EN established
volume_up
{形容詞}

established (同様に: constituted, erect)
The enlargement process is firmly established.
Proces rozszerzenia jest zdecydowanie ustanowiony.
It was established in the EU after the floods in August 2002.
Został on ustanowiony w UE po powodziach w sierpniu 2002.
The order of business was thus established.
(Porządek dnia został w ten sposób ustanowiony).
established
This means that more than one third of newly-established micro-entities have not lasted through the first year of operation in the market.
To oznacza, że więcej niż co trzecie nowo założone mikroprzedsiębiorstwo nie utrzymywało się przez pierwszy rok działania.
Any business legally established in an EU country may open a secondary establishment (office, agency, branch or subsidiary) in another EU country.
Każde przedsiębiorstwo założone zgodnie z prawem w jednym kraju UE może otworzyć drugą siedzibę (biuro, agencję, oddział lub spółkę zależną) w innym kraju UE.
established (同様に: assumptive, erect)
Of course we will not know how effective and successful the EIT will be until it has been established.
Oczywiście nie będziemy wiedzieć, jak efektywny i udany będzie EIT aż do momentu kiedy zostanie on założony.
This will help to revive the economy, create jobs and achieve the objectives established in the Europe 2020 Strategy.
To służy ożywieniu gospodarki, tworzeniu miejsc pracy oraz osiągnięciu celów założonych w strategii Europa 2020.
Banks continue to be unwilling to finance riskier business plans, including newly-established firms and innovative products.
Banki nadal niechętnie finansują bardziej ryzykowne projekty biznesowe, w tym nowo założonych przedsiębiorstw i produkty innowacyjne.
established
EMSA was established in the wake of a number of serious maritime incidents and has an important role to play in minimising such future occurrences.
EMSA została założona po szeregu poważnych incydentów morskich i ma do odegrania istotną rolę w zakresie ograniczenia takich wypadków w przyszłości.

"established"の類義語(英語):

established

ポーランド語での"established"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe optimal intrathecal placement of the catheter tip has not been established.
Optymalne umiejscowienie końcówki cewnika w kanale kręgowym nie zostało określone.
EnglishMr Henin, the time was not established by us, it was established by your group.
Panie pośle Henin! Czas nie był ustalany przez nas, tylko przez pańską grupę.
EnglishNow this is a very well-observed and well-established notion for behavior change.
To wszystko zostało zaobserwowane i udowodnione w kontekście zmiany zachowań.
EnglishOsteoporosis, where the role of calcium supplementation is well established.
Osteoporoza, stan, w którym rola suplementacji wapnia jest dobrze udokumentowana.
EnglishNo causal relationship with enzyme replacement therapy has been established.
Nie stwierdzono żadnego związku przyczynowego z enzymatyczną terapią zastępczą.
EnglishAs the Commissioner has correctly established, we have learned from this accident.
Jak słusznie stwierdziła pani komisarz, wyciągnęliśmy wnioski z tego wypadku.
EnglishNow, compare that to the modern systems the ruling elites established on Africa.
Porównajmy to do nowoczesnych systemów, ustanowionych przez rządzące elity.
EnglishThe effective dose of Clomicalm has been established in clinical studies in dogs.
Skuteczność dawki preparatu Clomicalm ustalono w klinicznych badaniach psów.
EnglishThe clinical relevance of these data in European populations has not been established.
Kliniczne znaczenie tych danych dla populacji europejskiej nie zostało ustalone.
EnglishWe need to draw up a work programme for the TEC that can be established next year.
Trzeba przygotować program prac TEC, który można będzie realizować w przyszłym roku.
EnglishWe re-established positive growth eleven months after the financial crisis erupted.
Udało nam się wrócić nad kreskę jedenaście miesięcy po wybuchu kryzysu finansowego.
EnglishIt is striking, however, that we have already established a few differences.
Uderzające jest jednak to, że już teraz dostrzegliśmy kilka dzielących nas różnic.
EnglishThe clinical relevance of hOAT-3 in sitagliptin transport has not been established.
Znaczenie kliniczne hOAT- 3 w transporcie sitagliptyny nie zostało ustalone.
EnglishPaediatric use Safety and efficacy have not been established in children.
Dzieci Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu u dzieci.
EnglishWe established a Statute for Assistants and we were also criticised for this.
Ustanowiliśmy statut dla asystentów i również zostaliśmy za to skrytykowani.
EnglishLast November, the Commission established a specialised investment vehicle.
W listopadzie ubiegłego roku Komisja ustanowiła specjalny instrument inwestycyjny.
EnglishJehovah hath established his throne in the heavens; And his kingdom ruleth over all.
Pan na niebiosach utwierdził stolicę; a królestwo jego nad wszystkimi panuje.
EnglishThe lip of truth shall be established for ever; But a lying tongue is but for a moment.
Wargi prawdomówne utwierdzone będą na wieki; ale króciuchno trwa język kłamliwy.
EnglishHowever, a causal relationship with repaglinide has not been established.
Jednakże przypadkowy związek ze stosowaniem repaglinidu nie został udowodniony.
EnglishSafety and effectiveness of Rapilysin in children have not been established.
Bezpieczeństwo i skuteczność działania leku Rapilysin u dzieci nie zostały ustalone.