EN watch
volume_up
{名詞}

watch (同様に: attention, guard, vigilance)
volume_up
vigyázat {名詞}
Vigyázat! szólt Lyra.
De vigyázat.
watch (同様に: charge, control, custody, oversight)
watch (同様に: custodian, guard, guardian, keeper)
volume_up
őr {名詞}
One of the Elves on Watch appeared, wraithlike, out of the mist, then disappeared into it again.
A homályból fölmerült az egyik elf őr, mint egy szellem, majd ismét eltűnt.
The watch officer shook his head, chuckling, and sat down across from Mirt.
Az őr kuncogva rázogatni kezdte a fejét, és lehuppant Mirttel szemben.
Of course the Watch, a sleepy soldier hollering down from above, wanted to know who I was.
Persze az őr, egy álmos katona, aki a fal tetejéről huhogott le, tudni akarta, ki vagyok.
watch (同様に: guard, picket, post, sentinel)
volume_up
őrszem {名詞}
A vigilant watch-eye floated silently in the soft gloom of the bed-canopy.
Egy éber őrszem lebegett némán a hálószoba félhomályában.
Dozens of robot observer eyes hovered overhead, keeping watch over the military base.
Tucatnyi robot őrszem lebegett odafent a bázist vigyázva.
Három őrszem, nyolc óránként váltsák egymást.
watch (同様に: guard, ward, watchpost)
volume_up
őrség {名詞}
There was a shout from up the street and the flash and flicker of Watch torches turning.
Kiáltások harsantak az utcából, és az őrség fáklyáinak fénye villant.
A son of Tomad Sengar had failed in his duties on night watch.
Tomad Szengár egyik fia nem teljesítette kötelességét éjszakai őrség közben.
A scattering of Black Watch burst through to intercept them, pikes lowered.
A Fekete Õrség maroknyi dárdása futva próbálta útjukat állni.
watch (同様に: lookout)
Disciples of the watch, there must be no delay.
Õrködés tanítványai, nem késlekedhettek.
Cale didn't bother to wake Riven for his watch.
Cale nem ébresztette fel Rivent, amikor rákerült az őrködés sora.
Az őrködés elég unalmas foglalatosság tud lenni.
watch (同様に: midwatch)
watch (同様に: monitoring, observation, sighting)
Although police departments kept watch on many of them for years to come.
A rendőrség különböző egységei még sokáig megfigyelés alatt tartották őket.
Real security, security checks, security watch, security clearance.
Valódi biztonság, biztonsági ellenőrzések, biztonsági megfigyelés, biztonsági átvilágítás.
He could watch the activities on Earth by means of a viewer on the dash panel of his ship.
A megfigyelés eszköze egy nézőké volt űrhajójának műszerfalán.
watch (同様に: ticker)
volume_up
zsebóra {名詞}
Merrick, the gold pocket watch is yours now.
Merrick, az arany zsebóra most a tied.
watch (同様に: vigil)
watch (同様に: wake, wakefulness)
He found himself understanding the wearisomeness of this life, where every path was an improvisation and a considerable part of one's waking life was spent watching one's feet.
Hirtelen megértette, milyen fárasztó ez az élet, amelyben minden út egy-egy rögtönzés, s az ébrenlét jelentős részét azzal kell töltenie az embernek, hogy a lépteire ügyeljen.
watch
The Duma building, the White House, had fallen to the security firm mercenaries with hardly a struggle, since it was occupied only by a few caretakers and night watch-men.
A Fehér Ház", a duma épülete gyakorlatilag ellenállás nélkül került a őrző-védő" cégek zsoldosainak kezére, mivel az épületben csak néhány gondnok és éjjeliőr tartózkodott.
watch
watch (同様に: wristwatch, wristlet watch)
volume_up
karóra {名詞}
When he held out his hand, Saul noticed his multibuttoned digital watch.
Amikor kezet nyújtott, Saul figyelmét sokgombos digitális karóra ragadta meg.
A neatly folded white handkerchief, a small clear plastic bag, a signet ring, and a watch.
Egy takarosan összehajtogatott fehér zsebkendő, egy kis műanyag tasak, egy karikagyűrű és egy karóra.
I was wearing the watch you see on my wrist right now.
Válasz: Az a karóra volt rajtam, amit most is a kezemen lát.
watch
watch
watch
watch
volume_up
toronyőr {名詞}
watch
volume_up
tűzőr {名詞}

ハンガリー語での"watch"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishCaladnei, please just watch and listen and pretend ye're not here for a bit, eh?
- Caladnei, most csak hallgass, és figyelj, és tégy úgy, mintha itt sem lennél.
EnglishI can't promise guardian angels, but there are forces that can watch out for you.
Nem ígérhetek őrangyalokat, de lesznek olyan erők, amelyek odafigyelnek magukra.
EnglishThe other boys, I couldn't quite distinguish, but these two were easy to watch.
A többi fiú kissé összemosódott előttem, de ezt a kettőt könnyű volt felismernem.
EnglishBut we can watch the slick from the Nimrod, said the group captain from the RAF.
De figyelhetjük az olajfoltot a Nimródról mondta a Királyi Légierőő kapitánya.
EnglishIt would be spotted by the deck watch, and of course the ship has a radar scanner.
A fedélzeti őőrség kiszúrná, és természetesen a hajónak van pásztázó radarja is.
EnglishDo they watch, judging me, as I betray my old and trusting husband with Accolon?
Figyelik és elítélik, ahogyan megcsalom öreg és bennem bízó uramat Accolonnal?
EnglishThey went over to the west side of the park, where they could watch Walnut Street.
Átmentek a park nyugati oldalára, ahonnan szemmel tarthatták a Walnut Streetet.
EnglishOr should she go on to the bathing beach to watch the bathers and the children?
Vagy menjen el egészen a strandig, és nézegesse a fürdőzőket meg a gyerekeket?
EnglishIt had come from outside his room, from the hall where Dardan and Rhoe stood watch.
Kintről hallatszott, a folyosóról, ahol Dardan és Rhoe őrködött a szobája előtt.
EnglishIndeed the thing liked to watch such goings-on-with lovers, whores, mistresses.
Állítsátok a hegedűsöket az ajtó elé, és olyan lábat hozzatok, amely tud táncolni.
EnglishSelf-abuse, Chavez said, checking his watch and reaching for his radio microphone.
- Önkínzók - mondta Chávez, órájára nézett, majd rádiója mikrofonja után nyúlt.
EnglishIt was level land: not ankle-breaking country, though he had to watch his footing.
Sík terepen haladt: nem bokaficamító terep, de azért figyelnie kellett, hova lép.
EnglishWe watch a comedy with few laughs while sitting in our same positions on the bed.
Szokásos helyünkön ülünk az ágyon, és egy gyenge vígjátékot nézünk a tévében.
EnglishI will watch my poor Carna devour you from sole to scalp, and take pleasure in it.
Tétlenül fogom végignézni, ahogy szegény kis Carnám szőröstül-bőröstül felfal.
EnglishHe grinned and tucked the folded dollar neatly into the watch pocket of his pants.
Vigyorgott, és az összehajtott dollárt gondosan bedugta a nadrágja órazsebébe.
EnglishHe paused for a second, looked at his watch, then offered them a pleasant smile.
Egy másodpercre elhallgatott, órájára nézett, majd nyájasan a társaságra mosolygott.
EnglishHe turned on the lamp beside the bed and picked up the pocket watch on the bedtable.
Felkapcsolta az ágy melletti lámpát, és elvette zsebóráját az éjjeliszekrényről.
EnglishYou use me as your instrument in this awful hell of war... to watch over them.
Haszálj engem eszközödnek ebben a rettenetes háborúban... hogy gondjukat viseljem.
EnglishFrom the land side it was mainly wall with watch towers and firing slits in plenty.
A szárazföld felől majdnem csupasz fal volt őrtornyokkal és rengeteg lőréssel.
EnglishDAWN Gee, Bill, do you think Jeffie's old enough to watch something like that?
DAWN De Bill, gondolod, hogy Jeff elég nagy ahhoz, hogy egy ilyen filmet megnézzen?