EN work
volume_up
{名詞}

work (同様に: business, career, deed, job)
volume_up
työ {名詞}
While the work of the Irish presidency is done, the work of the Union obviously continues.
Vaikka puheenjohtajavaltio Irlannin työ on tehty, unionin työ epäilemättä jatkuu.
Work on this is therefore progressing - we have been delayed but the work is going on.
Asiaa koskeva työ siis etenee - olemme myöhässä mutta työ jatkuu.
The directive says that work at sea comprises sea fishing and other offshore work.
Direktiivin mukaan merityöhön kuuluu merikalastus ja muu offshore-työ.
work (同様に: situation, workplace, workspace, workstead)
Above all, they are anxious about their jobs or the difficulty of finding work.
He ovat ennen kaikkea huolissaan työpaikoistaan tai vaikeuksista löytää työpaikka.
Mr President, a job - work - is the most important means of preventing exclusion.
Arvoisa puhemies, työpaikka, työ on tärkein keino ehkäistä syrjäytymistä.
There are four network locations: Home, Work, Public, and Domain.
Verkkosijainteja on neljä: Koti, Työpaikka, Julkinen ja Toimialue.
work (同様に: artwork, writing, oeuvre)
volume_up
teos {名詞}
Once again, I am wondering how to define concepts such as the 'European work'.
Ihmettelen nimittäin jälleen kerran, millä tavoin eurooppalainen teos määritellään.
A protected work is the original result of its author's creative work.
Suojattu teos on tekijänsä luovan työn omaperäinen tulos.
Is a television show a piece of audiovisual work and how is it circulated?
Onko televisiostudiolähetys audiovisuaalinen teos ja millä tavoin sitä levitetään?
work (同様に: armament, equipment, accoutrement, fit-out)
volume_up
varustus {名詞}

フィンランド語での"work"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishClaude Turmes and Bernhard Rapkay have carried out significant work to this end.
Claude Turmesin ja Bernhard Rapkayn tämänsuuntaiset ponnistelut ovat todellisia.
EnglishThey are doing sterling work, although they have sometimes come under criticism.
He tekevät erinomaista työtä, vaikka joutuvat joskus kestämään kovaa kritiikkiä.
EnglishI have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
EnglishWe hope the Commission can include this type of activities in its work programme.
Toivomme, että komissio voi sisällyttää tämänkaltaisen toiminnan työohjelmaansa.
EnglishShould we not be implementing this process through work in the field of culture?
Eikö meidän pitäisi toteuttaa tätä prosessia tekemällä työtä kulttuurin alueella?
EnglishWe might say that the enlarged EU is starting to work to an established routine.
Voidaan sanoa, että laajentunut EU pääsee toiminnassaan vakiintuneisiin uomiin.
EnglishWe hope that we might be able to work out satisfactory action plans by next year.
Toivomme saavamme aikaan tyydyttävät toimintasuunnitelmat ensi vuoteen mennessä.
EnglishPeople will again say that my efforts are being put to things other than my work.
Minulle sanotaan jälleen, että uhraan ponnisteluni johonkin muuhun kuin työhöni.
EnglishThe Monti Group on tax coordination and the Veil Group have done excellent work.
Verotusta käsittelevä Montin ryhmä ja myös Veilin ryhmä ovat tehneet hyvää työtä.
EnglishI would therefore like to thank Mr Staes for such a constructive piece of work.
Haluaisin sen vuoksi kiittää Bart Staesia tästä rakentavasta aikaansaannoksesta.
EnglishUnless the single market can be made to work properly, we will lose that battle.
Jollei yhtenäismarkkinoita saada toimimaan asianmukaisesti, häviämme taistelun.
EnglishDuring its term, Finland has done its most significant work in secret for Germany.
Suomi on tehnyt puheenjohtajakautensa merkittävimmän työn salassa Saksaa varten.
EnglishI am therefore opposed to Amendment 40, because it would undermine safety at work.
Tämän vuoksi vastustan tarkistusta 40, jolla heikennettäisiin työturvallisuutta.
English(PL) Mr President, I would like to thank the rapporteur for his excellent work.
(PL) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää hänen erinomaisesta työstään.
English(ES) First of all, let me thank the rapporteur for her thorough and serious work.
(ES) Ensinnäkin halua kiittää esittelijää vakavasta ja perusteellisesta työstä.
EnglishThe purpose of registration is not to restrict or hamper the work of lobbyists.
Rekisteröinnin tarkoituksena ei ole rajoittaa tai vaikeuttaa edunvalvojien työtä.
EnglishWe shall also have to decide how best to organise the work of this convention.
Meidän täytyy myös päättää, kuinka valmistelukunnan työt organisoidaan kunnolla.
EnglishIt is a pleasure and a joy to see our fellow Member Baroness Ludford back at work.
On suuri ilo tavata jälleen kollegamme paronitar Sarah Ludford töidensä parissa.
EnglishIn addition there are disputes over work, additional work and unnecessary work.
Sen lisäksi kiistellään töistä, ylimääräisistä töistä ja tarpeettomista töistä.
EnglishI would like in particular to thank Mr Nicholson for the vital work he has done.
Haluaisin erityisesti kiittää esittelijä Nicholsonia hänen merkittävästä työstään.