EN prospective
volume_up
{形容詞}

prospective (同様に: future, coming, in the making)
volume_up
przyszły {形男}
Thirdly, can we have a timescale for the prospective proposals?
Po trzecie, czy można wyznaczyć jakieś ramy czasowe dla przyszłych propozycji?
the process of monetary integration of the prospective new Member
pomóc w ukierunkowaniu procesu integracji walutowej przyszłych
Eighteen prospective parliamentarians must be going through a very difficult period in their life especially from the psychological point of view.
Osiemnastu przyszłych parlamentarzystów musi obecnie przechodzić przez bardzo trudny okres w życiu, zwłaszcza patrząc z perspektywy psychologicznej.
prospective (同様に: possible, potential)
This is a mistake: their prospective replacements would be just as 'world compatible' as they are.
Jest to błąd, ich ewentualni następcy będą równie "kompatybilni ze światem” jak oni sami.
This is the message that the Albertini resolution is sending to prospective candidates for EU membership.
To jest przesłanie sprawozdania Albertiniego dla ewentualnych kandydatów do członkostwa w UE.
The MAH also undertook to participate in a prospective placebo-controlled study, which will explore possible effects of fluoxetine treatment on sexual maturation.
Podmiot odpowiedzialny zobowiązał się także wziąć udział w prospektywnym, kontrolowanym za pomocą placebo badaniu, które pozwoli wyjaśnić ewentualny wpływ leczenia fluoksetyną na dojrzewanie płciowe.
prospective (同様に: potential, virtual, intending)
During the pandemic, the applicant will conduct a prospective cohort study as identified in the Pharmacovigilance plan.
Podczas pandemii wnioskodawca przeprowadzi badanie potencjalnych grup jak określono w Planie Monitorowania Bezpieczeństwa Stosowania.
Far from closing our doors we want to ensure that prospective immigrants are welcomed and incorporated properly into our society, as happens in other regions of the world.
Nie chcemy zamykać przed nikim drzwi, ale upewnić się, że potencjalni imigranci są dobrze widziani i integrują się z naszym społeczeństwem, tak jak dzieje się to w innych rejonach świata.
prospective (同様に: long-range)

"prospect"の類義語(英語):

prospect

ポーランド語での"prospective"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe primary endpoint of this prospective study was the all-cause mortality.
Pierwszorzędowym punktem końcowym tego prospektywnego badania była śmiertelnośc całkowita.
EnglishThirdly, can we have a timescale for the prospective proposals?
Po trzecie, czy można wyznaczyć jakieś ramy czasowe dla przyszłych propozycji?
EnglishThe degree programme has been very well received by prospective students.
Oferta Viadriny wywołuje żywe zainteresowanie wśród studentów.
EnglishThis is a mistake: their prospective replacements would be just as 'world compatible' as they are.
Jest to błąd, ich ewentualni następcy będą równie "kompatybilni ze światem” jak oni sami.
EnglishStates and is available in all the current and prospective official
państw członkowskich i jest dostępne we wszystkich obecnych i
Englishthe process of monetary integration of the prospective new Member
pomóc w ukierunkowaniu procesu integracji walutowej przyszłych
EnglishA week ago, only three women were prospective candidates.
Tydzień temu zaledwie trzy kobiety były ewentualnymi kandydatkami.
EnglishThis is the message that the Albertini resolution is sending to prospective candidates for EU membership.
To jest przesłanie sprawozdania Albertiniego dla ewentualnych kandydatów do członkostwa w UE.
EnglishAbove all, any overlap between the role of the Commission and that of the prospective secretariat must be avoided.
Przede wszystkim trzeba uniknąć dublowania się ról Komisji i przyszłego sekretariatu.
EnglishNIMH Prospective placebo-controlled study:
Prospektywne, kontrolowane za pomocą placebo badanie NIMH:
EnglishIt is tantamount to mortgaging the future of the EU and undermining prospective discretionary spending beyond repair.
To tak, jak gdybyśmy zastawiali przyszłość UE - kompletnie rujnujemy w ten sposób przyszłe wydatki uznaniowe.
EnglishAs the treatment duration is now limited, the CHMP did not consider a prospective long-term study to be required.
Ze względu na obecne ograniczenie czasu leczenia CHMP uznał, że przeprowadzenie długotrwałego badania prospektywnego nie jest konieczne.
EnglishIn talking to the candidate countries and the prospective candidate countries, I always underlined the following four principles.
Rozmawiając z krajami kandydującymi oraz przyszłymi krajami kandydującymi, zawsze podkreślałem następujące cztery zasady.
EnglishDuring the pandemic, the applicant will conduct a prospective cohort study as identified in the Pharmacovigilance plan.
Podczas pandemii wnioskodawca przeprowadzi badanie potencjalnych grup jak określono w Planie Monitorowania Bezpieczeństwa Stosowania.
EnglishNegotiations with four prospective Member States (Denmark, Ireland, Norway and the United Kingdom) open in Luxembourg.
W Luksemburgu rozpoczynają się negocjacje z czterema krajami kandydującymi do członkostwa (Danią, Irlandią, Norwegią i Wielką Brytanią).
EnglishThe prospective randomised (UKPDS) study has established the long-term benefit of intensive blood glucose control in type 2 diabetes.
Prospektywne randomizowane (UKPDS) badanie wykazało długoterminowe korzyści intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2.
EnglishThe prospective randomised (UKPDS) study has established the long-term benefit of intensive blood glucose control in type 2 diabetes.
W prospektywnym badaniu z randomizacją (UKPDS) stwierdzono długotrwałe korzyści intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2.
EnglishDuring the pandemic, the applicant will conduct a prospective cohort study as identified in the Pharmacovigilance plan.
W czasie pandemii, wnioskodawca przeprowadzi prospektywne badania kohortowe, jak zostało to określone w Planie Monitorowania Działań Niepożądanych.
EnglishWhat I would welcome is a complete, detailed statement of the rights our citizens would enjoy under the prospective agreement.
Tym, czego bym oczekiwała, jest wyczerpujące, szczegółowe określenie praw, jakie przysługiwać będą naszym obywatelom zgodnie z przyszłym porozumieniem.
EnglishEighteen prospective parliamentarians must be going through a very difficult period in their life especially from the psychological point of view.
Osiemnastu przyszłych parlamentarzystów musi obecnie przechodzić przez bardzo trudny okres w życiu, zwłaszcza patrząc z perspektywy psychologicznej.