「mutual」の英語-ポーランド語辞書

EN

「mutual」ポーランド語 翻訳

EN mutual
volume_up
{形容詞}

mutual (同様に: common, conjoint, corporate, joint)
volume_up
wspólny {形男}
. - Mr President, trade delivers mutual prosperity, and I emphasise the word 'mutual'.
Handel zapewnia wspólny dobrobyt, a ja chciałbym podkreślić słowo "wspólny”.
This is a global challenge and a challenge which demands mutual responsibility.
Jest to globalne wyzwanie wymagające podjęcia wspólnej odpowiedzialności.
However, our cooperation must always be based on common values and mutual respect.
Nasza współpraca musi się jednak zawsze opierać na wspólnych wartościach i wzajemnym szacunku.
mutual (同様に: reciprocal)
volume_up
wzajemny {形男}
The most important thing in addressing these is mutual respect.
Najważniejszą kwestią w zajmowaniu się tymi kwestiami jest wzajemny szacunek.
Negotiations have become bogged down, there is a mutual lack of understanding and a permanent state of ambiguity.
Negocjacje utknęły, panuje wzajemny brak zrozumienia i ciągły stan niejasności.
They also include tolerance and mutual respect.
Wartości te obejmują także tolerancję i wzajemny szacunek.
mutual (同様に: bilateral, reciprocal)
Dialog musi być obustronny.
Ukraine is interested in cooperating with the European Union, but the interest is mutual.
Ukraina zainteresowana jest współpracą z Unią Europejską i to zainteresowanie jest obustronne.
Today's vote on the EU-Brazil Air Service Agreement brings significant mutual benefits.
Dzisiejsze głosowanie w sprawie umowy UE-Brazylia dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych niesie ze sobą obustronne korzyści.
mutual
volume_up
obopólny {形男}
Mutual benefits do undoubtedly flow from this fact.
Z tego faktu wynikają niewątpliwie obopólne korzyści.
(HU) Mr President, I agree with those who point out that there is mutual responsibility.
(HU) Panie Przewodniczący! Zgadzam się z tymi mówcami, którzy zwracają uwagę, że istnieje obopólna odpowiedzialność.
If it goes wrong, it is a case of mutual defeat.
W przypadku, gdy się to nie udaje, klęska jest obopólna.

"mutual"の類義語(英語):

mutual

ポーランド語での"mutual"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishOur mutual cooperation has been excellent, in committee and in the negotiations.
Nasza współpraca układała się doskonale, zarówno w komisji jak i podczas negocjacji.
EnglishParliament had called for a better mutual understanding between the two banks.
Parlament wezwał do lepszego wzajemnego zrozumienia między tymi dwoma bankami.
EnglishAnother important aspect is the idea that the benefits of free trade are mutual.
Inny aspekt dotyczy pomysłu, aby korzyści z wolnego handlu były dwustronne.
EnglishOur mutual relationship is strong and we can and should strengthen it further.
Nasze wzajemne stosunki są silne i możemy oraz powinniśmy je dalej wzmacniać.
EnglishWe really want partnership, but one that is built on reciprocity and mutual respect.
Naprawdę pragniemy partnerstwa, ale opartego na wzajemności i obustronnym szacunku.
EnglishI think that the European Union should also go down the road of mutual understanding.
Uważam, że Unia Europejska powinna również pójść drogą wzajemnego zrozumienia.
EnglishThis Mutual Recognition variation procedure was started on 7 December 2006.
Niniejsza procedura wzajemnego uznawania została rozpoczęta 7 grudnia 2006 r.
EnglishThis is a global challenge and a challenge which demands mutual responsibility.
Jest to globalne wyzwanie wymagające podjęcia wspólnej odpowiedzialności.
EnglishI am delighted that your report fully supports the principle of mutual recognition.
Cieszę się, że sprawozdanie pani poseł w pełni kultywuje zasadę wzajemnego uznawania.
EnglishCultures have a calling to enrich one another in a spirit of mutual respect.
Powołaniem kultur jest ich wzajemne wzbogacanie się w duchu wzajemnego poszanowania.
EnglishIt will grow more powerful in its economy, welfare and mutual cooperation.
Będzie silniejsza w sferze gospodarczej, opieki społecznej i wzajemnej współpracy.
EnglishThat will help us raise the level of mutual understanding and interconnection.
Powstaną w ten sposób możliwości zwiększenia poziomu wzajemnego zrozumienia i powiązań.
EnglishI believe that I speak on behalf of many of us when saying that this notion is mutual.
Sądzę, że wyrażę opinię wielu z nas, gdy stwierdzę, iż odwzajemniamy to przekonanie.
EnglishThis entails both parties engaging in mutual consultation on difficult issues.
W trudnych kwestiach obie strony przystępują do wzajemnych konsultacji.
EnglishIf they are transborder regions, they give the opportunity for better mutual understanding.
Jeśli są przygraniczne regiony, to one dają szanse na lepsze porozumiewanie się.
EnglishThe conclusion of the mutual legal assistance treaties will also help us in this respect.
Zawarcie traktatów o wzajemnej pomocy prawnej będzie pomocne także w tym zakresie.
EnglishMy final point concerns mutual relations between the Council and Parliament.
Kończąc, chcę wspomnieć o wzajemnych relacjach między Radą a Parlamentem.
EnglishSince then we have had 300 court cases to show that mutual recognition does not work.
Od tego czasu 300 postępowań sądowych pokazało, że wzajemne uznawanie nie funkcjonuje.
EnglishThe mutual recognition of education and training is the first step in the right direction.
Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych to pierwszy krok we właściwym kierunku.
EnglishFor the future, there is potential for unlimited mutual recognition.
Istnieje potencjał na przyszłość dotyczący nieograniczonego wzajemnego uznawania.