「landfill」の英語-ポーランド語辞書

EN

「landfill」ポーランド語 翻訳

EN landfill
volume_up
{名詞}

ポーランド語での"landfill"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIn some Member States as much as 90% of household waste ends up at landfill sites.
W niektórych krajach członkowskich, aż 90% odpadów domowych kończy na wysypiskach śmieci.
EnglishThis double front door here with the three-light transom that was headed to the landfill.
Te podwójne drzwi frontowe z potrójnym okienkiem, to miało iść na śmietnik.
EnglishIn Greece there are plans to construct 61 landfill sites with cofinancing arrangements.
W Grecji planuje się budowę 61 współfinansowanych składowisk odpadów.
EnglishThe landfill must be re-covered by a final layer in order to prevent the dispersion of fibres.
Wysypisko musi być przykryte ostatnią warstwą, by zapobiec rozprzestrzenianiu się włókien.
EnglishThe Directive on landfill is particularly difficult to implement.
Szczególne trudności wiążą się z wprowadzaniem w życie dyrektywy w sprawie składowania odpadów.
EnglishI will give you an example of a landfill dump called Whiteriver in my own country, in Co.
Podam państwu przykład wysypiska odpadów w moim kraju, Co.
EnglishWe need to reduce amounts of waste in landfill and incineration.
Musimy ograniczyć ilości odpadów na składowiskach i spalanie.
EnglishMeasures must be taken to prevent any possible use of the land after the closure of the landfill.
Należy podjąć środki uniemożliwiające wszelkie ewentualne wykorzystanie terenu po zamknięciu wysypiska.
EnglishWe had good reason to be satisfied with this outcome because more and more waste is ending up at landfill sites.
Mieliśmy dobry powód, aby być zadowolonym z wyniku, ponieważ coraz więcej odpadów ląduje na wysypiskach.
EnglishYou can see the three-light transom there with the eyebrow windows -- certainly an architectural antique headed to the landfill.
Widzicie tam potrójne okienko z oknami w kształcie wolego oka - z pewnością architektoniczny antyk.
EnglishIt is very important that the EU's targets for diverting biodegradable waste from landfill are met.
Bardzo istotna jest realizacja celów UE w zakresie odchodzenia od odprowadzania odpadów ulegających biodegradacji na składowiska.
EnglishFor example, in 2003 Greece was fined EUR 20 000 a day for tolerating an illegal landfill on the island of Crete.
Dla przykładu w 2003 roku Grecja została ukarana 20 000 euro dziennie za tolerowanie nielegalnych wysypisk na Krecie.
EnglishThe existing landfill sites are full to excess, while the building of new facilities is blocked by the communities concerned.
Istniejące składowiska są przepełnione, natomiast budowę nowych blokują zainteresowane społeczności lokalne.
EnglishOnly then will we be able to reduce the need for resources and the amount of items going to landfill.
Jedynie wówczas będziemy w stanie zmniejszyć zapotrzebowanie na zasoby i ograniczyć ilość rzeczy trafiających na składowiska odpadów.
EnglishAs that sort of logic only seems in practice to lead to an increase in the number of landfill sites, it has already shown its weakness.
Tego rodzaju logika w praktyce wydaje się prowadzić do wzrostu liczby wysypisk i pokazała już swoją słabość.
EnglishOr we don't know if that fabric is a technological or manufacturing nutrient; it can be reused or does it just end up at landfill?
Albo nie wiemy, czy ta tkanina jest technologicznie lub fabrycznie odżywcza; czy może być użyta ponownie, czy moze skończy na wysypisku?
EnglishWe are passionate about rescuing some dead materials from the landfill, but sometimes not as passionate about rescuing living beings, living people.
Jesteśmy pełni zapału do ratowania jakieś zużyte surowce z wysypisk, ale czasem nie tyle, co do ratowania istot żywych, ludzi.
EnglishThe Commission urges the Greek authorities to complete their planning and the construction of the landfill sites - programmes that benefit already from EU funds.
Komisja wzywa greckie władze do zakończenia planowania i do zbudowania wysypisk - programy te już korzystają z funduszy UE.
EnglishAnd that was brought into force to try and deal with the mountain of stuff that is just being made and then living for a while in our homes and then going to landfill.
Poleżą tam chwilę i trafią na wysypisko.
EnglishAll these houses are built from between 70 and 80 percent recycled material, stuff that was headed to the mulcher, the landfill, the burn pile.
Wszystkie te domy zbudowane są w około 70 do 80 procentach z materiału z recyklingu, rzeczy, które szły do mielenia, na śmietnisko, do spalarki.