EN levels
volume_up
{複数形}

levels
volume_up
poziomy {女複}
For instance, the levels of corruption must be monitored for candidate countries.
Trzeba na przykład monitorować poziomy korupcji w państwach kandydujących.
These isolates developed higher levels of resistance to the other protease inhibitors.
Izolaty te rozwijały wyższe poziomy oporności wobec innych inhibitorów proteaz.
such as type 2 diabetes or dyslipidaemia (abnormal levels of fat in their blood).
cukrzyca typu 2 lub dyslipidemia (nieprawidłowe poziomy tłuszczu we krwi).
levels
volume_up
szczeble {女複}
There are similarities and differences between these two levels.
Szczeble te się różnią, ale są też między nimi podobieństwa.
All political levels - national, regional and local - should be included in this process.
Wszystkie szczeble polityki - krajowe, regionalne i lokalne - muszą być objęte tym procesem.
Moreover, I got the impression that the different levels did not always work together that well.
Co więcej, miałem wrażenie, że różne szczeble nie zawsze ze sobą dobrze współpracują.
levels (同様に: ranks, degrees, grades)
volume_up
stopnie {女複}
Individual patients may vary in their response to factor VIII, achieving different levels of in vivo recovery and demonstrating different half-lives.
Poszczególni pacjenci mogą różnić się reakcją na leczenie czynnikiem VIII, osiągając różne stopnie poprawy (ang. recovery) w warunkach in vivo i różne okresy półtrwania.
levels

ポーランド語での"levels"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishPeak plasma levels were generally achieved at 2 to 3 hours after administration.
Szczytowe stężenia w osoczu były zwykle osiągane po 2 - 3 godzinach po podaniu.
EnglishWho cares that there is a growing gap between levels of obligations and payments?
Kogo obchodzi powiększająca się różnica między poziomem zobowiązań i płatności?
EnglishAnimal studies have shown excretion of ustekinumab at low levels in breast milk.
Badania na zwierzętach wykazały niewielkie wydzielanie ustekinumabu do mleka matki.
EnglishIn most patients, levels returned to normal ranges without cessation of treatment.
U wi kszo ci pacjentów objawy te ust powały i nie wymagały przerwania leczenia.
EnglishThis enzyme helps the body control levels of glycogen (a type of carbohydrate).
Enzym ten ułatwia kontrolę ilości glikogenu (jednego z węglowodanów) w organizmie.
EnglishIn most patients, levels returned to normal ranges without cessation of treatment.
U większości pacjentów objawy te ustępowały i nie wymagały przerwania leczenia.
EnglishDecreased total bilirubin, increased GGT, elevated plasma prolactin levels12.
ten lek pacjentom z przerostem gruczoł krokowego, lub niedroż cią schorzeniami.
EnglishNot studied, combined administration may result in increased warfarin levels.
Nie badano; skojarzone stosowanie może prowadzić do zwiększenia stężeń warfaryny.
EnglishElevated plasma prolactin levels were reported in 47.4 % of adolescent patients.
Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu było zgłaszane u 47, 4 % młodzieży.
EnglishThe River Somes had cyanide concentrations 700 times above permitted levels.
Stężenie cyjanku w rzece Somes siedemsetkrotnie przekraczało dopuszczalne normy.
EnglishAt mid-cycle, high levels of LH trigger corpus luteum formation and ovulation.
W połowie cyklu, duże stężenie LH powoduje tworzenie się ciałka żółtego i owulację.
EnglishRitonavir increases the serum levels of atazanavir as a result of CYP3A4 inhibition.
Rytonawir zwiększa stężenia atazanawiru w surowicy w wyniku hamowania izoenzymu
EnglishWe can no longer tackle these problems at the national or even regional levels.
Nie możemy już rozwiązywać tych problemów na szczeblu krajowym, a nawet regionalnym.
EnglishPortugal is one of the eight countries with the highest levels of child poverty.
Portugalia jest jednym z ośmiu państw o najwyższym poziomie ubóstwa dzieci.
EnglishTo this end she lists a number of measures that should be taken at various levels.
W tym celu wymienia wiele środków, które należy podjąć na różnych szczeblach.
Englishthe partnership and participation of local authorities in particular, at all levels,
partnerstwa i udziału w szczególności władz lokalnych, na wszystkich poziomach.
EnglishThis may have a positive effect on levels of employment among women in rural areas.
Może to przynieść korzystne skutki dla zatrudnienia kobiet na obszarach wiejskich.
EnglishIn other words, we do not want to specify what the levels of immigration should be.
Innymi słowy, nie chcemy określać, jakich poziomów wielkości emigracji oczekujemy.
EnglishThis receptor is normally involved in controlling levels of fat in the body.
Receptor ten normalnie uczestniczy w kontrolowaniu poziomu tłuszczów w organizmie.
EnglishFurther studies looked at the persistence of antibody levels after vaccination.
W dodatkowych badaniach oceniano utrzymywanie się poziomu przeciwciał po szczepieniu.