「outside of」の英語-ポーランド語辞書

EN

「outside of」ポーランド語 翻訳

PL

EN outside of
volume_up
{副詞}

outside of (同様に: out, outside, outwardly, outwards)
Outside, tanks are rolling past; the air trembles and stinks from burned petrol.
Na zewnątrz huczą czołgi, powietrze pełne smrodu drży gniewnie.
Mr Brok, will you please leave the Chamber and have your discussion outside.
Proszę opuścić Izbę i kontynuować rozmowę na zewnątrz.
An attempt is being made to open Europe up to the outside by means of this procedure.
Czynione są próby otwarcia Europy na zewnątrz poprzez tę procedurę.

"outside of"に類似した翻訳-ポーランド語

outside 形容詞
outside 副詞
of 前置詞
Polish

ポーランド語での"outside of"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
EnglishI believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.
Uważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.
EnglishWe cannot have administration of multiannual programmes outside the Commission.
Nie możemy mówić o zarządzaniu programami wieloletnimi bez udziału Komisji.
EnglishI think that we really need an outside review of what has happened so far.
Uważam, że naprawdę potrzebny nam zewnętrzny przegląd dotychczasowych działań.
EnglishThese women and those young men united Iranians across the world, inside and outside.
Te kobiety i ci młodzi mężczyźni zjednoczyli Irańczyków na całym świecie, tu i tam.
EnglishThe only objective view would be to take an x-ray of Parliament from the outside.
Jedynym obiektywnym sposobem byłoby prześwietlenie Parlamentu z zewnątrz.
EnglishRussia stopped its tanks 40 km outside Tbilisi, as we in Europe had asked it to.
Rosja zatrzymała swoje czołgi 40 km od Tbilisi, gdy my, w Europie, o to ją poprosiliśmy.
EnglishThe number of those in need of outside assistance is estimated at two to three million.
Szacuje się, że pomocy z zewnątrz potrzebuje od dwóch do trzech milionów osób.
EnglishYou can clean the outside of your SoloStar by wiping it with a damp cloth.
Wstrzykiwacz SoloStar można wycierać z zewnątrz za pomocą wilgotnej szmatki.
EnglishHow long can I keep my NutropinAq Pen and cartridge outside the refrigerator?
Przez jak długi czas można trzymać wstrzykiwacz i wkład wyjęty z lodówki?
EnglishI think the people outside will understand that this Parliament works for the citizen.
Myślę, że opinia publiczna zrozumie, że Parlament ten pracuje dla obywateli.
EnglishThis monetary iron curtain separates those outside the euro area from those within it.
Ta walutowa żelazna kurtyna oddziela kraje strefy euro od krajów spoza niej.
EnglishThis benefit also covers partners from outside the EU, especially poor countries.
Ta korzyść obejmuje także partnerów spoza Unii, zwłaszcza kraje ubogie.
EnglishThis is a serious type of lung infection that is caught outside of hospital.
Choroba ta jest poważnym typem zakażenia płuc występującym w środowisku pozaszpitalnym.
EnglishMy question really is about our reliance on supply from outside the EU.
Moje pytanie w rzeczywistości dotyczy naszego uzależnienia od dostaw spoza UE.
EnglishWe will do that systematically in all our discussions with partners outside of Europe.
Będziemy to robić systematycznie, we wszystkich dyskusjach z partnerami spoza Europy.
EnglishRemember, 2001, we had less than two hours radio contact with the outside world.
Prowadziłem bloga z mojego namiotu, Pisałem coś w rodzaju pamiętnika.
EnglishAK: In Port Elizabeth, the village outside Port Elizabeth in South Africa.
AK: W Port Elizabeth, wiosce nieopodal Port Elizabeth w południowej Afryce.
EnglishCooperation with countries outside Europe is thus becoming particularly important.
Współpraca z krajami spoza Europy nabiera zatem szczególnego znaczenia.
EnglishTraditionally, this policy has been focused on mitigation inside and outside the Union.
Ogólnie GCCA uznaje się za kluczowy element polityki klimatycznej Unii Europejskiej.