「duty」の英語-フィンランド語辞書

EN

「duty」フィンランド語 翻訳

volume_up
duty {名詞}

EN duty
volume_up
{名詞}

duty (同様に: obligation, responsibility, biz)
It is now our duty, the duty of the European Union, to fulfil our promise.
Meidän velvollisuutemme, Euroopan unionin velvollisuus on nyt täyttää lupauksemme.
I believe that it is the duty of this Parliament to remove this ambiguity.
Minusta parlamentin velvollisuus on poistaa tällainen monitulkintaisuus.
It is accompanied by a duty to use this responsibility in everyone's best interest.
Siihen liittyy velvollisuus käyttää vastuuta kaikkien parhaan edun mukaan.
duty (同様に: business, commission, errand, exercise)
volume_up
tehtävä {名詞}
The duty of the public authorities is to guarantee the creation of open systems.
Viranomaisten tehtävä on silloin valvoa, että luodaan avoimia järjestelmiä.
Accordingly, it is society's duty to ensure civil rights are observed.
Vastaavasti on yhteiskunnan tehtävä huolehtia siitä, että nuo oikeudet toteutuvat.
   – Mr President, the primary duty of a parliament is to represent the people.
   – Arvoisa puhemies, parlamentin ensisijainen tehtävä on edustaa kansaa.
duty (同様に: tax, toll, imposition, taxation)
volume_up
vero {名詞}
Should it be paid in the country which has the highest duty or in the country which has the lowest duty?
Olisiko se maksettava maassa, jossa on korkein vero vai maassa, jossa on alhaisin vero?
This equates to a duty increase on half a litre of beer of just over 1 euro cent.
Tämä tarkoittaa, että vero puolesta litrasta olutta nousee hieman enemmän kuin yhden sentin.
Or could people even buy goods in a third country in the EU and pay the duty in the country which has the lowest duty?
Vai voiko tavaroita jopa ostaa jossain EU: hun kuuluvassa kolmannessa maassa ja maksaa vero siinä maassa, jossa vero on pienin?
duty (同様に: customs duty)
It is therefore incomprehensible why a customs duty of 6% should be levied on highly energy-intensive primary aluminium.
Siksi on käsittämätöntä, miksi primaarialumiinista, jonka valmistukseen käytetään runsaasti energiaa, pitäisi periä 6 prosentin tullimaksu.
This customs credit would be reimbursable, that is to say, it would be higher than the sum of the customs duty paid, for example by the ACP country.
Nämä tulliluotot hyvitettäisiin eli kyse olisi toisin sanoen suuremmasta summasta kuin esimerkiksi AKT-maan maksama tullimaksu.
In other words, the customs duty would give the exporter a drawing right on the importer's economy, which is a win-win situation for international trade.
Toisin sanoen tullimaksu antaisi maastaviejälle oikeuden hyvitykseen maahantuojamaassa, ja tämä olisi kansainvälisessä kaupassa tilanne, jossa molemmat voittaisivat.
duty (同様に: shift)
volume_up
työvuoro {名詞}
duty
duty
duty (同様に: official duty)
There is a duty on administrators to see themselves as servants of the public and not as protectors of the system.
Hallintovirkamiesten virkavelvollisuus on pitää itseään yleisön palvelijoina eikä järjestelmän puolustajina.

"duty"の類義語(英語):

duty

フィンランド語での"duty"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAs representatives of the citizens of Europe, we have a duty to our constituents.
Meillä on Euroopan kansalaisten edustajina velvoitteita kansalaisiamme kohtaan.
EnglishIt is our duty to intervene in that part of the world, just as it is in Syria.
Velvollisuutemme on toimia kyseisessä osassa maailmaa, aivan kuten Syyriassakin.
EnglishI am sorry that we do not agree on this point, but I have a duty to be sincere.
Olen pahoillani, että olemme asiasta eri mieltä, mutta minun on oltava rehellinen.
EnglishIt is important to say that it is the duty of both parties to protect civilians.
On tärkeää todeta, että molempien osapuolten tehtävänä on suojella siviilejä.
EnglishIt is their duty to ensure that 'undesirable persons' do not get into the EU.
Niiden on määrä huolehtia siitä, että "ei-toivotut henkilöt" eivät pääse EU:hun.
EnglishWe likewise owe a duty of solidarity in this area towards developing countries.
Myös meidän on tällä alalla osoitettava solidaarisuutta kehitysmaita kohtaan.
English   Current rules on excise duty are sometimes unclear and difficult to apply.
   Valmisteveroa koskevat nykysäännöt ovat joskus epäselviä ja vaikeita soveltaa.
EnglishTo come together to ensure that these rights be respected is our solemn duty.
Pyhä velvollisuutemme on yhdessä varmistaa, että näitä oikeuksia kunnioitetaan.
EnglishIt is a duty on the part of we law makers and a right owed to creditor companies.
Se on velvollisuutemme lainsäätäjinä ja olemme sen velkaa velkojayrityksille.
EnglishGreece has a duty to push ahead with major structural reforms and privatisations.
Kreikan on ajettava eteenpäin valtavia rakenneuudistuksia ja yksityistämisiä.
EnglishIn the current situation, you have a duty to take the initiative in this area.
Velvollisuutenne on nyt tässä tilanteessa käyttää aloiteoikeuttanne tässä asiassa.
EnglishFirstly, there is our duty of care for the health and protection of EU citizens.
Ensinnäkin velvollisuuttamme huolehtia EU: n kansalaisten terveydestä ja suojelusta.
EnglishIt is our duty to support these programmes both politically and financially.
Velvollisuutemme on tukea näitä ohjelmia sekä poliittisesti että taloudellisesti.
EnglishThe Commission is trying to do its duty by drawing attention to this programme.
Komissio pyrkii täyttämään velvollisuutensa kiinnittämällä huomiota tähän ohjelmaan.
EnglishWe are talking about our European heritage, which we have a duty to protect.
Kyse on eurooppalaisesta perinnöstämme, jonka suojeleminen on velvollisuutemme.
EnglishThey are demanded on the streets of Tunis and Cairo and it is our duty to listen.
Niitä vaaditaan Tunisin ja Kairon kaduilla, ja meidän velvollisuutemme on kuunnella.
EnglishI assume that the Commission will include this duty to report in the directive.
Oletan, että komissio sisällyttää tämän ilmoitusvelvollisuuden direktiiviin.
EnglishIt is our duty to ensure that every child enjoys a decent standard of living.
Velvollisuutemme on varmistaa, että jokaisen lapsen elintaso on kohtuullinen.
EnglishParliament has a duty to send a clear message to the Colombian authorities.
Parlamentin velvollisuutena on lähettää selkeä viesti Kolumbian viranomaisille.
EnglishThis is our duty, in order for us to protect the Mediterranean, which is our life.
Tämä on velvollisuutemme, jotta voimme suojella Välimerta, joka elinehtomme.

他の言葉