EN arrangement
volume_up
{名詞}

1. 通常

arrangement (同様に: accord, agreement, compromise, deal)
To porozumienie zastępowało traktat.
We must look together with Russia to a new global security arrangement or agreement.
Musimy wraz z Rosją poszukać nowego globalnego porozumienia lub umowy w sprawie bezpieczeństwa.
This applies especially to the Wassenaar Arrangement.
Stosuje się to szczególnie do Porozumienia z Wassenaar.
arrangement (同様に: agreement, deal, make-up, makeup)
The euro is not just a technical arrangement: it is perhaps the European Union's most important joint political project.
Euro to nie tylko układ techniczny - to prawdopodobnie najważniejszy wspólny projekt polityczny Unii Europejskiej.
On global security, we need a new arrangement reflecting the post-bipolar-order realities.
W kwestii globalnego bezpieczeństwa potrzebujemy nowego porozumienia odzwierciedlającego realia po ustaniu dwubiegunowego układu.
These six countries are already developing common licensing arrangements under a voluntary framework.
Grupa tych sześciu państw tworzy już w ramach dobrowolnej współpracy wspólne układy dotyczące zezwoleń.
arrangement (同様に: combination, kit, package, range)
arrangement (同様に: neatness, order, tidiness, orderliness)
Both institutions can certainly give these two undertakings without addressing the overall arrangement of institutional cooperation within the European Union.
Obie instytucje mogą rzecz jasna podjąć takie zobowiązania, nie odwołując się do całościowego porządku współpracy instytucjonalnej w Unii Europejskiej.
arrangement (同様に: adjustment, collocation, placing, setting)
arrangement
arrangement (同様に: collocation, distribution, placement, setup)
There is a single candle flickering in the center; by an arrangement of reflective glasses, it reflects into infinity in all directions.
. ~~~ Poprzez rozmieszczenie szkieł odblaskowych jej światło odbija się w nieskończoność we wszystkich kierunkach.
arrangement (同様に: blueprint, design, diagram, plan)
volume_up
plan {男}
This situation cannot be repeated in the future: there should be a plan in place for how people can be better served as regards these alternative arrangements.
Taka sytuacja nie może się powtórzyć w przyszłości: w tych alternatywnych rozwiązaniach powinien być dostępny plan lepszej obsługi pasażerów.
Secondly, of course, there was a total confusion about timetables and schedule - as you can imagine - relating to all travel arrangements to other countries.
Po drugie, oczywiście doszło do problemów związanych z rozkładami jazdy i planami - jak łatwo sobie wyobrazić - podróży do innych krajów.
That is a mechanical function which includes disseminating information, providing meeting facilities and supporting the institutions' existing decision-making arrangements.
To jest funkcja automatyczna, która dotyczy rozpowszechniania informacji, zapewniania infrastruktury do spotkań i wsparcia istniejących instytucjonalnych planów podejmowania decyzji.
arrangement (同様に: composition, setting, setup)
arrangement
volume_up
aranż {男}

2. 法律学

arrangement
I support Parliament's objectives of ensuring transparent and accountable budgetary arrangements for the EEAS.
Popieram cele Parlamentu zakładające zapewnienie przejrzystych i podlegających kontroli procedur tworzenia budżetu ESDZ.

"arrangement"の類義語(英語):

arrangement

ポーランド語での"arrangement"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishFurthermore, the arrangement will apply to every country in the European Union.
Co więcej, będą one miały zastosowanie w każdym kraju Unii Europejskiej.
EnglishI think it important to emphasise that this is not a very bureaucratic arrangement.
Uważam, że koniecznie należy podkreślić niezbyt biurokratyczny charakter tego rozwiązania.
EnglishThis page-wise arrangement makes updating the FACTS in 22 languages somewhat easier.
Rozwiązanie to stanowi pewne ułatwienie przy aktualizacji FAKTÓW w 22 wersjach językowych.
EnglishUntil now, no arrangement has been applied to the Arctic region.
Dotychczas w odniesieniu do regionu arktycznego nie zastosowano żadnych ustaleń.
EnglishA high entropy arrangement is one that there are many arrangements that look that way.
W konfiguracji o wysokiej entropii wiele ułożeń wygląda w ten sposób.
EnglishEvery unified regulation in Europe is better than the current patchwork quilt arrangement.
Każde ujednolicone rozporządzenie europejskie jest lepsze, niż obecna mozaika uzgodnień.
EnglishWe must look together with Russia to a new global security arrangement or agreement.
Musimy wraz z Rosją poszukać nowego globalnego porozumienia lub umowy w sprawie bezpieczeństwa.
EnglishSetting up a cooperation arrangement along these lines is the aim behind this initiative.
Celem uzasadniającym przyjęcie tej inicjatywy jest ustanowienie współpracy w tym zakresie.
EnglishKeeping the universe very, very smooth at early times is not easy; it's a delicate arrangement.
Utrzymanie równomiernego wszechświata u jego początków nie jest łatwe, to kruchy stan.
EnglishFirstly, the general arrangement that applies to all beneficiary countries.
Po pierwsze, postanowienie ogólne, które odnosi się do wszystkich państw będących beneficjentami.
EnglishAnd are you now confident a sustainable long-term arrangement may be established?
I czy w tych warunkach nadal żywi pan przekonanie o możliwości trwałego długoterminowego porozumienia?
EnglishBut the spatial arrangement of the images here is actually meaningful.
Ale tu organizacja przestrzenna obrazów ma właściwie znaczenie.
EnglishThe next step is to consider how we can obtain a general arrangement on the visa issue.
Następnym krokiem jest rozważenie tego, w jaki sposób można uzyskać ogólne rozwiązanie w kwestii wiz.
EnglishOn the contrary, we have put together an arrangement that is very easy to implement and roll out.
Wręcz przeciwnie, wypracowaliśmy rozwiązanie, które jest bardzo łatwo wdrożyć i rozszerzyć.
EnglishTherefore, I will respect the arrangement and speak for just one minute.
Dlatego uszanuję warunki i będę mówił tylko przez minutę.
EnglishThis, of course, relates in particular to the still very fragile arrangement in connection with the G20.
To oczywiście wiąże się w szczególności z wciąż niepewnymi uzgodnieniami dotyczącymi G20.
EnglishThe current contractual arrangement with Turkmenistan provides for only a rudimentary bilateral dialogue.
Obecna umowa z Turkmenistanem przewiduje zaledwie podstawową formę dialogu dwustronnego.
EnglishParliament took the view that there is no better arrangement than a complete abolition of the opt-out.
Parlament stał na stanowisku, że nie ma lepszego wyjścia, niż całkowite zniesienie opt-outu.
EnglishI am sure that we can come to an arrangement in this regard.
Jestem przekonany, że zdołamy dojść do porozumienia w tej materii.
EnglishOf course, what we want is for this arrangement to be applied correctly and to see it in practice.
Oczywiście chcielibyśmy, by to rozwiązanie zostało prawidłowo wdrożone i zastosowane w praktyce.