「element」の英語-フィンランド語辞書

EN

「element」フィンランド語 翻訳

EN element
volume_up
{名詞}

1. 通常

element
The debate was also on governance, as a fundamental element in that regard.
Keskustelu koski myös hallintoa, joka on tässä suhteessa perustekijä.
The third new element is the lifting of banking secrecy.
Kolmas uusi perustekijä on pankkisalaisuuden poistaminen.
A second basic element to which numerous speakers referred concerns the role of the official veterinarian in abattoirs.
Toinen perustekijä, johon monet puhujat ovat viitanneet, koskee virkaeläinlääkäreiden tehtävää teurastamoissa.
element (同様に: fodder, ingredient)
volume_up
aines {名詞}
A vital element of ideological ferment has been introduced.
Elintärkeä ideologisen kuohunnan aines on esitelty.
The second comment is that we believe that the European cities are an essential element in the Union's cultural policy.
Toinen huomautus: mielestämme eurooppalaiset kaupungit ovat unionin poliittisen elämän olennainen aines.
Thirdly, there is Kosovo, which I visited only a few days ago, and where radical elements will gain in strength if we carry on letting President Rugova miss the mark with his policy of seeking peace.
Kolmanneksi puhun Kosovosta, jossa kävin vain pari päivää sitten ja jossa radikaali aines vahvistuu jatkossa, mikäli presidentti Rugova epäonnistuu rauhaan pyrkivissä toimissaan.
element (同様に: rationale, rudiments of something)
volume_up
perusteet {名詞}
Fifth element: adequate criteria for progress with reforms.
Viides tekijä: asianmukaiset perusteet uudistusten etenemisen arvioimiseksi.
That means that ecological issues and criteria, too, represent a key element in the prosperity of regions.
Se tarkoittaa, että myös ekologiset kysymykset ja perusteet ovat tärkeä osa alueiden vaurautta.
Let me briefly outline the main reasons for the reform and the central elements of the overall agreement reached.
Sallikaa minun esitellä lyhyesti uudistuksen tärkeimmät perusteet ja saavutetun yhteisratkaisun keskeiset rakenneosat.
element
In Chernobyl the cause was human error, while in Fukushima it was the natural elements.
Tšernobylin onnettomuuden syynä oli inhimillinen erehdys, kun taas Fukushimassa syynä olivat luonnonvoimat.
The natural elements consequently did extensive damage in the affected areas to both public and private infrastructure, as well as road and rail transport, while agriculture was also affected.
Luonnonvoimat aiheuttivat niistä kärsineillä alueilla laajoja tuhoja sekä julkiseen että yksityiseen infrastruktuuriin, tie- ja rautatieliikenteeseen ja maatalouteen.
element (同様に: rudiments of something)
volume_up
alkeet {名詞}
element

2. 歴史

element
volume_up
elementti {名詞}
These should be the ecological element, the economic element and the social element.
Siihen pitää sisältyä ekologinen elementti, taloudellinen elementti ja sosiaalinen elementti.
The Baccalaureate and European education is one element in our architecture.
EB-tutkinto ja eurooppalainen koulutus ovat yksi elementti unionimme rakenteessa.
All this adds up to another element in the structure of a modern organisation.
Sekin on eräs nykyaikaisen organisaationrakenteen elementti.

3. エレクトロニクス

element
volume_up
kenno {名詞}
element

4. 宗教: "us. The elements"

5. 科学

element
volume_up
alkuaine {名詞}
2:19 Phosphorus is a chemical element that is essential to life.
2:19 Fosfori on elämälle välttämätön kemiallinen alkuaine.
Because it is the most problematic chemical element.
Koska se on ongelmallisin kemiallinen alkuaine.
'Supplies' cannot run out; it is the most abundant element in the universe.
Vetyvarannot eivät voi loppua kesken, sillä vety on maailmankaikkeuden yleisin alkuaine.

"element"の類義語(英語):

element

フィンランド語での"element"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThey are, in a sense, the other element of the triptych which makes up democracy.
Ne ovat tietyssä mielessä yksi osa sitä triptyykkiä, josta demokratia muodostuu.
EnglishA second element: many billions of euros are invested in trans-European networks.
Toiseksi: Euroopan laajuisiin verkkoihin sijoitetaan useita miljardeja euroja.
EnglishA third element of the proposals is that the Seveso II Directive should be reviewed.
Ehdotusten kolmantena osana on niin kutsutun Seveso II -direktiivin muuttaminen.
EnglishWe must develop as well, and body scanners are only one element in this variety.
Meidänkin on kehityttävä, ja henkilöskannerit ovat siinä vain yksi osa-alue.
EnglishThis law is only one element in a series of worrying developments in Hungary.
Tämä laki on vain yksi monista huolestuttavista kehityssuuntauksista Unkarissa.
EnglishWell-functioning market surveillance is a very important element in the directive.
Moitteettomasti toimiva markkinavalvonta on tämän direktiivin hyvin merkittävä osa.
EnglishDespite the announcement of elections, this key element is still not in place.
Vaali-ilmoituksesta huolimatta tätä keskeistä vaatimusta ei ole vieläkään täytetty.
EnglishThe first element is therefore an integrated and interconnected energy market.
Ensimmäinen näkökohta on sen vuoksi yhdentyneet ja yhteenliitetyt energiamarkkinat.
EnglishIt is also an essential element of our enlargement policy in the Western Balkans.
Se on myös oleellinen osa Länsi-Balkania koskevaa laajentumispolitiikkaamme.
EnglishThe second element, Mr President, is even more significant from our point of view.
Toinen tekijä, arvoisa puhemies, on meidän kannaltamme vieläkin merkityksellisempi.
EnglishLively, pluralistic information is the fundamental element of democratic debate.
Elävä ja moniarvoinen tiedonvälitys on demokraattisen keskustelun perusta.
EnglishStability is a founding element of the pact that forms the basis of the euro.
Vakaus on peruselementti tässä sopimuksessa, joka muodostaa perustan eurolle.
EnglishRemoving Syria as a threat is a key element in achieving this strategic objective.
Jos Syyria ei enää ole uhka, tämä strateginen tavoite on helpompi saavuttaa.
EnglishOur ability to address this problem has to be an essential element in what we do.
Kykymme käsitellä tätä ongelmaa on oltava keskeisellä sijalla toimissamme.
EnglishThe Commission made this subject a key element of its mid-term review proposals.
Komissio on tehnyt asiasta ratkaisevan välitarkistusta koskevien ehdotustensa kannalta.
EnglishIncome is one element defining regional development, but it must not be the only one.
Tulotaso on yksi alueiden kehitystä määrittävä tekijä, mutta se ei saa olla ainut.
EnglishMany of you have referred to the idea of full employment as a fundamental element.
Monet teistä ovat viitanneet siihen, että täystyöllisyys on keskeinen asia.
EnglishDefining the new comitology rules is a key element of the legislative process.
Komiteamenettelyn uusien sääntöjen laatiminen on keskeinen osa lainsäädäntöprosessia.
EnglishSafeguarding the social and human element of EU decision making is paramount.
EU:n päätöksenteon sosiaalisen ja humaanin elementin turvaaminen on erittäin tärkeää.
EnglishObviously respect for human rights must be a key element of this new agreement.
Ihmisoikeuksien kunnioittamisen on tietenkin oltava keskeinen osa tätä uutta sopimusta.