「approximate」の英語-フィンランド語辞書

EN

「approximate」フィンランド語 翻訳

EN approximate
volume_up
{形容詞}

approximate
approximate
approximate (同様に: local, approximative)
However, the report clearly expresses principles governing a distribution that by its nature will be approximate in the final analysis.
Kuitenkin mietinnössä tuodaan selvästi julki ne periaatteet, jotka ohjaavat jakoa, josta tulee lopulta kuitenkin luonnostaan likimääräinen.
approximate (同様に: promiscuous, sketchy, summary)
Mr President, this is a summary of the outlook which is of course approximate, since I cannot anticipate what the Heads of State and Government are going to say.
Arvoisa puhemies, tämä on ennakoiva, luonnollisesti summittainen yhteenveto, sillä minä en voi päättää siitä, mitä valtioiden ja hallitusten päämiehet sanovat.
approximate

"approximate"の類義語(英語):

approximate

フィンランド語での"approximate"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe directive seeks to eliminate these problems and approximate the provisions on the subject.
Direktiivillä pyritään poistamaan nämä ongelmat ja lähentämään alan lainsäädäntöä.
EnglishThe framework decision does not approximate the age of sexual consent.
Puitepäätöksessä ei lähennetä seksuaalista itsemääräämisoikeutta koskevaa suojaikärajaa.
EnglishCertainly it is also important to approximate the Member States' different legislative systems.
On varmasti myös tärkeää lähentää yksittäisten jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.
EnglishIt seeks to approximate laws with common minimum penalties.
Sen on tarkoitus vastata lakeja, joihin sisältyvät yhteiset vähimmäisrangaistukset.
EnglishFurthermore, structural and cohesion policies approximate the levels of development in the Community.
Toisaalta rakenne- ja koheesiopolitiikoilla lähennetään kehitystasoja toisiinsa yhteisössä.
EnglishTo block all websites that you've already allowed to find your approximate location, click Clear sites.
Jos haluat estää jo sallimiasi sivustoja estämästä likimalkaista sijaintiasi, valitse Tyhjennä sivustot.
EnglishThe approximate cost is again ECU 1 million.
Arvioidut kustannukset ovat myös tässä tapauksessa 1 miljoonaa ecua.
EnglishWe need to remember that our objective is to approximate national arrangements on procedures.
Sillä on muistettava, että tavoitteena on itse asiassa lähentää toisiinsa turvapaikkamenettelyjä koskevia kansallisia säännöksiä.
EnglishWith the Amsterdam Treaty the European Union will have the possibility to approximate rules relating to prison conditions.
Euroopan unionilla on Amsterdamin sopimuksen myötä mahdollisuus lähentää vankilaoloja koskevia sääntöjä.
EnglishIt appears reasonable to approximate the rates of excise duty, but the process should be slow and be spread over many stages.
Valmisteveroasteita olisi perusteltua lähentää, mutta tämän prosessin pitäisi olla hidas ja monivaiheinen.
EnglishWhat is now given in Annex VIII, although improved by the Committee's amendment, is still too approximate in this regard.
Nyt, vaikkakin valiokunnan tarkistuksen parantamana, liitteen 8 maininta on tältä osin edelleen liian ylimalkainen.
EnglishOn the other hand, it is a known fact that the European Union has an approximate 55 % deficit in fish supplies for its market.
Toisaalta tiedämme Euroopan unionin olevan noin 55 prosentin vajeessa kalojen toimittamisessa markkinoillensa.
English(RO) An approximate 60 million European citizens, amounting to 15% of the EU's population, are at risk of poverty.
(RO) Arvoisa puhemies, noin 60 miljoonaa EU:n kansalaista eli noin 15 prosenttia EU:n väestöstä on vaarassa ajautua köyhyyteen.
EnglishThose figures are extremely approximate.
Nämä luvut ovat erittäin likimääräisiä.
EnglishThe Treaty of Lisbon provides for an opportunity to approximate the provisions of criminal laws and other legislation of the Member States.
Lissabonin sopimus tarjoaa mahdollisuuden lähentää jäsenvaltioiden rikoslakeja ja muuta lainsäädäntöä.
EnglishThe Union must make efforts to approximate criminal law and procedures on money laundering and the confiscation of goods.
Unionin on pyrittävä lähentämään rikosoikeutta sekä rahanpesua ja omaisuuden jäädyttämistä koskevia rangaistusmenettelyjä.
EnglishWe do not fix the duration of the plans: we set an objective and estimate the approximate time we will need to achieve it.
Suunnitelmien kestoa ei vahvisteta, vaan asetetaan tavoite ja arvioidaan, kuinka paljon aikaa sen saavuttamiseen tarvitaan.
EnglishIf EU prices approximate to those on the global market, there is far less reason to have a quota system than there was in 1984.
Jos EU:n hinnat lähestyvät maailmanmarkkinahintoja, kiintiöjärjestelmälle on paljon vähemmän perusteita kuin vuonna 1984.
EnglishIs the Council Presidency in possession of approximate estimates as to how many new jobs this will create in rural areas?
Onko neuvoston puheenjohtajavaltion käytössä summittaisia arvioita siitä, miten monia uusia työpaikkoja näin luodaan maaseutualueille?
EnglishBy the same token, the Community has no competence to adopt provisions whose efect is to approximate national criminal provisions.
Yhteisöllä ei myöskään ole toimivaltaa ottaa käyttöön säädöksiä, jotka johtavat siihen, että kansallisia rikossäädöksiä lähennetään.