「man」の英語-ポーランド語辞書

EN

「man」ポーランド語 翻訳

volume_up
man {名詞}
volume_up
to man {他動}
volume_up
man! {間投詞}

EN man
volume_up
{名詞}

1. 通常

man (同様に: human, human being, person, mayne)
Happy is the man that findeth wisdom, And the man that getteth understanding.
Błogosławiony człowiek, który znajduje mądrość, i człowiek, który dostanie roztropności.
But man dieth, and is laid low: Yea, man giveth up the ghost, and where is he?
Ale człowiek umiera, zemdlony będąc, a umarłszy człowiek gdzież jest?
The first man is of the earth, earthy: the second man is of heaven.
Pierwszy człowiek z ziemi ziemski; wtóry człowiek sam Pan z nieba.
man (同様に: fellow, male)
And the man who talked at that evening lecture was very interesting.
Mężczyzna, który dawał tego wieczoru wykład, był bardzo interesujący.
This was an African man who gave rise to all the Y chromosome diversity around the world.
Afrykański mężczyzna zapoczątkował światową różnorodność w kontekście chromosomu Y.
But even at menstruation, they're better than the average man. ~~~ Women can talk.
Nawet menstruując są wymowniejsze niż przeciętny mężczyzna.
man (同様に: husband)
And behold, a man named Joseph, who was a councillor, a good and righteous man
A oto mąż, imieniem Józef, który był senatorem, mąż dobry i sprawiedliwy,
Why shouldest thou be as a man affrighted, as a mighty man that cannot save?
Czemuż się pokazujesz jako mąż strudzony, albo jako mocarz, który nie może wybawić?
for neither was the man created for the woman; but the woman for the man:
Albowiem mąż nie jest stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla męża.
man (同様に: gentleman, master, sir, mister)
volume_up
pan {男}
The first man is of the earth, earthy: the second man is of heaven.
Pierwszy człowiek z ziemi ziemski; wtóry człowiek sam Pan z nieba.
Mr Siniora is a dignified man, a man we should respect.
Pan Siniora jest godnym człowiekiem, dla którego powinniśmy mieć szacunek.
I know you are a reasonable man; I know that you listen to arguments.
Wiem, że jest pan rozsądnym człowiekiem, uważnie przysłuchującym się argumentom.
man
volume_up
człek {男} [日会]
man (同様に: counter, pawn, chequer, checker)

2. 日常的な

man
volume_up
ziom {男} [スラ]
man
volume_up
ziomal {男} [スラ]
man
volume_up
stary {男} [スラ]
I imagine an old man crying here, out of the sight of the overseer.
wyobrażam sobie, że łka tu stary człowiek, poza wzrokiem nadzorcy.
Wymawiam imię, może jego, to dla ciebie, stary człowieku.
And she said, An old man cometh up; and he is covered with a robe.
I rzekła: Mąż stary wyszedł, a ten odziany płaszczem.

ポーランド語での"man"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishPut not your trust in princes, Nor in the son of man, in whom there is no help.
Nie ufajcie w książętach, ani w żadnym synu ludzkim, w którym nie masz wybawienia.
EnglishI beheld, and, lo, there was no man, and all the birds of the heavens were fled.
Spojrzęli, a oto niemasz człowieka, i wszelkie ptastwo niebieskie odleciało.
EnglishThe proud and haughty man, scoffer is his name; He worketh in the arrogance of pride.
Hardego i pysznego imię jest naśmiewca, który wszysko poniewoli i z pychą czyni.
EnglishA fool uttereth all his anger; But a wise man keepeth it back and stilleth it.
Wszystkiego ducha swego wywiera głupi, ale mądry na dalszy czas go zawściąga.
EnglishBut as for the mighty man, he had the earth; And the honorable man, he dwelt in it.
Ale człowiekowi możnemu dałeś ziemię, a ten, który był w powadze, mieszkał w niej.
EnglishAnd then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory.
A tedy ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i chwałą wielką.
EnglishBut of the rest durst no man join himself to them: howbeit the people magnified them;
A z innych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć; ale lud wiele o nich trzymał.
EnglishThen all the king's sons arose, and every man gat him up upon his mule, and fled.
Przetoż wstawszy wszyscy synowie królewscy, wsiedli każdy na muła swego, i uciekali.
EnglishAnd now I have sent a skilful man, endued with understanding, of Huram my father's,
Posłałem ci tedy męża mądrego, i umiejętnego, i roztropnego, Chirama Abijego.
EnglishA righteous man that walketh in his integrity, Blessed are his children after him.
Sprawiedliwy chodzi w uprzejmości swojej; błogosławieni synowie jego po nim.
EnglishSheol and Abaddon are never satisfied; And the eyes of man are never satisfied.
Piekło i zatracenie nie mogą być nasycone; także i oczy ludzkie nasycić się nie mogą.
EnglishAs a consequence, intravascular pharmacokinetic studies were not performed in man.
W związku z tym nie przeprowadzano badań farmakokinetyki wewnątrznaczyniowej u ludzi.
EnglishAnd there appeared in the cherubim the form of a man's hand under their wings.
Bo się ukazało na onych Cherubinach podobieństwo ręki człowieczej pod skrzydłami ich.
EnglishAnd all the people brought every man his ox with him that night, and slew them there.
I przywiedli wszystek lud, każdy wołu swego w ręce swej w nocy, i bito je tam.
EnglishHe said, "It's easier to denature plutonium than to denature the evil spirit of man."
Mianowicie: "Łatwiej jest oczyścić pluton niż oczyścić złego ducha człowieka".
EnglishSo this is what NASA did, getting an eight man version that would go to Mars.
To właśnie zrobiła NASA, otrzymując ośmioosobową wersję, która poleciałaby na Marsa.
EnglishThe ransom of a man's life is his riches; But the poor heareth no threatening.
Okup żywota człowieczego jest bogactwo jego; ale ubogi nie słucha łajania.
EnglishAnd he answered and said unto it, No man eat fruit from thee henceforward for ever.
A odpowiadając Jezus, rzekł mu: Niechajże więcej na wieki nikt z ciebie owocu nie je.
EnglishBut he that is spiritual judgeth all things, and he himself is judged of no man.
Aleć duchowny rozsądza wszystko; lecz sam od nikogo nie bywa rozsądzony.
EnglishAs man's intellect and technology have evolved so too have the games he plays.
Wraz z rozwojem ludzkiego intelektu i technologii rozwijały się gry, w które graliśmy.