「inferior」の英語-ポーランド語辞書

EN

「inferior」ポーランド語 翻訳

EN inferior
volume_up
{名詞}

inferior (同様に: subaltern, underling, subordinate)

"inferior"の類義語(英語):

inferior

ポーランド語での"inferior"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishREYATAZ + saquinavir was shown to be inferior to lopinavir + ritonavir.
Wykazano, że skojarzenie REYATAZ i sakwinawir jest słabsze niż lopinawir i rytonawir.
EnglishWhat ye know, [the same] do I know also: I am not inferior unto you.
Jako wy to wiecie, tak ja też wiem, i nie jestem podlejszym niźli wy.
EnglishThe safety profiles are, however, inferior to glucosamine.
Profile bezpieczeństwa są jednak mniej korzystne niż w przypadku glukozaminy.
EnglishDiplopia may develop as a result of Botulinum neurotoxin type A diffusion into the inferior oblique.
Przenikanie toksyny botulinowej do mięśnia skośnego dolnego może wywołać podwójne widzenie.
EnglishAnd in our society, we have a strong belief that synthetic happiness is of an inferior kind.
I w naszym społeczeństwie panuje powszechne przekonanie że syntetyzowane szczęście jest tym gorszym dzieckiem.
EnglishWomen were seen to have an inferior, subordinate role.
Kobiety postrzegano jako odgrywające niższą, podrzędną rolę.
Englishho fondaparinux was demonstrated to be non-inferior to unfractionated heparin (VTE rates 3.8 % and 5.0 %, respectively).
us niefrakcjonowaną heparyną (częstotliwość występowania VTE wynosiła odpowiednio 3, 8 % i 5, 0 %).
EnglishFurthermore, where novel foods serve to replace another food, they must not be nutritionally inferior.
Ponadto w przypadkach gdy nowa żywność ma zastąpić inne produkty spożywcze, jej wartość odżywcza nie może być niższa.
EnglishTreatment with fondaparinux was demonstrated to be non-inferior to enoxaparin (VTE rates 3.9 % and 4.1 %, respectively). ro
wykazało, że nie jest gorsze od leczenia enoksaparyną (częstotliwość występowania VTE wynosiła t le
EnglishEmployers have reduced employment or have employed temporary workers, offering them inferior financial terms.
Pracodawcy ograniczyli zatrudnienie lub zatrudniali pracowników tymczasowych, oferując im gorsze warunki finansowe.
EnglishAt 24 months post-operation, InductOs was demonstrated to be statistically non-inferior to autogenous bone graft.
W 24 miesiącu po operacji, wykazano, że InductOs jest statystycznie równoważny autogenicznemu przeszczepowi kości.
EnglishFor what is there wherein ye were made inferior to the rest of the churches, except [it be] that I myself was not a burden to you?
Bo cóż jest, w czem byście podlejsi byli nad insze zbory, tylko żem ja sam próżnując, nie obciążył was?
EnglishThey have inferior financial security and in their professional careers, and they are penalised to an increasing extent by their family responsibilities.
Są gorzej zabezpieczone finansowo, a obowiązki rodzinne bywają dużym utrudnieniem.
EnglishIn fact, imported products are often cheaper, but they are also of inferior quality and their safety cannot be guaranteed.
Faktycznie produkty importowane są tańsze, ale są również gorszej jakości i nie można zagwarantować ich bezpieczeństwa.
EnglishThey tend to be concentrated in part-time and temporary jobs that are less-well paid, or in inferior positions.
Mają tendencję do podejmowania pracy na niepełnym etacie lub na czas określony, która jest gorzej płatna, bądź pracy na niższych stanowiskach.
EnglishWhere novel foods serve to replace another food, they must not be nutritionally inferior from the consumer's point of view.
W przypadkach, w których nowa żywność ma zastąpić inne produkty spożywcze, jej wartość odżywcza dla konsumenta nie może być niższa.
EnglishDo we consider others inferior?
EnglishThey may contain inferior or falsified ingredients, or they may not contain any at all or their doses may be incorrect.
Produkty te mogą zawierać substancje sfałszowane lub gorszej jakości, mogą też nie zawierać ich wcale albo ich dawki mogą być nieprawidłowe.
EnglishTreatment with fondaparinux was demonstrated to be non-inferior to enoxaparin (VTE rates 3.9 % and 4.1 %, respectively).
Leczenie fondaparynuksem wykazało, że nie jest gorsze od leczenia enoksaparyną (częstość występowania VTE wynosiła odpowiednio 3, 9 % i 4, 1 %).
EnglishI would like to focus on the notion that citizens from the new Member States must not be in an inferior position to those from third countries.
Chciałbym skupić się na wątku gorszego położenia obywateli z nowych państw członkowskich względem obywateli z państw trzecich.