「guideline」の英語-ポーランド語辞書

EN

「guideline」ポーランド語 翻訳

EN guideline
volume_up
{名詞}

guideline
Along with guideline 10, it constitutes the social pillar of the strategy.
Wraz z wytyczną 10 stanowi socjalny filar strategii.
Guideline No 5: labour market flexibility.
Wytyczna nr 5: elastyczność rynku pracy.
Guideline No 13: the removal of regulatory, commercial and other obstacles which hinder competition unduly.
Wytyczna nr 13: usunięcie przeszkód regulacyjnych, handlowych i innych, które nadmiernie blokują konkurencję.
guideline (同様に: directive)
But I believe this directive also offers very good guidelines for the Commission to follow, because it is very concrete.
Jednak uważam, że przedmiotowa dyrektywa zawiera również bardzo dobre wytyczne dla Komisji, ponieważ są one bardzo konkretne.
Ultimately, what we have now are guidelines in the guise of a directive.
Mamy ostatecznie zbiór wytycznych przypominający dyrektywę.
The Directive's guidelines should encourage both the Member States and farmers, rather than put them off.
Wytyczne dyrektywy powinny dopingować, a nie zniechęcać, tak państwa członkowskie jak i rolników.

"guideline"の類義語(英語):

guideline

ポーランド語での"guideline"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe endometrial safety data is not in accordance with the European guideline on clinical
dane dotyczące bezpieczeństwa endometrium nie są zgodne z europejskimi wytycznymi
EnglishBased on study results, the following titration guideline is recommended:
Na podstawie wyników badań, zalecany jest następujący schemat dostosowywania dawki:
EnglishWhat we would like is something which is more of a guideline and is not binding in nature.
Chcielibyśmy uzyskać coś w rodzaju wytycznych, które nie byłyby z natury wiążące.
EnglishAn updat ed Risk Management Plan, as per the CHMP Guideline on Risk Management Systems for
e) sposobu i zakresu dostosowania dawki i związanych z tym środków ostrożności, du
EnglishAn updated risk management plan should be provided as per the CHMP guideline on the risk dic
Należy przedstawić aktualny plan zarządzania ryzykiem zgodny z wytycznymi CHMP odnośnie nic
EnglishThe Guideline will be published shortly in the Official Journal of the EU and on the ECB’s website.
Zostaną one ogłoszone wkrótce w Dzienniku Urzędowym UE oraz w serwisie internetowym EBC.
EnglishMannitol content is below the threshold of the Excipient guideline's annex.
Zawartość mannitolu jest mniejsza niż dopuszczalna podana w aneksie dotyczącym substancji pomocniczych.
EnglishThis 'global approach' is intended to act as a guideline for future negotiations with third countries.
Owo "globalne podejście” ma być wskazówką dla przyszłych negocjacji z krajami trzecimi.
EnglishGuideline 2: Look at the performance of your campaign in light of your goals for Conversion Optimizer.
Wskazówka 2: zwróć uwagę na skuteczność kampanii w kontekście celów Optymalizatora konwersji.
EnglishAcceptable baseline values that may be considered as a guideline prior to initiation of Rebetol therapy:
Wartości początkowe przed rozpoczęciem leczenia preparatem Rebetol, które można uważać za obowiązujące:
EnglishThe following dosage regimens are given as a guideline.
Poniższe schematy dawkowania podano jako wskazówkę.
English(The pre-distribution of euro banknotes and coins is regulated by ECB Guideline ECB/2006/9.)
(Zasady wstępnej dystrybucji banknotów i monet euro są określone w wytycznych Europejskiego Banku Centralnego EBC/2006/9.)
EnglishI could mention Guideline No 2: the reform of pension, social security and health care schemes.
Mógłbym wspomnieć o wytycznej nr 2: reforma programów emerytalnych, ubezpieczeń społecznych i systemów opieki zdrowotnej.
EnglishHowever, the CHMP, requested to summarize all indications in one table, according to the ` Guideline of SPC `.
CHMP zażądał jednak podsumowania wszystkich wskazań w jednej tabeli zgodnie z „ Wytycznymi dotyczącymi ChPL ”.
EnglishThe changes will be reflected in the new TARGET2 Guideline and will enter into force in January 2013.
Uchwalone zmiany zostaną uwzględnione w nowych wytycznych dotyczących systemu TARGET2 i wejdą w życie w styczniu 2013 r.
EnglishThe following dosage regimens are given as a guideline.
Zaleca się następujące schematy dawkowania:
EnglishThe amending Guideline has been adopted by the ECB’s Governing Council and will be applicable from 1 January 2007.
Nowelizacja wytycznych została zatwierdzona przez Radę Prezesów EBC i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
EnglishAcceptable baseline values that may be considered as a guideline prior to initiation of Ribavirin therapy:
Wartości początkowe przed rozpoczęciem leczenia produktem Ribavirin Teva, które można traktować jako wartości akceptowane:
EnglishGeneral considerations The recommended initial doses presented below are intended to act solely as a guideline.
Zalecenia ogólne Przedstawione poniżej zalecenia dotyczące dawek początkowych należy traktować wyłącznie jako wskazówkę.
EnglishThe Guideline will be published shortly in the
Zostaną one wkrótce opublikowane w