EN premise
volume_up
{名詞}

premise (同様に: datum)
volume_up
premissza {名詞}
premise
premise
The basic premise, erroneous though it is, perpetuates the myth that employment is a demand-led, employer-governed phenomenon.
A kiinduló előfeltevés, bármily hibás legyen is, abban a mítoszban gyökerezik, hogy a foglalkoztatás egy kereslet által vezérelt, munkáltató által irányított jelenség.

"premise"の類義語(英語):

premise

ハンガリー語での"premise"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishSo, the premise in the studio was, there are no boundaries, there is no fear.
Úgyhogy a stúdió premisszája az volt, hogy nincsenek határok, így félelem sincs.
EnglishHowever, the report rests upon a premise which has not been thought through.
A jelentés azonban egy olyan előfeltevésen nyugszik, amelyet nem gondoltak át alaposan.
EnglishThe premise is that freedom of religion must apply to all religions.
Előfeltétel, hogy a vallásszabadságot valamennyi vallás esetében érvényesíteni kell.
English- (SK) We are starting from a false premise, as if we wanted to treat Russia as an enemy.
- (SK) Téves a kiindulási pont, ha Oroszországra ellenségként tekintünk.
EnglishThis is an important premise in that it allows for an equitable sharing of the burdens.
Ez egy fontos elv abban a vonatkozásban, hogy lehetővé teszi a terhek igazságos elosztását.
EnglishAll this should be understood under the premise that I mentioned at the beginning of my speech.
Mindezt meg kell értenünk azzal együtt, amit a felszólalásom elején mondtam.
EnglishBecause first of all, there's this false premise that such a thing as complete science exists.
Mert először is van az a tévhit, hogy létezik véglegesen bizonyított tudományos tétel.
EnglishYou have presented me with a premise for which I cannot craft a proof.
Olyan előfeltételt adtatok meg, amelyet nem tudtam bebizonyítani.
EnglishSort of a founding premise that what one is to eat is actually sustaining at its most basic level.
Szeretném, ha egyszer előfordulna, hogy amit eszem, az legalább alapvető szinten tápláló.
EnglishIt will also make energy efficiency a premise of our external relations.
Ezenkívül ez a külpolitika az energiahatékonyságot a külkapcsolataink kiindulópontjává fogja tenni.
EnglishWell it starts from a very basic premise: of course, there's no God.
Egy nagyon egyszerű feltételen alapul: Persze, hogy nincs Isten.
EnglishAs a result, we must absolutely guarantee this premise.
Ennek eredményeként abszolút mértékben garantálnunk kell ezt az előfeltételt.
EnglishThus, the premise of companionship was flawed, and Trull could not delude himself into believing otherwise.
Együttlétük rabságra épült, és Trull ettől sehogy sem tudott elvonatkoztatni.
EnglishIt is under this premise that I would also like to view the European Strategy for the Danube Region.
Ennek előrebocsátásával szeretném vizsgálni a Duna-régióra vonatkozó európai stratégiát is.
EnglishDoesn't the whole premise of your grand Plan depend upon secrecy?
Úgy tudtam, a nagyapja tervének sikere a titoktartáson múlik.
EnglishThe Commission's Communication was a very good premise and the Parliament added useful specifications.
A Bizottság közleménye nagyon jó bevezetés volt, és a parlamentnek hasznos észrevételei voltak.
EnglishBut I have to stand back and question the premise.
Vissza kell azonban lépnem és meg kell kérdőjeleznem a feltevést.
EnglishBased on this premise, the rapporteur gives some examples:
E feltevés alapján az előadó felsorol néhány példát:
EnglishThe basic premise was of course shared by us all.
Az alapfeltevéssel természetesen mindannyian egyetértettünk.
EnglishThat was on the premise of a proposal under Rule 171, from Mr Schulz, that the House be suspended.
A Parlament ülésének felfüggesztésére a 171. cikk szerinti, Schulz úrtól származó javaslatból kiindulva került sor.