「decrease」の英語-フィンランド語辞書

EN

「decrease」フィンランド語 翻訳

EN

decrease {名詞}

volume_up
decrease (同様に: bill, calculation, check, count)
This decrease varies from Member State to Member State but we there is certainly a downtrend across the EU.
Tämä lasku vaihtelee jäsenvaltioista toiseen, mutta suuntaus koko EU:ssa on selvästi alaspäin.
This success has been demonstrated by a decrease in prices and an increase in services in the electronic communications field.
Menestyksen osoituksena ovat hintojen lasku ja sähköisen viestinnän palvelujen lisääntyminen.
On the other hand there are the problems caused by the decreasing birth rate; these problems have already existed for several years.
Toisaalta myös syntyvyyden lasku aiheuttaa ongelmia, jotka ovat jatkuneet jo useita vuosia.
decrease (同様に: decline, fall, fall off, fall-off)
In this respect, the significant decrease in infant mortality and the rise in the number of children attending school are encouraging signs.
Tässä yhteydessä lapsikuolleisuuden huomattava vähentyminen ja koulua käyvien lasten määrän lisääntyminen ovat rohkaisevia näkökohtia.
Supply may decrease because of the climate in North America (snow) and in Cairns Group countries (drought in Australia).
Tarjonnan vähentyminen johtuu ilmaston vaikutuksista Pohjois-Amerikassa (lumi) ja Cairns-ryhmän maissa (kuivuuden vaivaama Australia).
decrease (同様に: drop-off)

"decrease"の類義語(英語):

decrease

フィンランド語での"decrease"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThat is a huge decrease and comes on top of the reduction in the Structural Funds.
Vähennys on valtava, ja sen lisäksi leikkaukset kohdistuvat myös rakennerahastoihin.
EnglishHowever, far more important is that noise nuisance will decrease for our citizens.
Paljon tärkeämpää on kuitenkin se, että kansalaisiin kohdistuva meluhaitta pienenee.
EnglishHe hopes that once the results of his efforts are visible, the spreads will decrease.
Hän toivoo huhujen vähenevän, kun hänen toimiensa tulokset ovat nähtävissä.
EnglishMortgages increase as the price of property rises and decrease as it falls.
Asuntolainat lisääntyvät kiinteistöhintojen noustessa ja vähenevät hintojen laskiessa.
EnglishThis responsibility is likely to increase rather than decrease in the future.
Tämä vastuu tulee vastaisuudessa pikemminkin kasvamaan kuin pienenemään.
EnglishThe continuous decrease in import duties is supposed to promote economic prosperity.
Tuontitullien jatkuvan alentamisen tarkoituksena on edistää taloudellista hyvinvointia.
EnglishThe European Union will only have to decrease its emissions by 8 %, and Japan by 6 %.
Euroopan unionin on vähennettävä päästöjään ainoastaan 8 % ja Japanin 6 %.
EnglishThankfully, the death rate due to other infectious diseases should, meanwhile, decrease.
Onneksi muiden infektiotautien kuolleisuuslukujen uskotaan samanaikaisesti laskevan.
EnglishIncreased integration will increase the distance from the people, not decrease it.
Yhdentymisen vahvistaminen lisää eikä vähennä etäisyyttä kansalaisiin.
EnglishWe are, therefore, moving towards a decrease in aid and assistance to Afghanistan.
Afganistanille myönnettyä tukea ja apua vähennetään siten jatkuvasti.
EnglishClick the button that displays the time, increase or decrease it, and then click OK.
Napsauta painiketta, joka näyttää ajan, suurenna tai pienennä aikaa ja valitse sitten OK.
EnglishIn other words, smuggling will increase, not decrease, as the Commission maintains.
Salakuljetus siis lisääntyy eikä vähene, kuten komissiosta väitetään.
EnglishThis is a contradiction in terms, as the number of projects subject to funding would decrease.
Tähän sisältyy ristiriita, koska rahoitusta saavien hankkeiden lukumäärä laskisi.
EnglishSuch new provisions largely explain the decrease in asylum seekers.
Nämä uudet päätökset selittävät suurelta osin hakemusten määrän pienentymisen.
EnglishIn the last ten years we have seen a decrease in the rural population of Europe of 48 %.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme nähneet Euroopan maaseutuväestön vähenevän 48 %.
EnglishUnemployment will only decrease significantly if such measures are adopted.
Työttömyyden merkittävä aleneminen on mahdollista ainoastaan, jos otamme tällaisen suunnan.
EnglishFortunately, there is a steady decrease in discrimination in a large number of countries.
Onneksi syrjintä näyttää useissa maissa olevan jatkuvasti vähenemässä.
EnglishSomeone said: 'Naturally the taxes will not make the risks decrease.'
Joku täällä sanoi : "Veroilla ei luonnollisestikaan pienennetä riskiä."
EnglishThe biggest decrease has been in the number of farmers under the age of 35.
Alle 35-vuotiaiden viljelijöiden määrä on laskenut voimakkaimmin.
EnglishThe increased productivity yield per hour worked means there is a decrease in the number of jobs.
Tuotannon kasvu työtuntia kohden edellyttää työpaikkojen määrän vähentämistä.
他の言葉