「factors」の英語-フィンランド語辞書

EN

「factors」フィンランド語 翻訳

volume_up
factor {名詞}

EN factors
volume_up
{複数形}

factors (同様に: makers)
All these factors have made it almost impossible to pursue this form of employment.
Kaikki nämä tekijät ovat tehneet tällaisen työn harjoittamisen lähes mahdottomaksi.
All these factors have obviously facilitated the spread of illegal trafficking.
Kaikki nämä tekijät ovat selkeästi edistäneet laittoman kaupan leviämistä.
The shape of this proposal will be influenced by a number of factors.
Viimeksi mainitun ehdotuksen muotoon vaikuttavat monet tekijät.
factors
It must always and, in all circumstances, be easy to scrutinise how any decision was made, what factors influenced it and, above all, how resources - which means taxpayers' money - were used.
Olisi aina ja kaikissa oloissa oltava helppoa valvoa sitä, miten päätökset tehdään, mitkä ovat niiden vaikuttimet sekä miten voimavarat, toisin sanoen veronmaksajien rahat, kohdennetaan.

フィンランド語での"factors"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishOther important factors are proper observance of the eight Freedoms of the Air.
Myös lentoliikenteen kahdeksan vapauden asianmukainen noudattaminen on tärkeää.
EnglishMr Metten states that there is a need for greater mobility of production factors.
Herra Metten huomauttaa, että on tärkeää lisätä tuotannontekijöiden liikkuvuutta.
EnglishTiming and the possibility of making it a practical procedure are also factors.
Asiaan vaikuttavat myös aikataululliset seikat ja menettelyn käytännöllisyys.
EnglishSubject: New factors in the negotiations on the accession of Cyprus to the EU
Aihe: Kyproksen Euroopan unioniin liittymistä koskevien neuvottelujen uusi käänne
EnglishI should also like to emphasize the need to take political factors into account.
Haluan samalla korostaa poliittisten tekijöiden huomioonottamisen välttämättömyyttä.
EnglishHowever, we also need to address the wider factors that contribute to terrorism.
Meidän on kuitenkin tarkasteltava myös terrorismiin yllyttäviä laajempia vaikuttimia.
EnglishFood and food poisoning come from factors not only at home but also abroad.
Ruoka ja ruokamyrkytykset eivät tule pelkästään kotimaasta vaan myös ulkomailta.
EnglishThe situation is caused by socio-economic conditions, not by biological factors.
Tilanne johtuu sosioekonomisista olosuhteista, ei biologisista tekijöistä.
EnglishOther factors, such as deficiencies and transport infrastructure were also considered.
Tarkasteltiin myös muita tekijöitä, kuten puutteita ja liikenneinfrastruktuuria.
EnglishOf course, technical factors, facts, figures, must be known and taken into account.
Tosin tekniset seikat, tosiasiat ja luvut on tunnettava ja ne on otettava huomioon.
EnglishWe have many other factors to take into consideration, not just the Italian situation.
Italian tilanteen lisäksi meidän on otettava huomioon myös monia muita tekijöitä.
EnglishFor the Commission proposals to be successful three factors will be crucial.
On kolme asiaa, jotka vaikuttavat ratkaisevasti komission ehdotuksen hyväksymiseen.
EnglishAll these factors also have an impact on the quality of their family life.
Kaikilla näillä tekijöillä on myös vaikutuksensa heidän perhe-elämänsä laatuun.
EnglishThe analysis of the cause of the redundancies is throwing up many and varied factors.
Selvitys siitä, mistä irtisanomiset johtuvat, osoittaa moniin eri tekijöihin.
English(PT) There are various factors that contribute to corruption as a transnational problem.
(PT) On useita eri tekijöitä, jotka tekevät lahjonnasta ylikansallisen ongelman.
EnglishThe report highlights factors of significance in changing this situation.
Mietinnössä tuodaan esiin tilanteen muuttamisen kannalta merkittäviä tekijöitä.
EnglishWhat is being proposed is to try to make some headway towards resolving those factors.
Nyt esitetyllä ehdotuksella pyritään edistämään näiden asioiden ratkaisemista.
EnglishThese are factors which may accelerate realisation of the Lisbon Strategy.
Nämä ovat tekijöitä, joilla voidaan nopeuttaa Lissabonin strategian toteuttamista.
English(HU) Mr President, numerous factors of equal importance guide the internal market.
(HU) Arvoisa puhemies, sisämarkkinoita ohjaavat monet yhtä tärkeät seikat.
EnglishIf anything, these so-called more recent factors deserve more, not less, attention.
Nämä niin sanotut uudemmat aiheet ansaitsevat nimenomaan enemmän huomiota.