishI raise the issue of the creation of future inequalities in the internal market.
Podnoszę tu kwestię tworzenia przyszłych nierówności na rynku wewnętrznym.
EnglishSo, when you raise a blue card, unfortunately I cannot always give the floor to you.
Zatem niestety nie zawsze mogę udzielić głosu widząc podniesioną niebieską kartkę.
English(PL) Madam President, there are three issues I would like to raise in this debate.
(PL) Pani przewodnicząca! W tej debacie chcę zwrócić uwagę na trzy kwestie.
English(PL) Madam President, today I do not want to raise a question of a political nature.
(PL) Pani przewodnicząca! Nie chcę dziś poruszać kwestii natury politycznej.
EnglishSo, we started doing that, and each year we would raise our tithe 1 percent.
Więc zaczęliśmy robić to i z każdym rokiem zwiększaliśmy "dziesięcinę" o 1%.
EnglishAnd actually I could never raise awareness by myself, no matter what I'd achieved.
Przecież dzięki mnie ta świadomość nie wzrośnie, nieważne co bym osiągnął.
EnglishThis tax would make it possible to raise between EUR 200 billion and EUR 300 billion.
Wprowadzenie tego podatku umożliwiłoby zebranie kwoty rzędu 200-300 miliardów euro.
EnglishThe 5% increase will not raise the EU budget substantially above 1% of Union GNI.
Zwiększenie budżetu UE o 5 % nie zwiększy go znacznie ponad 1 % DNB Unii.
EnglishThat will help us raise the level of mutual understanding and interconnection.
Powstaną w ten sposób możliwości zwiększenia poziomu wzajemnego zrozumienia i powiązań.
EnglishThe second issue I would like to raise is that of aid for upgrading vineyards.
Drugą kwestią, o której chciałabym powiedzieć, jest udoskonalanie winnic.
EnglishWe must therefore raise awareness of the occurrence of this form of violence.
W związku z tym musimy zwiększyć świadomość dotyczącą występowania tej formy przemocy.
EnglishThe statement that the President-in-Office has made does, however, raise a problem.
Jednakże, oświadczenie, które wygłosił urzędujący przewodniczący, rodzi pewien problem.
EnglishThat is why it is vital that the European Union should continue to raise these issues.
Dlatego kluczowe znaczenie ma dalsze podnoszenie tych kwestii przez Unię Europejską.
EnglishI would like to raise another point regarding the question of water resources.
Chciałabym zwrócić uwagę na kolejną kwestię, dotyczącą zasobów wodnych.
EnglishThis will also raise awareness among European citizens of the value of those victims.
To również zwiększy świadomość wartości tych ofiar wśród obywateli Europy.
EnglishYou had the opportunity to raise your concerns before we closed the debate.
Pan poseł miał sposobność wyrazić swoje obawy, zanim zakończyliśmy debatę.
EnglishThere is, for example, one area which I wanted to raise as a good case.
Istnieje jeden obszar, o którym chciałbym wspomnieć jako o dobrym przykładzie.
EnglishWe must promote actions to inform and raise awareness among consumers.
Musimy promować działania informacyjne i podnoszące świadomość wśród konsumentów.