「conventional」の英語-ポーランド語辞書


という意味ですか convention
EN

「conventional」ポーランド語 翻訳

EN conventional
volume_up
{形容詞}

conventional (同様に: middle-of-the-road)
It's implanted with very conventional techniques.
Wszczepia się je w bardzo konwencjonalny sposób.
There's a chip there, a conventional one.
Oto konwencjonalny chip.
Therefore, conventional preclinical safety data with infliximab are limited.
Dlatego też konwencjonalne przedkliniczne dane o bezpieczeństwie infliksymabu są ograniczone.
conventional (同様に: formal, procedural)
volume_up
formalny {形男}
conventional (同様に: artisanal, old-fashioned, traditional)
78– 110 %) were outside the conventional limits they comply with the wider 75-133 % criterion.
78– 110 %) pozostawały poza tradycyjnymi granicami, to jednak spełniają one szersze kryterium 75– 133 %.
So that's the conventional approach.
Tak wygląda podejście tradycyjne.
With online gambling as opposed to conventional gambling, there is a clear problem of a lack of physical supervision.
W przypadku hazardu on-line, w przeciwieństwie do tradycyjnego, występuje wyraźny problem braku fizycznego nadzoru.
conventional (同様に: casual, common, day-to-day, everyday)
volume_up
zwykły {形男}
This means that there should be no more conventional battery cages in use in Europe after 2012.
To sprawi, że po roku 2012 zwykłe klatki w systemie bateryjnym nie będą używane w Europie.
These tasks are much more important than conventional trade interests.
To o wiele ważniejsze zadania niż zwykłe interesy handlowe.
. - (SK) Weapons are not conventional products.
na piśmie. - (SK) Broń nie jest zwykłym produktem.
conventional (同様に: archetypal, classic, classical)
volume_up
klasyczny {形男}
The conventional picture of the Big Bang is a point.
Klasyczny obraz Wielkiego Wybuchu to punkt.
But it's slightly different than in the conventional picture.
Ale wygląda to trochę inaczej, niż w klasycznym obrazie.
The Google Books Project makes books available to a far wider readership than a conventional library would.
Projekt "Google Książki” umożliwia korzystanie z książek znacznie większej liczbie czytelników, niż byłoby to możliwe w przypadku klasycznej biblioteki.
conventional (同様に: normal, ordinary, regular, typical)
Conventional Cytogenetics [ t(15; 17) ]
Standardowe badania cytogenetyczne [ t(15; 17) ]
This may be of particular relevance when switching between the pen-injector and a conventional syringe within one treatment cycle.
Może to mieć szczególne znaczenie przy zamianie pena na standardową strzykawkę w trakcie jednego cyklu.
From our point of view these countries are not standard regions, they are not conventional states and they do not present typical problems.
Z naszego punktu widzenia kraje te stanowią niestandardowy region, niestandardowe państwa, niestandardowe problemy.
conventional (同様に: imaginary, agreed on, stipulated)
volume_up
umowny {形男}

"conventional"の類義語(英語):

conventional

ポーランド語での"conventional"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe abnormalities were controlled by conventional therapy for thyroid dysfunction.
Mechanizm zaburzania czynności tarczycy przez Viraferon jest nieznany.
EnglishIn other words, it shows that these fuels are dirtier than conventional oil.
Innymi słowy, pokazuje ono, że paliwa te są brudniejsze od konwencjonalnej ropy naftowej.
EnglishTherefore, conventional preclinical safety data with infliximab are limited.
Dlatego też konwencjonalne przedkliniczne dane o bezpieczeństwie infliksymabu są ograniczone.
EnglishComtess can only be used with conventional combinations of levodopa.
Preparat Comtess można stosować wyłącznie ze zwykłymi preparatami lewodopy.
EnglishNo conventional carcinogenicity study has been conducted with zinc acetate dihydrate.
Nie przeprowadzono konwencjonalnych badań dotyczących rakotwórczości dwuwodnego octanu cynku.
EnglishComtan can only be used with conventional combinations of levodopa.
Preparat Comtan można stosować wyłącznie ze zwykłymi preparatami lewodopy.
EnglishOf course we will, in the singular vernacular of conventional diplomacy.
Oczywiście, że tak, w ramach konwencjonalnej, miejscowej dyplomacji.
EnglishRemicade has been studied only in combination with conventional immunosuppressive therapy.
Preparat Remicade badano wyłącznie w skojarzeniu ze standardowym leczeniem immunosupresyjnym.
EnglishAny thyroid abnormality detected at that time must be treated with conventional therapy.
Jakiekolwiek zaburzenia czynności tarczycy wykryte w tym okresie należy leczyć konwencjonalnymi
EnglishMy background is not exactly conventional medical training.
W przeszlosci, ja a nie przeszedlem zadnego konwencjonalnego szkolenia medycznego.
EnglishThe abnormalities were controlled by conventional therapy for thyroid dysfunction.
z zc konwencjonalnymi metodami leczenia zaburzeń tarczycy.
EnglishPreclinical data from conventional studies of repeated dose toxicity revealed the expected uc
u Dane przedkliniczne pochodzące z konwencjonalnych badań toksyczności, prowadzonych metodą
EnglishThis means that there should be no more conventional battery cages in use in Europe after 2012.
To sprawi, że po roku 2012 zwykłe klatki w systemie bateryjnym nie będą używane w Europie.
EnglishThe abnormalities were controlled by conventional therapy for thyroid dysfunction.
do konwencjonalnymi metodami leczenia zaburzeń tarczycy.
EnglishThe measure of a good Presidency is not conventional speeches or great words, or common places.
Miarą dobrej prezydencji nie są konwencjonalne przemówienia, wielkie słowa ani też slogany.
EnglishNo genotoxic effects of fluticasone furoate have been observed in conventional genotoxicity tests.
W konwencjonalnych badaniach genotoksyczności nie obserwowano działania
EnglishThis would not be possible so fast and so comprehensively with conventional textbook learning.
Konwencjonalna praca z samym podręcznikiem nie przynosi tak szybkich i spektakularnych efektów.
Englishfailed to respond or relapsed following treatment with conventional chemotherapy
Pacjenci z B- CLL (oraz PLL), u których nie zaobserwowano odpowiedzi lub, u których nastąpił nawrót choroby po
EnglishPreclinical data from conventional studies of repeated dose toxicity revealed the expected uc
Na podstawie ograniczonej liczby dostępnych danych wiadomo, że właściwości farmakokinetyczne t uk
EnglishIt's also used in more conventional settings and can be used more consciously in conventional settings.
Stosuje się ją w bardziej konwencjonalnych warunkach, bardziej świadomie.