EN gathering
volume_up
{名詞}

gathering (同様に: collection)
This fact-gathering is the first step for change.
Tosiasioiden kerääminen on ensimmäinen askel muutokselle.
In practice, gathering evidence is very difficult; so, in practice, is knowing where to draw the line.
Käytännössä todisteiden kerääminen on hyvin vaikeaa, samoin on rajan vetäminen.
Such intelligence-gathering in terms of consumer consumption could compromise the privacy of the citizen.
Tällainen kulutukseen liittyvien tietojen kerääminen voi vaarantaa kansalaisten yksityisyyttä.
gathering (同様に: assembly, conference, convent, convention)
volume_up
kokous {名詞}
The first meeting of the Conference on 12 March was a historic gathering.
Konferenssin ensimmäinen kokous 12. maaliskuuta oli historiallinen kokoontuminen.
I suspect the Lisbon meeting was a gathering that the British Prime Minister will not look back on with pride.
Epäilen, että Lissabonin kokous oli tapaaminen, jota Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri ei muistele ylpeänä.
There was no blame game; rather, the gathering gave new energy, impetus and hope with regard to attaining the goals.
Siellä ei sorruttu syyttelyyn; kokous antoi pikemmin uuttaa energiaa, tarmoa ja toivoa tavoitteiden saavuttamiseksi.
gathering (同様に: assemblage, assembly)
The first meeting of the Conference on 12 March was a historic gathering.
Konferenssin ensimmäinen kokous 12. maaliskuuta oli historiallinen kokoontuminen.
Despite all assurances, the opportunity that a gathering of the states might bring was lost.
Kaikista lupauksista huolimatta tilaisuus, jonka valtioiden kokoontuminen koolle olisi voinut tarjota, hukattiin.
We have certainly come a long way and perhaps this pleasant, friendly gathering does not paint the whole picture.
Olemme todellakin kulkeneet pitkän tien, ja ehkäpä tämä mukava ja ystävällishenkinen kokoontuminen ei anna tilanteesta koko kuvaa.
gathering (同様に: appointment, convention, encounter, engagement)
The Group of 8 is an annual gathering of democratically elected leaders of the leading nations of the world.
G8-ryhmä on maailman johtavien valtioiden demokraattisesti valittujen johtajien vuotuinen tapaaminen.
I suspect the Lisbon meeting was a gathering that the British Prime Minister will not look back on with pride.
Epäilen, että Lissabonin kokous oli tapaaminen, jota Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri ei muistele ylpeänä.
And secondly, I feel it's a great honor to kind of wind up this extraordinary gathering of people, these amazing talks that we've had.
Toisekseen, on suuri kunnia tavallaan päättää tämä erikoislaatuinen tapaaminen, nämä mahtavat puheet, jotka olemme kuulleet.
gathering (同様に: ceremony, chance, event, occasion)
volume_up
tilaisuus {名詞}
Despite all assurances, the opportunity that a gathering of the states might bring was lost.
Kaikista lupauksista huolimatta tilaisuus, jonka valtioiden kokoontuminen koolle olisi voinut tarjota, hukattiin.
gathering

フィンランド語での"gathering"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWe are gathering evidence in this respect and are discussing it with stakeholders.
Keräämme asiaan liittyvää aineistoa ja keskustelemme siitä asianosaisten kanssa.
EnglishMr President, dark clouds are gathering over the Atlantic and they are storm clouds.
Arvoisa puhemies, Atlantin ylle on kerääntynyt suuria ja painavia ukkospilviä.
EnglishThe transition to digital broadcasting is gathering pace in the European Union.
Digitaalisiin lähetyksiin siirtyminen on nopeutumassa Euroopan unionissa.
EnglishCardiff should therefore be far more than gathering or even evaluating plans.
Cardiffin pitää siksi merkitä muutakin kuin vain suunnitelmien kokoamista ja arviointia.
EnglishHopefully, the upturn is now gathering pace and unemployment will finally be reduced.
On toivottava, että kasvu voimistuu ja työmarkkinoiden kuormitus lopultakin helpottuu.
EnglishThis proposal simplifies legislation by gathering together several directives.
Tällä ehdotuksella yksinkertaistetaan lainsäädäntöä kokoamalla yhteen useita direktiivejä.
EnglishThe first of these concerns a ban on the use of fungicides in treatments after gathering.
Ensimmäinen koskee sienitautien torjunta-aineiden käyttökieltoa sadonkorjuun jälkeen.
EnglishI realise that the gathering of statistics needs to be improved and updated.
Myönnän, että tilastojen keruuta on parannettava ja ajantasaistettava.
EnglishThe Commission said it encountered many difficulties in gathering the relevant information.
Komission mukaan asianmukaisten tietojen kokoamisessa oli monia hankaluuksia.
EnglishThe Communist regime violently broke up this peaceful gathering of religious believers.
Kommunistinen hallinto hajotti väkivalloin tuon rauhanomaisen uskovien mielenilmauksen.
EnglishWe should take a look at the history books, which have clearly been gathering dust.
Meidän pitäisi tarkastella historian kirjoja, jotka selvästikin ovat olleet keräämässä pölyä.
EnglishThirdly, we need more data gathering, assessment and research.
Kolmanneksi on lisättävä tietojenkeruuta sekä niiden analysointia ja tutkimusta.
EnglishThe ICRC has, since January 1998, been gathering information on people who disappeared in Kosovo.
ICRC on kerännyt tammikuusta 1998 lähtien tietoa Kosovossa kadonneista henkilöistä.
EnglishTo sum up, I would like to return briefly to the issue of intelligence gathering.
Lopuksi haluaisin puhua vielä lyhyesti tiedustelutoiminnasta.
EnglishGathering all these too tightly would only lead to an internal competitive battle.
Liian tiivis yhteys johtaa vain keskinäiseen valtakamppailuun.
EnglishIn this perceptive, I should hope that gathering data will not become a purpose in itself.
Tästä näkökulmasta toivonkin, ettei tiedonkeruusta tule itsetarkoitus.
EnglishThis shows that the European research community and the European Research Area are gathering momentum.
Tämä tarkoittaa siis sitä, että eurooppalainen tutkimus ja Eurooppa ovat liikkeessä.
EnglishThe purely information-gathering centre is to be converted into a drugs-combating centre.
Pelkästään tietojen keräämistä hoitava keskus on määrä muuttaa huumausaineiden torjuntakeskukseksi.
EnglishIt is rare for a politically mixed gathering to be as much in agreement as we were this time.
On harvinaista, että sekava poliittinen kokoonpano oli niin yksimielinen kuin se oli tällä kertaa.
EnglishOn the European cultural weather map, the clouds of de-unification are gathering, as we all know.
Euroopan kulttuurin sääkartalle on kerääntymässä erkautumisen pilviä, kuten me kaikki tiedämme.

他の言葉