「new context」の英語-フィンランド語辞書

EN

「new context」フィンランド語 翻訳

「new context」の文脈の例文を見てください。

"new context"に類似した翻訳-フィンランド語

new 形容詞
Finnish
context 名詞

フィンランド語での"new context"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThis new context is constantly changing and raises many questions and concerns.
Tämä jatkuvasti muuttuva viitekehys herättää paljon kysymyksiä ja huolta.
EnglishIn this context, a new phenomenon has appeared: that of the so-called low-cost airlines.
Samassa yhteydessä ovat ilmaantuneet uudet, niin kutsutut halpalentoyhtiöt.
EnglishEco-labelling is a relatively new approach in the context of sustainable fisheries management.
Ympäristömerkintä on suhteellisen uusi toimintatapa kestävässä kalavarojen hoidossa.
EnglishUse of ICT opens a completely new dimension in the context of travel and tourism.
ICT:n käyttö tuo täysin uuden ulottuvuuden matkailualalle.
EnglishWhy should we put our trust in science alone in this new context?
Miksi pitäisi tässä uudessa tilanteessa luottaa ainoastaan tieteeseen?
EnglishThe review process must therefore take account of this new context.
Arviointiprosessissa on siksi otettava huomioon nämä uudet puitteet.
EnglishWe are talking, today, about the new budget in the context of building diplomatic institutions.
Puhumme tänään uudesta talousarviosta diplomaattisten instituutioiden rakentamisen yhteydessä.
EnglishThe new context that we face is not just about climate change.
Kohtaamamme uusi tilanne ei koske pelkästään ilmastonmuutosta.
EnglishThe blockade has recently acquired a new dimension in the context of President Bush's foreign policy.
Kauppasaarto on saavuttanut viime aikoina uudet mittasuhteet presidentti Bushin ulkopolitiikassa.
EnglishWe see the challenges which the European Union must face up to in a new international and global context.
Näemme haasteet, jotka EU:n on kohdattava uudessa kansainvälisessä, globaalissa ympäristössä.
EnglishProgress on these points will create a new context in which we can then decide what to do about the text.
Näissä asioissa saavutettava edistys luo uudet puitteet, joissa voimme sitten päättää, mitä tekstille on tehtävä.
EnglishWe are moving over to policy making in a new context.
Siirrymme päätöksentekoon uudessa ympäristössä.
EnglishOur closer partnership with the USA should be developed in the context of new challenges and new insights.
Läheisempää kumppanuuttamme Yhdysvaltojen kanssa olisi kehitettävä uusien haasteiden ja uuden ymmärryksen viitekehyksessä.
EnglishThe new context is the fierce competition from American producers of defence equipment faced by European business.
Ympäristö on muuttunut, koska amerikkalainen puolustusteollisuus kilpailee raivokkaasti Euroopan yritysten kanssa.
EnglishSeptember 11 made us realise that the European Union is not fully adapted to the new world context.
Syyskuun 11. päivän tapahtumat saivat meidät ymmärtämään, ettei Euroopan unioni ole täysin sopeutunut uuteen maailmanjärjestykseen.
EnglishOn a final note, there are, fortunately, regions developing that often take on cross-border tasks in a new context.
Lopuksi huomautan, että onneksi on kehittymässä alueita, jotka usein hoitavat rajatylittäviä tehtäviä uusissa yhteyksissä.
EnglishOn the one hand we have economic efficiency, since, in this new technological context, the quality of human resources is essential.
Yhtäältä on taloudellinen tehokkuus, sillä teknologisen kehityksen myötä henkilöresurssien laatu on keskeinen asia.
EnglishThe development of the contributory system cannot be considered in the new demographic context without an increase in funds.
Tulonjakoon perustuvan järjestelmän kehittämistä ei voida suunnitella uudessa väestöllisessä kontekstissa ilman rahastojen lisäämistä.
EnglishThe great public debate on the future of the European Union should create a new context for the European constitutional enterprise.
Euroopan unionin tulevaisuudesta käytävän laajan julkisen keskustelun on määrä luoda uusi konteksti EU:n perustuslakihankkeelle.
EnglishMoreover, it must be able to adapt to the new business context, within which it must evolve without losing its autonomy.
Lisäksi sen on kyettävä mukautumaan uuteen kaupalliseen kontekstiin, jossa sen on kehityttävä säilyttäen kuitenkin riippumattoman asemansa.

他の言葉

English
  • new context

英語--日本語 bab.la辞書には、もっともっと解釈を探すことができます。