「on aggregate」の英語-ポーランド語辞書

EN

「on aggregate」ポーランド語 翻訳

PL

EN on aggregate
volume_up

"on aggregate"に類似した翻訳-ポーランド語

on 形容詞
on 副詞
on 前置詞
aggregate 名詞
aggregate 形容詞
to aggregate 動詞

ポーランド語での"on aggregate"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishSuch aggregate information is sufficient for further analysis at EU level.
Takie zagregowane informacje są wystarczające do dalszych analiz na poziomie Unii.
EnglishHowever, the transfer of aggregate data is certainly going overboard.
Natomiast przesyłanie danych zagregowanych jest na pewno przesadą.
EnglishWe retain this information beyond 90 days in aggregate form only.
Po 90 dniach te informacje są zachowywane tylko w formie zagregowanej.
EnglishA renewed increase in the euro-area aggregate fiscal deficit ratio is projected for 2008.
Na rok 2008 przewidywany jest ponowny wzrost w łącznej stopie deficytu fiskalnego w strefie euro.
EnglishThere is no aggregate consciousness that would suffer more distress than a single one.
Nie ma żadnej zbiorowej świadomości, która doświadcza większego cierpienia niż świadomość jednostki.
EnglishBut you can aggregate this and you can discover things about treatments.
Możecie się skupić na tym i dowiadywać się więcej o leczeniu.
EnglishThe analysis of the broad monetary aggregate M3 should be seen from the medium to long-term perspective.
Analizę szerokiego agregatu M3 prowadzi się w perspektywie średnio- do długookresowej.
EnglishFormat The report shall include the following Tables of aggregate data using the agreed templates:
Forma Raport musi zawierać następujące tabele z danymi łącznymi przy użyciu ustalonych wzorów:
EnglishExcessive shaking may aggregate pegfilgrastim, rendering it biologically inactive.
Nadmiernie energiczne wstrząsanie może spowodować agregację pegfilgrastymu i utratę jego aktywności biologicznej.
EnglishIt would not be right to encourage aggregate demand all over the EU.
Niesłusznym byłoby pobudzanie łącznego popytu w całej UE.
EnglishHowever, if you include the same item in multiple collections, the sharing settings are aggregate.
Jeśli jednak umieścisz ten sam element w wielu kolekcjach, ustawienia udostępniania zostaną powielone.
EnglishExcessive shaking may aggregate pegfilgrastim, rendering it biologically inactive. od
do Nadmiernie energiczne wstrząsanie może spowodować agregację pegfilgrastymu i utratę jego aktywności biologicznej.
EnglishIf you aggregate it, it's the third largest economy on Earth, and yet most of these people go invisible.
Po zsumowaniu, to 3 największa gospodarka świata, a jednak większość tych ludzi jest niewidoczna.
EnglishYou don't notice it, but when the aggregate comes up you're dead.
Drobiazgi, ale kiedy się nawarstwią, umarł w butach.
EnglishExcessive shaking may aggregate pegfilgrastim, rendering it biologically inactive. od
u rot Nadmiernie energiczne wstrząsanie może spowodować agregację pegfilgrastymu i utratę jego aktywności biologicznej.
EnglishThis is grouper sex, and the groupers aggregate around the full moons of December and January for a week.
Tak graniki się rozmnażają, gromadzą się podczas pełni księżyca w grudniu i styczniu przez tydzień.
EnglishFormat The report shall include the following Tables of aggregate data using the agreed templates:
Format Raport będzie zawierał poniższe tabele ze zbiorczymi danymi przedstawione w uzgodnionych szablonach 1.
EnglishIn addition, the aggregate value of EU investments in the Mercosur countries in 2005 was around EUR 100 billion.
Ponadto, w 2005 r. łączna wartość inwestycji UE w krajach Mercosuru wyniosła około 100 mld EUR.
EnglishThe fibrin monomers aggregate and form a fibrin clot.
Monomery fibryny łączą się, tworząc skrzep fibrynowy.
EnglishThere's the aggregate and flagelliform silk glands which combine to make the sticky capture spiral of an orb web.
Gruczoł koroniasty wytwarza jedwab łowny tworzący spiralę łowną, pokrytą lepką wydzieliną gruczołu złożonego.