EN to put up
volume_up
{動詞}

1. 通常

to put up (同様に: to lay down, to locate, to put, to raise)
However many fences we put up, whatever efforts we make, we need a global strategy and solidarity between the European states.
Niemniej jednak, niezależnie od tego, ile ogrodzeń postawimy i jakich dołożymy starań, musimy dysponować ogólną strategią i mieć zapewnioną solidarność państw europejskich.
to put up (同様に: to establish, to place, to put, to set)
to put up
volume_up
otworzyć {動} (parasol)
to put up (同様に: to build, to construct, to edify, to put up)
volume_up
budować {abbr. imperfective verb}
to put up
to put up (同様に: to hang, to peg)
to put up (同様に: to lay down, to place, to pose, to put)
volume_up
stawiać {abbr. imperfective verb}
to put up (同様に: to configure, to place, to put, to set)
volume_up
ustawiać {abbr. imperfective verb}
to put up (同様に: to hang, to hang up, to loll, to post)
to put up (同様に: to hang up all over)
volume_up
rozkładać {abbr. imperfective verb}
They would put up 25,000 images, they would go like this, "25,0000, okay, okay. ~~~ There is the problem." ~~~ They can't do that anymore. ~~~ That's impossible.
Rozkładali po kolei tych 25 000 obrazów i przyglądali się każdemu z nich:" na tym nic nie widać, ten w porządku, o, tutaj widać problem." Teraz byłoby to już niemożliwe.
to put up (同様に: to hang out)
volume_up
wywieszać {abbr. imperfective verb}
It has come to my attention, however, that the Bureau had said in advance that certain flags may not be put up, meaning that MEPs are unable to display them on this important day.
Doszły do mnie jednak słuchy, że Prezydium oświadczyło wcześniej, że niektórych flag nie wolno wywieszać, co oznacza, że posłowie PE nie mogą nosić tych flag w tak ważnym dniu.
to put up (同様に: to canton)
volume_up
kwaterować {abbr. imperfective verb}
to put up (同様に: to hang out)
volume_up
rozwieszać {abbr. imperfective verb}
to put up (同様に: to install, to load, to upload)
volume_up
wgrać {abbr. perfective verb}

2. "proposal, argument"

He did not put up one credible idea, not one positive idea, of how we can tackle this problem in Europe, except the usual diatribe that comes from him.
Pan poseł Gollnisch nie przedstawił nawet jednego wiarygodnego pomysłu, nawet jednej pozytywnej propozycji, jak możemy rozwiązać ten problem w Europie, z wyjątkiem typowej dla siebie diatryby.
to put up (同様に: to depict, to feature, to give, to introduce)
volume_up
przedstawiać {abbr. imperfective verb}
to put up (同様に: to go forward, to propound)
volume_up
wysuwać {abbr. imperfective verb}
to put up (同様に: to put forward, to propound)
volume_up
wysunąć {abbr. perfective verb}

3. "as candidate"

to put up (同様に: to display, to stick out, to take out)
I have heard the news that with the Czech presidency's support, something supposed to be a work of art has been put up in Brussels, which depicts my country, Bulgaria, as a toilet.
Dowiedziałem się, że przy wsparciu ze strony prezydencji czeskiej wystawiono w Brukseli dzieło rzekomo artystyczne, w której mój kraj, Bułgaria, został przedstawiony jako toaleta.
to put up (同様に: to expose, to put on, to take out, to display)
volume_up
wystawiać {abbr. imperfective verb}
In other words, these countries are simply being put up for sale...
Innymi słowy, kraje te po prostu wystawia się na sprzedaż...
The US Senate is now debating a proposal aimed at increasing to a minimum of 25% the actual stake being put up by traders for each transaction.
Senat amerykański debatuje obecnie nad propozycją mającą na celu zwiększenie do przynajmniej 25% faktycznych walorów wystawianych przez brokerów do każdej transakcji.
zaproponować jako kandydata
proponować jako kandydata

4. "building, monument"

to put up (同様に: to build, to construct, to edify, to put up)
volume_up
budować {abbr. imperfective verb}
to put up (同様に: to build)
volume_up
wybudować {abbr. perfective verb}
If we look at the delays, it takes between 10 and 19 years to put up a nuclear power plant from planning to operation.
Jeśli popatrzymy na opóźnienia, potrzeba między 10 a 19 lat aby wybudować elektrownię atomową od planowania do jej działania.

5. "provide money"

to put up (同様に: to expend, to place, to put in, to get into)
Jesus therefore said unto Peter, Put up the sword into the sheath: the cup which the Father hath given me, shall I not drink it?
I rzekł Jezus Piotrowi: Włóż miecz twój w pochwę; izali nie mam pić kielicha tego, który mi dał Ojciec?
to put up (同様に: to put, to put on, to invest, to get into)
volume_up
wkładać {abbr. imperfective verb}
to put up (同様に: to invest)
volume_up
zainwestować {abbr. perfective verb}
to put up (同様に: to invest)
volume_up
inwestować {abbr. imperfective verb}
volume_up
wykładać {abbr. imperfective verb}

6. "collar, sail"

to put up (同様に: to escalate, to lift, to pick up, to pivot)
You never tell people that you are going to put up tax.
Nigdy nie mówi się obywatelom o zamiarze podniesienia podatków.
to put up (同様に: to heave, to lift, to pick up, to raise)

7. "resistance"

to put up
to put up (同様に: to lay down, to place, to pose, to put)
volume_up
stawiać {abbr. imperfective verb}

8. "flag"

to put up (同様に: to hoist, to drag, to draw, to draw in)
volume_up
wciągnąć {abbr. perfective verb}
to put up (同様に: to drag in, to soak up, to hoist, to snort)
volume_up
wciągać {abbr. imperfective verb}

9. "promote pupil"

volume_up
promować {abbr. imperfective verb}
przenieść na wyższy poziom
przenosić na wyższy poziom

10. "hair"

to put up (同様に: to ruffle)
to put up

11. "satellite, probe"

12. "lodge"

to put up (同様に: to accept, to adopt, to assume, to embrace)
volume_up
przyjmować {abbr. imperfective verb}
to put up (同様に: to accept, to adopt, to co-opt, to enroll)
volume_up
przyjąć {abbr. perfective verb}
The rapporteur, unfortunately, adopted rather weird positions, and we had to put up quite a fight against her initial ideas.
Niestety, sprawozdawczyni przyjęła dość dziwne stanowisko i musieliśmy stoczyć prawdziwą walkę przeciwko jej pierwotnym ideom.
to put up

13. "increase"

to put up (同様に: to escalate, to increase, to reinforce)
to put up
volume_up
zwiększać {abbr. imperfective verb}
to put up (同様に: to raise, to up)
volume_up
podwyższać {abbr. imperfective verb}

14. 古いスタイル

to put up
volume_up
gościć {abbr. imperfective verb} (kogoś)

ポーランド語での"to put up"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishYou pick it up, you put the damn thing back on, and finish the goddamn race!"
Podniesiesz ją, zaczepisz to cholerstwo z powrotem... i dobiegniesz do mety!"
EnglishAunties, uncles, you can continue to put your hands up, aunties and uncles as well.
Ciocie, wujkowie, odważnie Unieście swoje ręce w górę. ~~~ Ciocie i wujkowie także.
EnglishMany landlords have now acted shrewdly and have put up these patio heaters outside.
Wielu właścicieli zareagowało przebiegle i umieściło ogrzewacze tarasów na zewnątrz.
EnglishTwo political parties were unable to put up candidates for the local elections.
Dwie partie polityczne nie mogły zgłosić kandydatów do lokalnych wyborów.
EnglishHe had a good laugh at the other teachers and put it up on the notice board.
Nieźle się uśmiał z innych nauczycieli i umieścił to na tablicy ogłoszeń.
EnglishI'm going to use my website to put up some things that will give the basic picture.
Zamierzam na swojej stronie internetowej umieścić kilka rzeczy, które dadzą ogólny obraz.
EnglishThousands of survivors, if not more, are being put up in military camps for the time being.
Tysiące, jeśli nie więcej, ocalonych trafiają tymczasowo do obozów wojskowych.
EnglishNow, those over 25, could you put your hands up if you're wearing your wristwatch?
A z tych, którzy skończyli 25, podnieście ręce jeśli nosicie zegarek.
English(SK) Why should the European Union have to put up with the consequences of American policies?
(SK) Dlaczego Unia Europejska miałaby ponosić konsekwencje polityki amerykańskiej?
EnglishSo they bring them in from the country and put them up in the dorms.
Przywożą pracownikół ze wsi i umieszczają ich w tych hotelach pracowniczych.
English(Laughter) We weren't stupid: we put up a sheet of plywood about five feet in front of it.
(Śmiech) Nie byliśmy głupi: postawiliśmy płytę ze sklejki tak z półtora metra z przodu.
EnglishI put up a somewhat dour Darwin, but a very happy chimp up there.
Wstawiłam tu cokolwiek srogiego Darwina, ale i bardzo zadowolonego szympansa.
EnglishSo, contrary to what you may fear, this is not just a last-minute put-up job.
Nie ma zatem powodu do obaw. Nie jest to wyłącznie przejęta w ostatniej chwili podstępem funkcja.
EnglishThose supply chains I put up on the screen earlier, they're not there.
Dostawcy, których obserwowaliśmy wcześniej jeszcze go nie osiągnęli.
EnglishInside the bookshop Altro quando, the owner had put up a banner bearing the phrase 'I love Milingo'.
W księgarni Altro quando właściciel umieścił transparent z napisem "Kocham Milingo”.
English(Laughter) I made that up because I just wanted to put up a slide of the Mola mola fish.
(Śmiech) Zmyśliłem to, żeby pokazać wam zdjęcie ryby Mola Mola.
EnglishLast week the European Central Bank put up the interest rate.
W zeszłym tygodniu Europejski Bank Centralny podwyższył stopy procentowe.
EnglishAnd Jehovah commanded the angel; and he put up his sword again into the sheath thereof.
I rzekł Pan do Anioła, aby obrócił miecz swój w pochwy swoje.
EnglishSo if you're for this, if you're for nuclear power, put up two hands.
Więc jeśli jesteście za, za energią jądrową, wznieście dwie ręce.
EnglishMy question to the Council was therefore: how long will the Council continue to put up with this?
Moje pytanie do Rady brzmiało więc: jak długo Rada zamierza to znosić?