「particular」の英語-ポーランド語辞書

EN

「particular」ポーランド語 翻訳

EN particular
volume_up
{名詞}

particular (同様に: detail)
The Internet in particular provides details about our private lives, something which was unimaginable a few years ago.
Szczególnie Internet dostarcza szczegółów z naszego życia prywatnego, co było zupełnie niewyobrażalne kilka lat temu.
It is imperative, therefore, that it be a bank which is completely transparent and which shows how it operates, and that it does so in absolutely every detail and particular.
A więc musi być bankiem absolutnie transparentnym, bankiem, który pokazuje jak funkcjonuje i to w absolutnych detalach i szczegółach.
However, as we well know, in these negotiations the devil is in the detail, and we met him during these negotiations on three particular points I would like to mention briefly.
Jednakże, jak dobrze wiemy, w tych negocjacjach diabeł tkwi w szczegółach, a udało się nam go napotkać podczas negocjowania trzech punktów, które chciałabym w skrócie omówić.

ポーランド語での"particular"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIn this respect, in particular, no measure restricting imports may be laid down.
W tym przypadku, w szczególności, nie stosuje się środków ograniczających przywóz.
EnglishIt is not a question of nationality or of belonging to a particular ethnic group.
Nie jest to kwestia narodowości czy przynależności do określonej grupy etnicznej.
EnglishReligion should be protected from the State - the European State, in particular.
Religia powinna być chroniona przez państwo - zwłaszcza przez państwo europejskie.
EnglishThis particular report does not state what documents the public has access to.
To sprawozdanie nie stwierdza, do jakich dokumentów ma dostęp opinia publiczna.
EnglishThe people of Europe in particular have felt this during the economic crisis.
Podczas gdy ceny rosły, wysokość emerytur pozostawała na niezmienionym poziomie.
EnglishThis aspect, in particular, is an element I find to be missing from this report.
Jest to aspekt, który według mnie nie został w tym sprawozdaniu uwzględniony.
EnglishThey concern in particular the unresolved conflicts in Transnistria and Georgia.
Dotyczą one przede wszystkim nierozstrzygniętych konfliktów w Transnistrii i Gruzji.
EnglishYou mentioned one particular matter with regard to which you have our full support.
Wspomniał Pan o pewnej szczególnej sprawie, w której ma Pan nasze pełne poparcie.
EnglishMontenegro, in particular, is a small country with a major European tradition.
W szczególności Czarnogóra jest małym krajem o poważnej tradycji europejskiej.
EnglishMy second point relates to our southern neighbourhood and Libya in particular.
Moja druga uwaga dotyczy naszego sąsiedztwa południowego, a w szczególności Libii.
EnglishStaff Regulations of officials of the European Communities, and in particular Art.
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art.
EnglishTopical as it is, this issue has taken on a particular complexion in Romania.
Otóż to bardzo aktualne zagadnienie nabrało szczególnego charakteru w Rumunii.
EnglishIn this regard, Parliament, in particular, will continue to have an important role.
W tym kontekście w szczególności Parlament będzie nadal odgrywał istotną rolę.
EnglishWhat we need to do is to guarantee financial support for this particular sector.
Musimy zagwarantować wsparcie finansowe na rzecz tego szczególnego sektora.
Englishthe partnership and participation of local authorities in particular, at all levels,
partnerstwa i udziału w szczególności władz lokalnych, na wszystkich poziomach.
EnglishI refer in particular to paragraph 24, which talks about the control systems.
Nawiązuję w szczególności do ust. 24, w którym mowa jest o systemach kontroli.
EnglishThe report contains three requirements that I would like to emphasise in particular.
W sprawozdaniu zawarto trzy wymagania, które pragnę w szczególności podkreślić.
EnglishIt is, and it needs to be because of the importance of this particular subject.
Takie właśnie jest i takie być musi ze względu na znaczenie tego szczególnego tematu.
EnglishHowever, the Package Travel Directive does not regulate this particular issue.
Jednak dyrektywa w sprawie imprez turystycznych nie reguluje tej konkretnej kwestii.
EnglishAllow me, then, to use this particular context and to ask about the legal basis.
Proszę mi pozwolić skorzystać z tej szczególnej okazji, aby zapytać o podstawy prawne.