「to locate」の英語-ポーランド語辞書

EN

「to locate」ポーランド語 翻訳

EN to locate
volume_up
[located|located] {動詞}

to locate (同様に: to lay down, to put, to put up, to raise)
to locate (同様に: to fit, to insert, to put, to invest)
However, having said that, where is the demographic problem in Europe located?
Jednak, biorąc pod uwagę powyższe, gdzie należy umieścić problem demograficzny Europy?
They are located conveniently within the EU 2020 strategy, which defines poverty as one of its five measurable objectives.
W sposób dogodny umieszczone one zostały w strategii UE 2020, w której określa się ubóstwo jako jeden z pięciu wymiernych celów.
You will be aware, for example, that this equipment is capable of finding explosives located on, but not in, the body.
Pewnie wiedzą państwo na przykład, że urządzenia te są w stanie wykryć materiały wybuchowe umieszczone na ciele, ale nie w nim.
We now live in a connected age where we can locate anyone, anytime, in real-time, from a small device in our hands.
Możemy natychmiast namierzyć wszędzie każdego za pomocą urządzenia mieszczącego się w dłoni.
to locate (同様に: to localize)
volume_up
lokalizować {abbr. imperfective verb}
They must be located and designed on the basis of criteria every bit as extreme as the natural phenomena to which they may be exposed.
Konieczne jest ich lokalizowanie i projektowanie na podstawie kryteriów, które pod każdym względem byłyby równie ekstremalne jak zjawiska naturalne, na które mogą być narażone.
to locate (同様に: to place, to seat, to set up, to settle)
to locate (同様に: to fix the position of, to get a fix on)
volume_up
namierzać {abbr. imperfective verb}
to locate (同様に: to found)

ポーランド語での"to locate"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe decision was taken to locate the European Institute of Technology in Budapest.
Podjęto decyzję o zlokalizowaniu Europejskiego Instytutu Technologicznego w Budapeszcie.
EnglishInvestigations were also launched to locate the source of the contamination.
Przeprowadzono również dochodzenie w celu zlokalizowania źródła skażenia.
EnglishThey do not double- and treble-tax the funds that decide to locate there.
Nie nakładają one podwójnego czy potrójnego opodatkowania na fundusze, lokujące tam kapitał.
EnglishThese are also, these tar-fueled protocells, are also able to locate resources in their environment.
Te napędzane smołą protokomórki także potrafią zlokalizować zasoby w swoim w otoczeniu.
EnglishAnd perhaps it would be a good European policy to locate it in a new EU Member State.
Być może też dobrą polityką europejską byłoby zlokalizowanie go w jednym z nowych państw członkowskich UE.
EnglishThose arrests demonstrate that Serbia is able to locate and arrest the remaining war fugitives.
Aresztowania te świadczą o tym, że Serbia jest w stanie znaleźć i aresztować pozostałych uciekinierów wojennych.
EnglishPresident Kikwete has been using the police to try and locate albinos in hiding.
Prezydent Jakaya Kikwete, używając policji, stara się zlokalizować ukrywających się albinosów, deklarując zapewnienie im ochrony.
EnglishI trust that the promise to locate new Union institutions in new Member States will at last come true.
Wierzę, że obietnica umiejscowienia nowych unijnych instytucji w nowych państwach członkowskich w końcu się spełni.
EnglishInability to locate and remove Gonazon will not have serious effects on the general health of the dog.
Niemożność zlokalizowania i usunięcia implantu Gonazon nie będzie mieć poważnego wpływu na ogólny stan zdrowia psa.
EnglishSecondly, we must call on Germany to do everything it can to locate the origin of the bacterium.
Po drugie, musimy zaapelować do Niemiec, aby uczyniły wszystko, co tylko można, aby zlokalizować miejsce pochodzenia bakterii.
EnglishThe associations are unable to locate them and therefore unable to monitor their social well-being and health.
Stowarzyszenia nie potrafią ustalić miejsca ich pobytu, więc nie mogą kontrolować ani relacji społecznych, ani stanu zdrowia.
EnglishThey are also costly to locate and remove and cannot be formally mapped in the same way that a minefield can.
Kosztowne jest również ich zlokalizowanie i usunięcie, a nie da się oznaczyć miejsc, w których występują, tak jak pól minowych.
EnglishAt the end of a one year treatment, it may not be possible to locate and remove the implant in approximately 10 % of cases.
Umiejscowienie i usunięcie implantu, pod koniec rocznego okresu terapii, może nie być możliwe u około 10 % przypadków.
EnglishWrocław would indeed be a suitable city in which to locate the seat of this Institute.
Uważam, że warto przyjąć propozycję Wrocławia jako dobrego miejsca lokalizacji dla tego Instytutu.
EnglishSearch for the seller, locate the company in the search results, then click the green stars below the seller's name to read reviews.
Płatnościami i historią zamówień z Google Checkout możesz teraz zarządzać w swoim Portfelu Google. ~~~ Więcej dowiesz się tutaj.
EnglishYour network administrator may be able to locate and shut down the source of the automated traffic; feel free to refer them to this page.
Administrator sieci może znaleźć i wyłączyć źródło zautomatyzowanego ruchu. ~~~ Oczywiście możesz skierować go na tę stronę.
EnglishSmaller and smaller fish are being caught, often before they reach reproductive age, and they are becoming more and more difficult to locate.
Poławia się coraz mniejsze ryby, często zanim osiągną one wiek rozrodczy, jak również coraz trudniej te ryby zlokalizować.
EnglishLocate a suitable site, and slowly inject NovoSeven into a vein over a period of 2 - 5 minutes without removing the needle from the injection site.
Wybrać odpowiednie miejsce i powoli wstrzykiwać NovoSeven do żyły od 2 do 5 minut, nie wyjmując igły z miejsca wstrzykiwania.
EnglishConcerning the third issue of tracking systems to locate containers at sea, this possibility could be further explored.
Jeśli chodzi o trzecią sprawę, czyli o systemy śledzenia umożliwiające zlokalizowanie kontenerów na morzu, to ewentualność tą można byłoby zbadać bliżej.
EnglishAnd no matter where I am, what's really going on here is that it's an eye-tracking system that tries to locate my eyes. ~~~ And if I get really far away I'm blurry.
Niezależnie od tego, gdzie ja się znajduję system okulograficzny [eye-tracking] próbuje zlokalizować moje oczy.