「to ante」の英語-ポーランド語辞書

EN

「to ante」ポーランド語 翻訳

volume_up
ant {名詞}
PL

EN to ante
volume_up
[anted|anted] {動詞}

1. "up", アメリカ文学

to ante
volume_up
postawić {abbr. perfective verb} (poker)
to ante
volume_up
płacić [płacę|płaciłbym] {abbr. imperfective verb} (swój udział)
to ante
volume_up
stawiać [stawiam|stawiałbym] {abbr. imperfective verb} (poker)

2. "up", アメリカ文学, 日常的な

to ante
volume_up
wpłacać {abbr. imperfective verb} (stawkę do puli)
to ante
volume_up
wpłacić {abbr. perfective verb} (stawkę do puli)

"ant"の類義語(英語):

ant

ポーランド語での"to ante"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAsking for the status quo ante is not a solution either - one should move further.
Pytanie o status quo ante również nie stanowi rozwiązania - należy iść dalej.
EnglishI expect ex ante conditionality to be fully integrated into the programming process.
Oczekuję pełnego uwzględnienia warunkowości ex ante w procesie programowania.
English(PL) Mr President, the reality of ancient Europe was Hannibal ante portas.
Panie Przewodniczący! Rzeczywistość Europy starożytnej to Hannibal ante portas.
EnglishI am therefore opposed to the proposal to introduce an ex ante declaration.
Sprzeciwiam się zatem wnioskowi dotyczącemu wprowadzenia deklaracji ex ante.
EnglishHaving said that, what needs to happen before ex-ante controls are improved?
Co jednak trzeba zrobić przed poprawieniem mechanizmów kontroli ex ante?
EnglishThe reality of modern Europe is terrorism ante portas, or at the gates.
Rzeczywistość Europy współczesnej to terroryzm ante portas, czyli u bram.
EnglishAnd it was this interaction between that kind of, up-the-ante stuff that became pretty interesting.
Ale to interakcja pomiędzy tym rodzajem wejścia stała się bardzo interesująca.
EnglishThe assessment should not just be undertaken ex ante, but also ex post.
Ocena nie powinna być podejmowana tylko ex ante, ale także ex post.
EnglishThis ex-ante approach is at the heart of what makes this a historic step for the European Union.
Takie podejście ex-ante jest kwintesencją tego historycznego kroku dla Unii Europejskiej.
EnglishWe support the policy of ex ante notification and the obligation of registration by Member States.
Popieramy politykę notyfikacji ex ante i obowiązek rejestracji przez państwa członkowskie.
EnglishWhenever we start a project, there are ex ante controls and there are ex post controls afterwards.
Ilekroć rozpoczynamy projekt, prowadzone są kontrole ex ante, a następnie kontrole ex post.
EnglishOnce you know the game you just, you know, you up the ante, don't you?
Jak tylko poznasz metodę koniec zabawy, masz wynik, prawda?
EnglishIt was also based on an extensive ex-ante impact assessment.
Jego podstawą była również szeroko zakrojona ocena wpływu ex-ante.
EnglishThis is necessary for ex ante prevention instead of only intervention measures.
Jest to konieczne, aby móc zapobiegać takim sytuacjom z wyprzedzeniem zamiast podejmować jedynie środki interwencyjne.
EnglishThere cannot be a return to the status quo ante, and I think we could do a number of things here.
Nie może być powrotu do wcześniejszego status quo i uważam, że należy zrobić w tej kwestii kilka rzeczy.
EnglishIn fact, most schemes in Europe are ex ante.
Większość europejskich systemów jest bowiem finansowana w trybie ex ante.
EnglishThe assessment of plans ex ante was similarly unconventional.
Ocena planów ex ante była podobnie niekonwencjonalna.
English(Laughter) I told her that I wanted to up the ante and hold my breath longer than any human being ever had.
(Śmiech) Powiedziałem jej, że chciałbym podbić stawkę i wstrzymać oddech dłużej niż jakikolwiek człowiek.
EnglishCan I say 'Sweden ante portas', Mr Reinfeldt?
Panie Reinfeldt! Czy mogę powiedzieć "Szwecja ante portas”?
EnglishWas it not, in fact, an ante legem act?
Czy nie było to w rzeczywistości działanie ante legem ?