「economy」の英語-ポーランド語辞書

EN

「economy」ポーランド語 翻訳

EN economy
volume_up
{名詞}

economy (同様に: business, farming, husbandry)
Also, to be the leading economy, we need to ensure that we are the most competitive economy.
By być gospodarką wiodącą, musimy być gospodarką najbardziej konkurencyjną.
It is not the economy versus ecology; it is the economy and ecology.
Nie mamy do czynienia z sytuacją: "gospodarka kontra ekologia”, ale "gospodarka i ekologia”.
This is no longer a market economy, but a jungle economy.
Nie jest to już gospodarka rynkowa, ale gospodarka, w której rządzi prawo dżungli.
economy (同様に: economics)
This is our new economy -- an economy based on the respect of our natural resources.
To nasza nowa ekonomia, zbudowana na szacunku dla darów przyrody.
The U.S. economy is still the world's greatest economy.
Ekonomia Stanów Zjednoczonych wciąż jest największą na świecie.
And this dispels a myth too, this false choice between the environment and the economy.
i to również kładzie kres mitowi, rzekomemu wyborowi pomiędzy środowiskiem a ekonomią.

"economy"の類義語(英語):

economy

ポーランド語での"economy"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWe will focus on expanding the economic benefits of the transatlantic economy.
Skupimy się na rozszerzaniu korzyści ekonomicznych gospodarki transatlantyckiej.
EnglishThe litmus test for a constructive role is that finance serves the real economy.
Sprawdzianem dla konstruktywnej roli jest to, że finanse służą realnej gospodarce.
EnglishIt is wrong to continue to promote the unhealthy and bloated transport economy.
Niewłaściwe jest dalsze promowanie niezdrowej i rozdętej gospodarki transportowej.
EnglishThis function places them at the heart of an economy's financial infrastructure.
Są więc centralnym elementem infrastruktury finansowej systemu gospodarczego.
EnglishWe know the importance of SMEs to the Irish economy and to the European economy.
Wiemy, jak MŚP są ważne dla gospodarki irlandzkiej i gospodarki europejskiej.
EnglishThe economy and social cohesion in our countries constitute a fundamental priority.
Spójność gospodarcza i społeczna w naszych krajach stanowi podstawowy priorytet.
EnglishMicro-credits are also an important instrument for supporting the social economy.
Mikrokredyty są również ważnym instrumentem wspierania gospodarki społecznej.
EnglishThis is not just about Greece, but the stability of the entire eurozone economy.
Tu nie chodzi tylko o Grecję, ale o stabilność całej gospodarki strefy euro.
EnglishMember States will reform if they are exposed to pressure from the world economy.
Państwa będą się reformowały, jeśli będą wystawione na presję gospodarki światowej.
EnglishEurope needs a competitive and innovative economy in order to be successful.
Aby osiągnąć sukces, Europa potrzebuje konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.
EnglishIt corresponds to the profound aspiration of peoples for fairness in our economy.
Jest to zgodne z głębokim dążeniem obywateli do osiągnięcia uczciwości w gospodarce.
EnglishProtectionism is never the answer and this is not the end of the global economy.
Protekcjonizm nigdy nie jest dobrą odpowiedzią, a to nie koniec światowej gospodarki.
EnglishThe car manufacturing industry is one of the driving forces of the European economy.
Przemysł samochodowy jest jednym z czynników napędzających europejską gospodarkę.
EnglishSMEs account for more than 90% of the EU economy and two-thirds of its jobs.
MŚP stanowią 90% podmiotów w gospodarce UE i zapewniają dwie trzecie miejsc pracy.
EnglishThat is the best thing that we could do to create more jobs in the economy.
Oto, co będzie najlepsze dla tworzenia większej liczby miejsc pracy w gospodarce.
EnglishI believe that the lesson of this crisis is that we are now in a global economy.
Wierzę, że wniosek z tego kryzysu jest taki, że żyjemy obecnie w gospodarce globalnej.
EnglishMotherhood cannot be viewed as a problem for employers or for the economy.
Macierzyństwa nie można postrzegać jako problemu dla pracodawców czy gospodarki.
EnglishAdopting such a decision would have an adverse impact on the European economy.
Podjęcie takiej decyzji miałoby niekorzystny wpływ na europejską gospodarkę.
EnglishThe European Union as a whole is also seeking to invest in the European economy.
Unia Europejska jako całość także chce inwestować w gospodarkę europejską.
EnglishI do not share the prevailing understanding of what constitutes a market economy.
Nie podzielam większościowego sposobu pojmowania tego, co stanowi gospodarkę rynkową.