「enrolment」の英語-ポーランド語辞書

EN

「enrolment」ポーランド語 翻訳

EN enrolment
volume_up
{名詞}

enrolment (同様に: enrollment)
volume_up
zapisy {女複}
enrolment (同様に: enrollment, recruitment)
enrolment (同様に: enrollment)
enrolment (同様に: enrollment)
enrolment (同様に: enrollment)
enrolment (同様に: enrollment, puff)
enrolment (同様に: recruitment)
Investigator analysis on data at the stop of enrolment is presented in the following table.
W poniższej tabeli przedstawiono analizę danych z dnia wstrzymania rekrutacji, przeprowadzoną przez badaczy.
An additional 75 patients were enrolled in the study between the time of the interim analysis and the end of the enrolment.
Pomiędzy datą okresowej analizy i zakończeniem rekrutacji, włączono do badania kolejnych 75 pacjentów.

"enrolment"の類義語(英語):

enrolment

ポーランド語での"enrolment"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishUse of any thienopyridine within 5 days before enrolment was an exclusion criterion.
Stosowanie leku z grupy pochodnych tienopirydyny w ciągu 5 dni przed włączeniem pacjenta do
EnglishFinal Protocol Available Patient Enrolment Final analysis of Data
Zakończona 31. 10. 2008 30. 09. 2012 lat Zakończona W trakcie 30. 11. 2010
EnglishThis was the first enrolment made when Quirinius was governor of Syria.
A ten popis pierwszy stał się, gdy Cyreneusz był starostą Syryjskim.
EnglishMany governments have neither reduced student support nor scaled back enrolment.
Wiele rządów nie zmniejszyło wsparcia dla studentów ani też nie ograniczyło liczby przyjmowanych kandydatów.
EnglishEnrolment in education has reached 76% in Sub-Saharan Africa and 94% in North Africa.
Odsetek osób objętych kształceniem szkolnym osiągnął 76 % w Afryce Subsaharyjskiej i 94 % w Afryce Północnej.
EnglishInvestigator analysis on data at the stop of enrolment is presented in the following table.
W poniższej tabeli przedstawiono analizę danych z dnia wstrzymania rekrutacji, przeprowadzoną przez badaczy.
EnglishAn additional 75 patients were enrolled in the study between the time of the interim analysis and the end of the enrolment.
Pomiędzy datą okresowej analizy i zakończeniem rekrutacji, włączono do badania kolejnych 75 pacjentów.
EnglishOverall, 73 % of subjects were naïve (PCR negative and seronegative) to all 4 HPV types at enrolment.
Łącznie, w momencie włączenia do badania, u 73 % przypadków nie wykryto obecności żadnego z 4 typów HPV (ujemny wynik badania PCR i seronegatywność).
EnglishAgreement on the visa issue is very important and fundamental, as is uniformity across all countries of enrolment fees, for example.
Porozumienie w sprawie wiz jest bardzo ważne, podobnie jak, na przykład, jednolita opłata wpisowa we wszystkich krajach.
EnglishThis population approximates to the general population of women with respect to prevalence of HPV infection or disease at enrolment.
Populacja ta, w momencie wyjściowym, odpowiada w przybliżeniu ogólnej populacji kobiet, z punktu widzenia częstości występowania zakażeń HPV lub wywoływanych przez wirus chorób.
EnglishIn 5 clinical trials (4 placebo-controlled), subjects were administered Silgard or placebo on the day of enrolment and approximately 2 and 6 months thereafter.
W 5 badaniach klinicznych (4 kontrolowane z użyciem placebo) badanym podawano Silgard lub placebo w dniu włączenia do badania oraz około 2 i 6 miesięcy później.
EnglishIn 5 clinical trials (4 placebo-controlled), subjects were administered Gardasil or placebo on the day of enrolment and approximately 2 and 6 months thereafter.
W 5 badaniach klinicznych (4 kontrolowane z użyciem placebo) badanym podawano Gardasil lub placebo w dniu włączenia do badania oraz około 2 i 6 miesięcy później.
EnglishAll patients were on stable methotrexate doses (median 15 mg/ wk) for 6 months prior to enrolment and were to remain on stable doses throughout the study.
Przez 6 miesięcy przed włączeniem do badania wszyscy pacjenci przyjmowali stałe dawki metotreksatu (mediana 15 mg/ tydzień) i dawki te pozostały niezmienione w czasie badania.
EnglishThere is a clear variation between Member States in terms of the quality and supply of their provision, rates of enrolment, approach to services, governance of services, and so on.
Państwa członkowskie różnią się wyraźnie pod względem jakości i dostępności kształcenia, liczby dzieci w szkołach, podejścia do usług, zarządzania usługami i tak dalej.

他の言葉