「aberration」の英語-ポーランド語辞書

EN

「aberration」ポーランド語 翻訳

EN aberration
volume_up
{名詞}

1. 通常

aberration (同様に: error, gaffe, lapse, mistake)
VAT, which this text also supports, is one of the aberrations of this system.
Popierany w przedmiotowym tekście VAT to jeden z błędów tego systemu.
It is an aberration to want to include countries such as Albania and Bosnia 'in advance', so to speak, in the list of countries whose citizens are exempted from the visa requirement.
Błędem jest chęć włączenia "awansem” takich krajów jak Albania i Bośnia, czyli umieszczenia ich na liście krajów, których obywatele są zwolnieni z wymogu posiadania wiz.
aberration (同様に: error, lapse, mistake, trip)
aberration (同様に: aberrance, aberrancy, deviance, deviancy)
aberration (同様に: aberrance, aberrancy, departure, deviation)
This may be a statistical aberration or it may be a situation where, for one reason or another, a greater number of the applications are for male workers.
Może to być po prostu odchylenie statystyczne albo sytuacja, w której z jakiegoś powodu więcej wniosków składają mężczyźni.
aberration
aberration (同様に: aberrance, aberrancy, deviance, deviancy)
aberration (同様に: aberrance, aberrancy)
aberration (同様に: aberrance, aberrancy, deviant)

2. 天文学

aberration

"aberration"の類義語(英語):

aberration

ポーランド語での"aberration"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAnd what's interesting about this experiment is that it's not an aberration.
I to co jest interesujące w tym eksperymencie, że to nie jest wyjątek.
EnglishI just rise to say that I really do think this is an aberration of our Rules of Procedure.
Zabrałem głos, aby powiedzieć, że naprawdę uważam, że jest to naruszenie naszego Regulaminu.
EnglishI am voting against this democratic aberration, which I condemn.
Zagłosuję za odrzuceniem tego wypaczenia demokracji, które potępiam.
EnglishGiving in to blackmail by the multinationals and reimbursing customs duties retroactively is an aberration.
Poddanie się szantażowi koncernów międzynarodowych i wsteczny zwrot ceł jest niespotykanym odchyleniem od normy.
EnglishThis is an aberration in the European Union.
Jest to naruszenie zasad panujących w Unii Europejskiej.
EnglishThe idea that less social security in Europe should be the source of economic progress is an absolute aberration.
Pomysł, że mniejsze bezpieczeństwo społeczne w Europie powinno być źródłem postępu gospodarczego, jest całkiem nienormalny.
EnglishTests of genotoxicity in vitro were either negative (Ames test, chromosomal aberration test) or positive (V79 screen).
Wyniki badań genotoksyczności in vitro były ujemne (test Amesa, test aberracji chromosomalnych) lub dodatnie (badanie V79).
EnglishNo clastogenic or mutagenic effects of natalizumab were observed in the Ames or human chromosomal aberration assays.
Nie obserwowano działania klastogennego i mutagennego natalizumabu w teście Ames’ a oraz w teście aberracji chromosomów ludzkich.
EnglishThat is an aberration.
EnglishPemetrexed was not mutagenic in either the in vitro chromosome aberration test in Chinese hamster ovary cells, or the Ames test.
Pemetreksed nie wykazywał działania mutagennego ani w teście aberracji chromosomalnych w komórkach jajnika chomika chińskiego in vitro, ani w teście Amesa.
EnglishPuregon showed no mutagenic potential in the Ames test and in the in vitro chromosome aberration test with human lymphocytes.
Preparat Puregon charakteryzuje się brakiem potencjału mutagennego, co potwierdzono w teście Amesa oraz w prowadzonym w warunkach in vitro badaniu aberracji chromosomalnych w ludzkich limfocytach.
EnglishFertavid showed no mutagenic potential in the Ames test and in the in vitro chromosome aberration test with human lymphocytes.
Produkt Fertavid charakteryzuje się brakiem potencjału mutagennego, co potwierdzono w teście Amesa oraz w prowadzonym w warunkach in vitro badaniu aberracji chromosomalnych w ludzkich limfocytach.
EnglishFrom that perspective, it is evident that the penal codes of Texas or China, which can allow something as extraordinarily rare as life to be ended, are a real aberration.
Z tej perspektywy oczywiste jest, że kodeksy karne Teksasu lub Chin, które pozwalają na zakończenie czegoś tak wyjątkowego, jak życie, są odchyleniem od normy.
EnglishDocetaxel has been shown to be mutagenic in the in vitro micronucleus and chromosome aberration test in CHO-K1 cells and in the in vivo micronucleus test in the mouse.
Docetaksel wykazywał in vitro działanie mutagenne w testach: mikrojąderkowym i aberracji chromosomowej w komórkach CHO- K1 i w badaniach in vivo w teście mikrojąderkowym u myszy.
EnglishIt is an aberration to want to include countries such as Albania and Bosnia 'in advance', so to speak, in the list of countries whose citizens are exempted from the visa requirement.
Błędem jest chęć włączenia "awansem” takich krajów jak Albania i Bośnia, czyli umieszczenia ich na liście krajów, których obywatele są zwolnieni z wymogu posiadania wiz.
EnglishPositive genotoxic effects were obtained for imatinib in an in vitro mammalian cell assay (Chinese hamster ovary) for clastogenicity (chromosome aberration) in the presence of metabolic activation.
Genotoksyczność imatynibu stwierdzono w badaniu in vitro z aktywacją metaboliczną, wykrywającym działanie klastogenne (aberracje chromosomowe) w komórkach ssaków (komórki jajnika chomików).

他の言葉