「to invoke」の英語-ポーランド語辞書

EN

「to invoke」ポーランド語 翻訳

EN to invoke
volume_up
[invoked|invoked] {動詞}

1. 通常

to invoke
volume_up
wywołać {abbr. perfective verb}
to invoke (同様に: to buzz, to call away, to call out, to page)
volume_up
wezwać {abbr. perfective verb}
to invoke (同様に: to point to)
I should like in fact to invoke the Rules of Procedure relating to the Conference of Presidents which, as you pointed out, Mr President, sets the agenda.
Chciałbym powołać się na przepisy Regulaminu dotyczące Konferencji Przewodniczących, która - jak pan zaznaczył - przygotowuje porządek dzienny.
If defiance of Strasbourg happens, then the fundamental rights safeguards in the European arrest warrant must be invoked.
Jeśli dojdzie do zlekceważenia wyroku trybunału w Strasburgu, to należy powołać się na środki zabezpieczające prawa podstawowe, przewidziane w konstrukcji europejskiego nakazu aresztowania.
On behalf of my Group, the Identity, Tradition and Sovereignty Group, I would like to invoke Rule 168 and table a motion for this report to be referred back to committee.
W imieniu mojej grupy Tożsamość, Tradycja i Niepodległość, chciałbym powołać się na artykuł 168 Regulaminu i złożyć wniosek, by sprawozdanie to odesłano ponownie do komisji.
to invoke (同様に: to refer to)
to invoke (同様に: to quote)
volume_up
powołać się {反動} (na kogoś/coś)
I should like in fact to invoke the Rules of Procedure relating to the Conference of Presidents which, as you pointed out, Mr President, sets the agenda.
Chciałbym powołać się na przepisy Regulaminu dotyczące Konferencji Przewodniczących, która - jak pan zaznaczył - przygotowuje porządek dzienny.
If defiance of Strasbourg happens, then the fundamental rights safeguards in the European arrest warrant must be invoked.
Jeśli dojdzie do zlekceważenia wyroku trybunału w Strasburgu, to należy powołać się na środki zabezpieczające prawa podstawowe, przewidziane w konstrukcji europejskiego nakazu aresztowania.
On behalf of my Group, the Identity, Tradition and Sovereignty Group, I would like to invoke Rule 168 and table a motion for this report to be referred back to committee.
W imieniu mojej grupy Tożsamość, Tradycja i Niepodległość, chciałbym powołać się na artykuł 168 Regulaminu i złożyć wniosek, by sprawozdanie to odesłano ponownie do komisji.

2. "to"

to invoke (同様に: to refer)
volume_up
odwołać się {反動} (do czegoś)
I believe that the Temporary Protection Directive should be invoked now.
Uważam, że do dyrektywy w sprawie ochrony tymczasowej należy odwołać się właśnie teraz.
This safeguard clause can be invoked from the entry into force of the FTA.
Do tej klauzuli ochronnej można odwołać się od momentu wejścia w życie umowy o wolnym handlu.
to invoke (同様に: to refer)
This is such a gap in Europe's credibility that we cannot invoke the spirit of compromise here!
Jest to taka wyrwa w wiarygodności Unii Europejskiej, że nie możemy odwoływać się tutaj do ducha kompromisu!

ポーランド語での"to invoke"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishI wish to invoke this Hungarian folk greeting to wish you a blessed new year.
Pragnę przywołać to ludowe węgierskie życzenie, żeby życzyć państwu szczęśliwego nowego roku.
EnglishTo invoke the Treaty of Lisbon is therefore an expression of unacceptable arrogance.
Powoływanie się nań jest zatem wyrazem niedopuszczalnej arogancji.
EnglishAnd that's what I think the magic ingredient is, the secret sauce, is can you invoke wonder.
I to właśnie uważam za ten magiczny składnik, tajemniczy sos, to wywoływanie zdziwienia.
EnglishWhere an international couple decide to divorce, they may therefore invoke different laws.
W przypadku gdy międzynarodowa para decyduje się na rozwód, można powoływać się zatem na różne przepisy prawne.
EnglishWhen we speak of regional identity in the European Union, it goes without saying that we invoke culture.
Kiedy mówimy o tożsamości regionalnej w Unii Europejskiej, nie ma wątpliwości, że mamy na myśli kulturę.
EnglishI would point out that the latter made no mention of Europe and we should therefore not invoke him.
Pani poseł mówiła o prezydencie Bushu, przypomnę, że on nie mówił nic o Europie i nie powołujmy się więc na niego.
EnglishLet us not invoke the law just when it suits us.
Nie powołujmy się na prawo tylko wtedy, gdy nam to pasuje.
EnglishYou should be putting your emphasis on persuading the courts to invoke Article 21 of the 2003 Extradition Act.
Powinniście skupić siły na przekonywaniu sądów, by powoływały się na art. 21 ustawy o ekstradycji z 2003 roku.
EnglishTo fail to invoke Article 2 of the Association Agreement demonstrates the most deplorable political cowardice.
Niepowodzenie do odwołania się do artykułu 2 układu o stowarzyszeniu demonstruje żałosne polityczne tchórzostwo.
EnglishWe cannot invoke old customs to defend the persecution of homosexuals, bisexuals and transsexuals.
Nie możemy powoływać się na dawne obyczaje, by uzasadniać prześladowania homoseksualistów, biseksualistów i transseksualistów.
EnglishBoth parties invoke "one nation under God."
Obie partie odwołują się do "narodu oddanego Bogu".
EnglishWho, for example, can invoke the right to freedom from discrimination on grounds of religious or ideological beliefs?
Na przykład, kto może powoływać się na prawo do wolności od dyskryminacji ze względu na religię lub ideologię?
EnglishMr Bloom, I am going to invoke Rule 152.
Panie Pośle Bloom, mam zamiar zastosować art.
EnglishMr President, I rise on a point of order under Rule 166, to invoke Rule 37(1) of our Rules of Procedure.
Pragnę zabrać głos w celu złożenia wniosku w sprawie przestrzegania Regulaminu na mocy art. 166 Regulaminu, aby odnieść się do art.
EnglishTherefore, until these systems become operational, at least invoke the safeguard clause and re-establish the controls!
Stąd też do rozpoczęcia funkcjonowania tych systemów przynajmniej odstąpmy od klauzuli ochronnej i przywróćmy kontrole!
EnglishAhmadinejad is no better than Gaddafi and we need to invoke similarly harsh measures to protect human rights in Iran.
Ahmadineżad nie jest lepszy od Kaddafiego i musimy sięgnąć po podobnie ostre środki, aby chronić prawa człowieka w Iranie.
EnglishFifthly, on European citizenship: how often do we invoke the value of European citizenship during our speeches?
Po piąte, jeżeli chodzi o obywatelstwo europejskie: jak często mówimy o wartości obywatelstwa europejskiego w naszych wystąpieniach?
EnglishIt is true that there are rabble-rousers in Kenya trying to invoke hatred between ethnic groups in order to gain power.
Prawdą jest, że w Kenii działają prowokatorzy starający się wzniecić nienawiść między grupami etnicznymi w celu dojścia do władzy.
EnglishEvery citizen will be able to invoke the Charter directly and pursue his rights in courts throughout the European Union on the basis of EU law.
Każdy obywatel będzie mógł powoływać się bezpośrednio na kartę i dochodzić swoich praw opartych na prawie UE przed sądami w Unii.
EnglishThe Commission will also invoke its existing competition law powers to deal with any anti-competitive practices that may emerge.
Komisja odwoła się także do swoich uprawnień w obszarze prawa konkurencji, aby rozwiązać problemy antykonkurencyjnych praktyk, które mogą mieć miejsce.