「legitimate」の英語-フィンランド語辞書

EN

「legitimate」フィンランド語 翻訳

EN legitimate
volume_up
{形容詞}

legitimate (同様に: justifiable)
This is now the legitimate concern of all successive presidencies leading the European Union.
Tämä on vastedes kaikkien unionin puheenjohtajana toimivien jäsenvaltioiden perusteltu huoli.
That is a perfectly legitimate point and I know the rapporteur raised it in committee.
Tämä on täysin perusteltu mielipide, ja tiedän, että esittelijä otti sen esille valiokunnassa.
This is a legitimate question that many countries, even the largest, should ask themselves.
Tämä on perusteltu kysymys, jonka monen maan, myös suurimpien, olisi esitettävä itselleen.
legitimate (同様に: competent, effectual, qualified, sufficient)
However, that is no legitimate reason for supporting EU programmes like this.
Tämä ei kuitenkaan ole pätevä peruste tukea tämänkaltaisia EU:n ohjelmia.
According to our Legal Service, the Commission's choice of legal basis is legitimate.
Oikeudellisen yksikkömme mukaan komission valitsema oikeusperusta on pätevä.

フィンランド語での"legitimate"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishTo make sure that an invoice is legitimate, you can verify the digital signature.
Tarkistamalla digitaalisen allekirjoituksen voit varmistaa, että lasku on oikea.
EnglishInstead of backing appeasement, we should back the legitimate Iranian Opposition.
Myönnytyksen tukemisen sijaan meidän pitäisi tukea laillista Iranin oppositiota.
EnglishThe Council has concentrated its efforts on the issue of legitimate government.
Neuvosto on keskittänyt voimansa lainvoimaista hallitusta koskevaan kysymykseen.
EnglishMoreover, a competent, legitimate UN body is already working on these issues now.
Lisäksi toimivaltainen, lainmukainen YK:n elin käsittelee jo nyt näitä asioita.
EnglishOthers have raised legitimate concerns about food security in poorer countries.
Jotkut ovat esittäneet perusteltuja huolia köyhimpien maiden elintarviketurvasta.
EnglishIt is entirely legitimate to be more or less enthusiastic about the European Union.
On täysin hyväksyttävää olla enemmän tai vähemmän innostunut Euroopan unionista.
EnglishWe agree, however, that it is legitimate to expect more than what was achieved.
Myönnämme kuitenkin, että on oikeutettua odottaa enemmän kuin mitä nyt saavutimme.
EnglishIt enters a computer hidden inside a legitimate program, such as a screen saver.
Se pääsee tietokoneeseen kätkeytymällä oikeisiin ohjelmiin, kuten näytönsäästäjiin.
EnglishI believe it is Parliament's legitimate right and the Commission's duty to do so.
Uskon, että parlamentilla on oikeus ja komissiolla on velvollisuus tehdä näin.
EnglishThere is a legitimate market in mainland Europe for young cattle from Irish farms.
Euroopan mannermaalla on lailliset markkinat Irlannin maatilojen nuorkarjalle.
EnglishThe Council’s frosty attitude is prejudicial to our legitimate budgetary ambitions.
Neuvoston kylmäkiskoinen asenne haittaa oikeutettuja talousarviotavoitteitamme.
EnglishThe legitimate use of firearms plays an important role across the European Union.
Ampuma-aseiden laillinen käyttö on tärkeässä asemassa kaikkialla Euroopan unionissa.
EnglishTurkey could now move to address the legitimate grievances of its Kurdish citizens.
Turkki voisi nyt lopultakin puuttua maan kurdikansalaisten perusteltuihin huoliin.
EnglishIt is a legitimate question, however, whether this regulation was even necessary.
On kuitenkin sallittua kysyä, olivatko kaikki nämä säännöt todella tarpeen?
EnglishIt disturbs me when I hear terrorist attacks described as legitimate resistance.
Minua häiritsee, kun kuulen, että terrori-iskuja kutsutaan oikeutetuksi vastarinnaksi.
EnglishOnce this has been done, it is perfectly legitimate to consider holding a referendum.
Kun tämä on tehty, on varsin perusteltua harkita kansanäänestyksen järjestämistä.
EnglishWhat is not legitimate is to play off one European institution against another.
Hyväksyttävää sen sijaan ei ole yllyttää EU:n toimielimiä toisiaan vastaan.
EnglishIn itself this is quite legitimate, but in that case let us call a spade a spade.
Se on itsessään sangen oikeutettua, mutta kutsutaanpa asioita niiden oikeilla nimillä.
EnglishIf it does so, we will be able to look at Hamas as a fully legitimate political body.
Jos se tekee näin, voimme kohdella Hamasia täysin laillisena poliittisena elimenä.
EnglishIt is unlikely that this error will occur on a legitimate business or banking site.
Tätä virhettä ei pitäisi esiintyä laillisissa yritys- tai pankkisivustoissa.