「ought」の英語-ポーランド語辞書

EN

「ought」ポーランド語 翻訳

EN ought
volume_up
[ought|ought] {動詞}

ought (同様に: should, ought to)
Economic growth and democracy ought to go hand in hand.
Wzrost gospodarczy powinien iść w parze z demokracją.
Everyone ought to be able to enjoy enough money to guarantee a decent standard of living.
Każdy powinien móc cieszyć się posiadaniem wystarczającej ilości pieniędzy gwarantujących przyzwoity poziom życia.
The fifth ought to be decidedly better.
Piąty powinien być zdecydowanie lepszy.

ポーランド語での"ought"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAt this time we ought not to rush into resuming comprehensive talks with Russia.
Teraz nie powinniśmy spieszyć się z wznawianiem kompleksowych rozmów w Rosją.
EnglishIt is true that Europe should not be personalised, but it ought to be personified.
To prawda, że nie powinno się personalizować Europy, lecz należy ją spersonifikować.
EnglishWe ought to have achieved a great deal more and acted with greater determination.
Powinniśmy byli osiągnąć znacznie więcej i działać z większą determinacją.
EnglishMr President, I think we ought to do away with this notion of European money.
Panie przewodniczący! Uważam, że powinniśmy odejść od pojęcia pieniędzy europejskich.
EnglishI think that in the coming weeks, we ought to focus mainly on this issue.
Myślę, że w najbliższych tygodniach powinniśmy skupiać się głównie na tej kwestii.
EnglishFor example, farmers ought to be paid for their produce within 30 days.
Na przykład rolnicy powinni otrzymywać zapłatę za swoje produkty w ciągu 30 dni.
EnglishWe ought to be able to find the gene for bipolar; there's a relationship.
Powinniśmy niedługo odkryć gen choroby dwubiegunowej; występuje tam pokrewieństwo.
EnglishThe advantages of free trade in a global economy ought not to need explaining to anyone.
Zalet wolnego handlu w skali gospodarki globalnej nie trzeba nikomu tłumaczyć.
EnglishThe same principle ought to apply to individuals who exploit victims.
Taka sama zasada powinna obowiązywać w stosunku do osób wykorzystujących ofiary.
EnglishEurope ought to set an example on tolerance and intercommunity dialogue.
Europa powinna stanowić przykład tolerancji i dialogu między społecznościami.
EnglishFinally, the code of conduct ought to be exported to the international framework.
W końcu, kodeks ten należy przyjąć w ramach ustaleń międzynarodowych.
EnglishIf necessary, the European Union ought to be ready to continue this mediation.
Jeżeli okaże się to konieczne, Unia Europejska powinna być gotowa kontynuować tą mediację.
EnglishIt really ought to appear as a means of getting out of this situation.
To naprawdę powinno stać się środkiem umożliwiającym rozwiązanie tej sytuacji.
EnglishIn fact, a course involving mobility really ought to be made compulsory.
De facto, studia obejmujące mobilność powinny naprawdę stać się obowiązkowe.
EnglishWe ought to be aware of this, and we ought to be careful when we propose different rules.
Musimy mieć to na uwadze i zachowywać ostrożność, gdy proponujemy rozmaite przepisy.
EnglishThis principle ought to extend to all the activities carried out by the Publications Office.
Zasada ta powinna objąć wszystkie działania prowadzone przez Urząd Publikacji.
EnglishAs far as I am concerned, strengthening of economic coordination ought to cover this.
Jeśli chodzi o mnie, uważam że wzmocnienie koordynacji gospodarczej powinno to obejmować.
EnglishThe solution is found in the treaty, which ought to be appreciated and respected scrupulously.
W traktacie znajduje się rozwiązanie, które należy docenić i szczerze uszanować.
EnglishThe Commission and President Barroso ought to have withdrawn this draft.
Komisja i jej przewodniczący pan Barroso powinni byli wycofać ten projekt.
EnglishWe ought to avoid the same errors of conception and implementation.
Powinniśmy uniknąć takich samych błędów na etapie ich opracowywania i realizacji.

他の言葉