「detail」の英語-ポーランド語辞書

EN

「detail」ポーランド語 翻訳

volume_up
detail {名詞}

EN detail
volume_up
{名詞}

detail (同様に: particular)
This is a detail which, unfortunately, was not supported by the majority in Parliament today.
Jest to szczegół, którego niestety nie poparła dzisiaj większość parlamentarna.
Tiny little behavioral economics detail: in Italy, penalty points go backwards.
Mały szczegół dotyczący ekonomii behawioralnej: we Włoszech punkty karne odlicza się wstecz.
Every intimate detail of our private lives is now known.
Obecnie znany jest każdy intymny szczegół naszego życia prywatnego.
detail
And meanwhile, besides all the spirituality, there was one mundane detail in the Kaaba that was pretty interesting for me.
Przez ten czas, pomiędzy całą duchowością zainteresował mnie jeden przyziemny detal w Kaabie.
And I love Canalettos, because Canaletto has this fantastic detail, and you can get right up and see all the details on the painting.
I kocham Canaletta, bo ma fantastyczny detal, można podejść blisko i zobaczyć wszystkie szczegóły na obrazie.
And as you'll see in a moment, the ability to see detail is key to this experiment.
Jak zaraz zobaczycie, możliwość ujrzenia detali jest kluczowym elementem takiego eksperymentu.

"detail"の類義語(英語):

detail

ポーランド語での"detail"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIt has been covered adequately and I do not need to go into detail about it now.
Powiedziano wystarczająco wiele i nie muszę zagłębiać się w szczegóły w tym temacie.
EnglishI would ask the Council and the Commission to look at this in more detail.
Chciałbym prosić Radę i Komisję, by bardziej szczegółowo zajęły się tym tematem.
EnglishI've been a little disingenuous, because I've expanded it out in all its gory detail.
Byłem trochę nieszczery, wytłumaczyłem to ze wszystkimi drastycznymi szczegółami.
EnglishHowever, I should like to speak in more detail about the crisis and young people.
Chciałbym jednak mówić bardziej szczegółowo o kryzysie i młodych ludziach.
EnglishWe all know whose fault it is and this has been investigated in great detail.
Wszyscy wiemy, czyja to wina i zostało to przeanalizowane bardzo dokładnie.
EnglishThere are certain points I should like to discuss in rather more detail.
Są pewne kwestie, które chciałabym z państwem omówić nieco bardziej szczegółowo.
EnglishPerhaps he could explain in a little more detail what he means and how this worked?
Czy mógłby wyjaśnić nieco bardziej szczegółowo, co ma na myśli i jak to się odbywało?
EnglishThe topic of biofuels was discussed in detail during the various EP sessions.
Kwestia biopaliw była przedmiotem szczegółowej dyskusji w trakcie wielu posiedzeń PE.
EnglishThe full detail on how to calculate the doses is included in the Package Leaflet.
Pełne szczegółowe dane pouczające jak obliczać dawki znajdują się w ulotce dla pacjenta.
EnglishWe therefore need to study its economic and legal repercussions in detail.
Dlatego powinniśmy szczegółowo zbadać skutki gospodarcze i prawne tego rozwiązania.
EnglishThe matters that have been discussed in some detail are aimed just at the future.
Przedstawione szczegółowo zagadnienia są nastawione tylko na przyszłość.
EnglishThis will enable anyone to follow the progress of each method in detail.
Umożliwi ona wszystkim szczegółowe śledzenie postępów każdej metody badawczej.
EnglishEvery corporation should have one, and every government should have a Ministry of Detail.
Każda korporacja powinna takiego mieć, a każdy rząd - Ministerstwo Szczegółów.
EnglishI am always in awe of her grasp of the detail in this very complex matter.
Cały czas podziwiam sposób, w jaki ujęła szczegóły tego bardzo złożonego zagadnienia.
EnglishI would like to comment on a few things which you have not really dealt with in detail.
Chciałabym skomentować parę spraw, których tak naprawdę nie omówiła pani szczegółowo.
EnglishWe also have to consider in detail the question of how this data is to be used.
Musimy także szczegółowo rozważyć sposób wykorzystywania tych danych.
EnglishThe report describes in great detail the current developments in security policy.
W sprawozdaniu tym opisano szczegółowo obecne działania w zakresie polityki bezpieczeństwa.
EnglishThe question we should analyse in more detail concerns the JPA regional meetings.
Kwestia, którą powinniśmy przeanalizować bardziej szczegółowo, to spotkania regionalne JPA.
EnglishAnd then she set up a work detail list of who cleaned the orphanage on what day."
Następnie przygotowała szczegółową listę pracy, kto którego dnia miał sprzątać sierociniec.
EnglishMaybe we have to look at the detail, if not the principle involved, again.
Może więc musimy przeanalizować ponownie szczegóły, jeśli nie samą zasadę.