「non-standard」の英語-ポーランド語辞書

EN

「non-standard」ポーランド語 翻訳

EN non-standard
volume_up
{形容詞}

1. 通常

non-standard (同様に: custom, customized, irregular, out of the box)
non-standard (同様に: above-standard)

2. 言語学

non-standard

"non-standard"に類似した翻訳-ポーランド語

non-
Polish
standard 名詞
standard 形容詞

ポーランド語での"non-standard"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThere is also the fact that working hours in the performing arts are long and non-standard.
Prawdą jest także to, że godziny pracy w branży sztuk widowiskowych są długie i niestandardowe.
EnglishThe Eurosystem has implemented both standard and non-standard monetary policy measures.
Eurosystem stosował dotychczas zarówno standardowe, jak i niestandardowe środki polityki pieniężnej.
EnglishThis has taught us to find creative solutions to non-standard situations, which is going to come in useful.
Nauczyło nas to twórczego rozwiązywania sytuacji niestandardowych, co się przyda.
EnglishIn previous months the Eurosystem has implemented both standard and non-standard monetary policy measures.
We wcześniejszych miesiącach Eurosystem stosował standardowe i niestandardowe środki polityki pieniężnej.
EnglishOver the last few months the Eurosystem has implemented both standard and non-standard monetary policy measures.
W ostatnich miesiącach Eurosystem wprowadził w swojej polityce pieniężnej środki standardowe i niestandardowe.
EnglishOn 3 March 2011 the Governing Council took several decisions related to the ECB’s non-standard operational measures.
3 marca 2011 r. Rada Prezesów podjęła kilka decyzji dotyczących niestandardowych środków operacyjnych EBC.
EnglishMeanwhile, the review of the standard of non-realisable assets and consultations on this issue has already started.
W międzyczasie analiza standardu dotyczącego aktywów niezbywalnych i konsultacje w tej sprawie już się zaczęły.
EnglishAs stated on previous occasions, all the non-standard monetary policy measures are, by construction, temporary in nature.
Jak już podkreślano wcześniej, wszystkie niestandardowe środki polityki pieniężnej są z definicji tymczasowe.
EnglishThe ECB's additional role during the crisis has been to expand liquidity provisions through the use of non-standard measures.
Dodatkowa rola EBC podczas kryzysu polegała na zwiększeniu środków poprawiających płynność poprzez niestandardowe działania.
EnglishAll the non-standard measures taken during the period of acute financial market tensions are, by construction, temporary in nature.
Wszystkie niestandardowe środki zastosowane w okresie ostrych napięć na rynkach finansowych są z definicji tymczasowe.
EnglishThe ECB therefore adjusted interest rates down to 1% and continued the non-standard measures introduced in 2008 throughout 2009.
Dlatego też EBC obniżył stopy procentowe do 1 % i w 2009 roku nadal stosował niestandardowe środki wprowadzone w 2008 roku.
EnglishLike any non-standard measure, the Securities Markets Programme is a temporary programme and interventions are limited.
Tak jak wszystkie środki niestandardowe, program dotyczący rynków papierów wartościowych jest z założenia tymczasowy, a zasięg interwencji – ograniczony.
EnglishAll the non-standard monetary policy measures taken during the period of acute financial market tensions are, by construction, temporary in nature.
Wszystkie niestandardowe środki polityki pieniężnej zastosowane w okresie ostrych napięć na rynkach finansowych są z definicji tymczasowe.
EnglishI proposed an analogy, to associate the “standard” measures with the ethic of conviction and the “non-standard” measures with the ethic of responsibility.
Zaproponowałem więc, by przez analogię powiązać środki „standardowe” z etyką przekonań, a „niestandardowe” z etyką odpowiedzialności.
EnglishSo-called non-standard jobs, whether in the services sector or in agriculture, are the first to be hit, particularly in a time of global crisis.
Tzw. niestandardowe formy zatrudnienia, czy to w sektorze usług, czy w rolnictwie, są redukowane jako pierwsze, zwłaszcza w czasach kryzysu światowego.
EnglishIndeed, the trend towards an increase in the proportion of non-standard or atypical contracts has a strong gender and generational dimension.
Faktycznie, wzrostowa tendencja w zakresie niestandardowych lub nietypowych form zatrudnienia jest ściśle powiązana z kwestiami równouprawnienia i pokoleniowymi.
EnglishThe environment comes first; and of course, when I say Turkey, I mean all third countries that fish using non-standard methods.
Środowisko naturalne powinno być na pierwszym miejscu; i oczywiście kiedy mówię Turcja mam na myśli wszystkie kraje trzecie, które łowią, używając do tego niestandardowych metod.
EnglishDuring the crisis, the ECB adjusted interest rates down to 1% and continued unprecedented non-standard measures to support credit throughout 2009.
W czasie kryzysu EBC obniżył stopy procentowe do 1 % i przez cały 2009 rok stosował bezprecedensowe niestandardowe środki na rzecz wspierania akcji kredytowej.
EnglishThe ECB acted correctly by adjusting interest rates down to 1% and continuing with substantial and unprecedented non-standard measures to support credit.
EBC zareagował prawidłowo, obniżając stopy procentowe do 1 % i kontynuował stosowanie bezprecedensowych, niestandardowych środków na rzecz wspierania akcji kredytowej.
EnglishThe full supportive impact of the Eurosystem’s non-standard measures will need time to unfold and to have a positive effect on the growth of loans when demand recovers.
Trzeba czasu, by korzystny wpływ niestandardowych środków zastosowanych przez Eurosystem w pełni się objawił i przyczynił do wzrostu akcji kredytowej, gdy nastąpi ożywienie popytu.