「actor」の英語-フィンランド語辞書

EN

「actor」フィンランド語 翻訳

volume_up
actor {名詞}

EN actor
volume_up
{名詞}

actor (同様に: agent, operator)
volume_up
toimija {名詞}
Europe's ambition is to be a significant international actor.
Euroopan tavoitteena on olla merkittävä kansainvälinen toimija.
Parliament is an important actor on the international stage.
Euroopan parlamentti on tärkeä toimija kansainvälisesti.
The European Union is today a true actor on the world stage.
Euroopan unioni on nykyisin todellinen kansainvälinen toimija.
actor (同様に: author, demon, doer, factor)
volume_up
tekijä {名詞}
The European Union is now a military actor all over the world.
Euroopan unioni on nyt sotilaallinen tekijä, joka toimii kaikkialla maailmassa.
Russia remains an essential actor if we want to reach a sustainable, peaceful settlement on these conflicts.
Venäjä on edelleen tärkeä tekijä, jos haluamme saada aikaan kestävän, rauhaomaisen ratkaisun näihin konflikteihin.
Another factor is the participation of the European Union under the umbrella of other international actors.
Toinen tekijä on Euroopan unionin osallistuminen muiden kansainvälisten toimijoiden suojeluksessa.
actor (同様に: player)
I am not an actor, I want to work for the interests of Europe and its citizens.
En ole näyttelijä, haluan työskennellä unionin ja sen kansalaisten etujen hyväksi.
Nor did I want to be an actor, merely playing a role.
En myöskään halunnut olla näyttelijä, joka vain esittää tiettyä roolia.
2:50 Now that I've done that -- I'll explain it in a moment -- I must tell you that I am an actor.
2:50 Tämän tehtyäni minun täytyy kertoa teille, että olen näyttelijä.

"actor"の類義語(英語):

actor

フィンランド語での"actor"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAt the moment, the Union is not fulfilling its role properly as a global actor.
Tällä hetkellä unioni ei hoida kunnolla tehtäväänsä globaalina toimijana.
EnglishIt is important in strategic terms, and is also important as a regional actor.
Se on tärkeä strategisessa mielessä ja tärkeä myös alueellisena toimijana.
EnglishThese include an actor's name, director's name, or even a word that appears in the title.
Näitä ovat näyttelijän nimi, ohjaajan nimi tai jopa nimikkeessä esiintyvä sana.
EnglishAs for the outside world, Europe should establish itself as a strong global actor.
Ulkopuolisen maailman osalta Euroopan pitäisi vahvistaa asemaansa vahvana globaalina toimijana.
EnglishAcknowledging civil society as an actor in the partnership is a major step forward.
Kansalaisyhteiskunnan tunnustaminen kumppaniksi on suuri uudistus.
EnglishThe EU has an ethical obligation to remain the leading actor on global sustainability.
EU:lla on eettinen velvollisuus pysyä maailmanlaajuisen kestävän kehityksen edelläkävijänä.
EnglishProjects are also being run in support of non-state actor activities.
Käynnissä on myös hankkeita valtiosta riippumattomien toimijoiden toimien tukemiseksi.
EnglishFinally, we must turn towards a central actor in this part of the world.
Lopuksi on käännyttävä tämän maailmankolkan keskeisen toimijan puoleen.
EnglishFurthermore, Europe will affirm its role as a political actor on the international stage.
Lisäksi Eurooppa varmistaa asemansa poliittisena toimijana kansainvälisellä näyttämöllä.
EnglishI have proposed local partnerships which are open to many different types of actor.
Olen ehdottanut paikallisia kumppanuusjärjestelyjä, jotka ovat avoimia monille eri toimijoille.
EnglishThe US remains an indispensable and crucial actor in the Middle East.
Yhdysvalloilla on edelleen välttämätön ja keskeinen tehtävä Lähi-idässä.
EnglishThe enlarged Union will be a stronger and more influential actor on the world's stage.
Suurempi Eurooppa on maailmanlaajuisella areenalla vahvemmassa ja kunnioitettavammassa asemassa.
EnglishThe EU as a global actor: its role in multilateral organisations (
EU maailmanlaajuisena toimijana: sen rooli monenvälisissä järjestöissä (
EnglishThe decision marks out Europe as a single, coherent and powerful actor in the world economy.
Päätös tekee Euroopasta yhtenäisen, yksimielisen ja voimakkaan toimijan maailmantaloudessa.
EnglishIt has to be the main actor in a different form of globalisation.
Sen on oltava pääosassa globalisaation erilaisia muotoja kehitettäessä.
EnglishWe cannot support the proposal’s overarching aim of strengthening the EU as an international actor.
Emme voi kannattaa ehdotuksen kattavaa tavoitetta lujittaa EU:ta kansainvälisenä toimijana.
EnglishIndeed, the EU must enhance its role as a global actor and act as a global decision maker.
EU:n onkin vahvistettava asemaansa maailmanlaajuisena toimijana ja toimittava globaalina päätöksentekijänä.
EnglishThese include an actor's name, the director's name, or even a word that appears in the title.
Näitä avainsanoja ovat näyttelijän nimi, ohjaajan nimi tai jopa ohjelman tai elokuvan nimessä oleva sana.
EnglishWe have weakening growth in Asia and no identifiable actor who could take over as a driving force.
Aasian kasvu heikkenee, eikä ole tiedossa, mikä taho voisi olla seuraavaksi liikkeelle paneva voima.
EnglishAll these activities make Iran, from our point of view, a troublesome and difficult actor in the Middle East.
Kaikki tämä toiminta tekee Iranista meidän kannaltamme hankalan ja vaikean toimijan Lähi-idässä.