「consumer goods」の英語-ポーランド語辞書

EN

「consumer goods」ポーランド語 翻訳

EN consumer goods
volume_up
{複数形}

consumer goods
When talking about excise duties, we must remember that they are levied on clearly defined consumer goods and services: tobacco, alcohol and energy products.
Mówiąc o podatkach akcyzowych, musimy pamiętać, że są one nakładane na wyraźnie określone towary konsumpcyjne i usługi: tytoń, alkohole i nośniki energii.
What has now happened is that the purchasing power of the middle classes in third world countries has decreased so that these people are finding it difficult to buy other consumer goods.
To co się teraz wydarzyło, to spadek zdolności nabywczej klas średnich w krajach trzeciego świata, tak że ludzie ci teraz z trudem mogą nabyć inne towary konsumpcyjne.

"consumer goods"に類似した翻訳-ポーランド語

consumer 名詞
to consume 動詞
goods 名詞
good 名詞
Polish
good 形容詞
good 副詞
Polish

ポーランド語での"consumer goods"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishLatvia also produces consumer goods, textiles and machine tools.
Łotwa jest również producentem towarów konsumpcyjnych, tkanin oraz maszyn.
EnglishWhat measures will it take to ensure traceability of imported consumer goods?
Jakie środki Komisja przyjmie w celu zapewnienia identyfikowalności importowanych dóbr konsumpcyjnych?
EnglishPrescription medicines are not like ordinary consumer goods.
Leki wydawane z przepisu lekarza różnią się od towarów konsumpcyjnych codziennego użytku.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on guarantees for consumer goods and after-sales services.
Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie gwarancji dla produktów konsumenckich i usług posprzedażnych.
EnglishSubject: Monitoring imports of dangerous consumer goods
Dotyczy: monitorowania importu niebezpiecznych dóbr konsumpcyjnych
EnglishUsers of chemical consumer goods are not, as a rule, conversant with the composition of these goods.
Użytkownicy chemicznych towarów konsumpcyjnych z założenia nie znają się na częściach składowych tych substancji.
EnglishI know it does not sound sexy, but the 'sale of consumer goods and guarantees' -what is that all about?
Wiem, że to nie brzmi pociągająco, ale "sprzedaż towarów konsumenckich i gwarancji” - czego to wszystko dotyczy?
EnglishContracts of sale Consumer goods must be in conformity with the contract of sale.
Englishinformation for the consumer on goods bought by him/her; good information is the best consumer protection,
informacją dla konsumenta o kupowanych przez niego towarach; dobra informacja stanowi bowiem najlepszą ochronę konsumenta,
EnglishIt goes without saying that it is very difficult to draw the line between consumer goods and industrial goods.
Nie trzeba mówić, że bardzo trudno jest określić granicę między produktami przeznaczonymi do konsumpcji a produktami przemysłowymi.
EnglishThe rules framing the sale of consumer goods in the European Union (EU) guarantee a uniform minimum level of consumer protection.
Zasady odnoszące się do sprzedaży dóbr konsumpcyjnych w Unii Europejskiej (UE) gwarantują minimalny jednolity poziom ochrony dla konsumenta.
EnglishAlthough European households already have the ability to take out bank loans abroad to buy consumer goods, few use it.
Mimo że europejskie gospodarstwa domowe mają już możliwość zaciągania kredytów bankowych na zakup dóbr konsumpcyjnych za granicą, niewielu z niej korzysta.
EnglishIn shops you can request information on the substances of very high concern which may be contained in the consumer goods you buy.
Zapytaj w sklepie o informacje na temat substancji wzbudzających szczególnie duże obawy , które mogą być składnikiem kupowanych przez ciebie produktach.
EnglishThe remaining cyanides are used to produce medicines, consumer goods in the cosmetics industry, as well as in many other areas.
Pozostałe związki cyjanku są wykorzystywane do produkcji lekarstw, towarów konsumpcyjnych w przemyśle kosmetycznym, jak również w wielu innych dziedzinach.
EnglishRussia needs to sell its mineral raw materials, it needs to buy western technology, expertise, consumer goods and many other things.
Musi ona znaleźć nabywców swoich surowców mineralnych, musi kupować zachodnią technologię, wiedzę specjalistyczną, dobra konsumpcyjne i wiele innych rzeczy.
EnglishIt's a process of the production and reproduction of novelty, continually chasing expanding consumer markets, consumer goods, new consumer goods.
To proces produkcji i reprodukcji nowości, nieustanne dążenie do powiększenia rynków konsumenckich, dóbr konsumenckich, nowych dóbr konsumenckich.
EnglishThirdly, I personally believe that Parliament's greatest success and the most significant improvement we have achieved has been the inclusion of consumer goods.
Po trzecie, włączenie dóbr przeznaczonych do konsumpcji uważam osobiście za największy sukces Parlamentu i najistotniejsze ulepszenie dokonane przez nas.
EnglishOn the one hand, we have the General Product Safety Directive (GPSD), which applies to all consumer goods, and on the other hand the New Approach.
Z jednej strony mamy dyrektywę dotyczącą ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSD), która dotyczy wszystkich towarów konsumpcyjnych, a z drugiej strony nasze nowe podejście.
EnglishWe have, in addition, proposed the evaluation of a European Consumer Safety label, to be applied on a voluntary basis by providers of consumer goods.
Dodatkowo zaproponowaliśmy ocenę koncepcji stworzenia europejskiego znaku bezpieczeństwa konsumenta, który dostawcy towarów konsumpcyjnych stosowaliby na zasadzie dobrowolności.
EnglishThis leads to loss of jobs for employees in regions with higher employment standards and to a loss in the purchasing power of employees, which damps down demand for consumer goods.
Prowadzi to do utraty pracy przez pracowników w rejonach o wyższych standardach zatrudnienia, a także do spadku mocy nabywczej dochodów pracowników, co obniża popyt na dobra konsumpcyjne.