「land management」の英語-ポーランド語辞書

EN

「land management」ポーランド語 翻訳

EN land management
volume_up
{名詞}

land management (同様に: spatial development)

"land management"に類似した翻訳-ポーランド語

Land 名詞
land 名詞
to land 動詞
management 名詞
manage 動詞

ポーランド語での"land management"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAnd then over to the left is Bureau of Land Management land and some private land.
Po lewej stronie jest Biuro Zarządu Terenowego i kilka prywatnych własności.
EnglishSeventhly, land management and planning are the responsibility of each Member State.
Po siódme, do obowiązków każdego państwa członkowskiego należy planowanie i zarządzanie przestrzenne.
Englishland management and planning are the responsibility of each Member State;
zagospodarowanie przestrzenne należy do zakresu odpowiedzialności poszczególnych państw członkowskich;
EnglishCooperation is needed on the question of land border management.
Współpraca jest potrzebna w kwestii zarządzania granicą lądową.
EnglishI regret, finally, that the Soil Directive for the improvement of land management has been blocked for some time in the Council.
Na koniec chcę wyrazić ubolewanie, że dyrektywa w sprawie gleb utknęła jakiś czas temu w Radzie.
EnglishIncidentally, this type of land management will encourage the use of renewable energy such as hydro-energy and biomass.
Nawiasem mówiąc, ten typ uprawy ziemi zachęca do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wodna czy biomasa.
EnglishClimate change is challenging our views on transport, land use, waste management, building work and energy use.
Zmiany klimatu stanowią wyzwanie dla naszego sposobu myślenia o transporcie, użytkowaniu gruntów, zagospodarowaniu odpadów, pracach budowlanych i korzystaniu z energii.
EnglishIn order to achieve these goals, it is essential that partner governments in Africa and third countries draw up resource management and land use plans.
Aby osiągnąć te cele, niezbędne jest, by rządy partnerskie w Afryce i krajach trzecich sporządzały plany zarządzania zasobami i zagospodarowania terenu.
EnglishTo exclude any threat to supplies, in the context of balanced and sustainable land management, it is essential to affirm the concept of food safety.
Aby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie dostaw, w kontekście zrównoważonego i trwałego zarządzania gruntami, istotne jest afirmowanie idei bezpieczeństwa żywnościowego.
EnglishBeekeeping is widespread in my region, and it constitutes an outstanding example of land management as well as a symbol of history, tradition and local identity.
Pszczelarstwo jest szeroko rozpowszechnione w moim regionie i stanowi znakomity przykład gospodarki gruntami, jak również jest symbolem historii, tradycji i lokalnej tożsamości.
EnglishThis should include reform of the rules on land ownership and an end to unsustainable practices in land and forest management, including the exploitation of natural resources.
Powinno to obejmować reformę przepisów dotyczących własności ziemskiej oraz powstrzymanie niezrównoważonej gospodarki rolnej i leśnej, w tym eksploatacji zasobów naturalnych.