「pragmatic」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「pragmatic」ハンガリー語 翻訳

EN pragmatic
volume_up
{形容詞}

pragmatic (同様に: pragmatical)
Feasible solutions should therefore be pursued in a pragmatic manner.
Ezért megvalósítható megoldásokat kell keresni, pragmatikus módszerekkel.
Consequently, the European Commission has adopted a pragmatic policy approach.
Az Európai Bizottság ennélfogva pragmatikus politikai megközelítéshez folyamodott.
It is a pragmatic approach, even if we are strongly criticised for it.
Pragmatikus megközelítés, noha élesen bírálnak bennünket miatta.
I welcome the pragmatic approach which has characterised these early contacts.
Üdvözlöm az ezekre a korai kapcsolatfelvételekre jellemző gyakorlati megközelítést.
Nevertheless, a pragmatic approach, based upon the needs of the citizens, is also required.
Mindazonáltal, a polgárok igényein alapuló gyakorlati megközelítésre is szükség van.
We must find a pragmatic solution that is adapted to each case.
Találnunk kell egy gyakorlati megoldást, amely valamennyi esetre alkalmazható.
pragmatic (同様に: bumptious, bustling, fussy, officious)
pragmatic (同様に: dogmatic, pragmatical)
The security of supply, the fight against climate change, the regulation of markets: all of these objectives should be pursued with a pragmatic, not dogmatic, approach.
Az ellátás biztonsága, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a piacok szabályozása: mindezen célkitűzéseket pragmatikus és nem dogmatikus megközelítéssel kell folytatni.
pragmatic
pragmatic

"pragmatic"の類義語(英語):

pragmatic

ハンガリー語での"pragmatic"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishI believe it is important that we are pragmatic when it comes to the various means.
Fontosnak tartom, hogy pragmatikusak legyünk a különböző eszközök tekintetében.
EnglishA more pragmatic approach in international negotiations would be a start.
A nemzetközi tárgyalások pragmatikusabb megközelítése lehetne a kiindulópont.
EnglishLook at what China did in terms of being pragmatic regarding the issue of Hong Kong.
Gondolkodjanak el azon, hogy milyen pragmatizmust is tanúsított Kína Hongkong ügyében!
EnglishThis is really a temporary problem and there could be a pragmatic solution.
Valóban ideiglenes problémáról van szó, és van rá gyakorlatias megoldás.
EnglishI believe that at times, we have to be pragmatic in order to overcome the difficulty.
Úgy gondolom, hogy időnként muszáj pragmatikusnak lenni a nehézségek megoldása érdekében.
EnglishWe have to be pragmatic and realistic and pursue a results-oriented policy.
Következetesnek és realistának kell lennünk, és eredményközpontú politikát kell folytatnunk.
English'The Pandions are a more pragmatic order than the Cyrinics, Bevier.
A pandion rend sokkal inkább világi beállítottságú, mint a cyrinic, Bevier.
EnglishI am appealing to the Commission to assist in a pragmatic and urgent manner.
Arra kérem a Bizottságot, hogy sürgősen találjon valamilyen ésszerű megoldást erre a helyzetre.
EnglishI believe, however, that we ought to be pragmatic, and avoid succumbing to hypocrisy.
Úgy vélem azonban, hogy pragmatikusnak kell lennünk, és nem szabad a képmutatást választanunk.
EnglishIt explains in a most pragmatic way how to work with the stakeholders in each state.
A legpragmatikusabban azt taglalja, hogyan kell együtt dolgozni az érintettekkel minden államban.
EnglishHis tone was not unlike Rowan's, low-key, entirely pragmatic.
Hangjának gyakorlatias közönye nem nélkülözött minden hasonlóságot a feleségéével.
EnglishA pragmatic Flick had long since dismissed the whole business as either foolishness or a bad joke.
A gyakorlatias Flick rég elintézte az egészet azzal, hogy bolondság vagy rossz tréfa.
EnglishParliament has taken a more pragmatic and balanced view.
A Parlament egy pragmatikusabb és kiegyensúlyozottabb véleményt fogalmazott meg.
EnglishThis is a pragmatic and efficient way to mainstream transparency into all our policies.
Ez gyakorlatias és hatékony módja annak, hogy minden politikánkban érvényesüljön az átláthatóság.
EnglishThe Commission will certainly look at that with a constructive, pragmatic and open mind.
A Bizottság mindenképpen megvizsgálja ezeket, konstruktív, gyakorlatias és nyitott hozzáállással.
EnglishChina was able to be pragmatic in resolving the issue of Hong Kong.
Kína pedig pragmatikusnak bizonyult Hongkong gondjainak kezelésében.
EnglishWe must be flexible and pragmatic, but within the framework of the World Trade Organization.
Rugalmasnak és gyakorlatiasnak kell lennünk, de a Világkereskedelmi Szervezet keretein belül.
EnglishI think that we need a swift but very pragmatic solution here.
Úgy vélem, hogy itt gyors és nagyon gyakorlatias megoldásra van szükség.
EnglishWhen negotiating this text, we wanted to take an ambitious yet pragmatic approach.
A szövegre irányuló tárgyalások során nagyra törő, de egyúttal gyakorlatias megközelítést akartunk választani.
EnglishConcentration defined by a structure which was in turn assembled under strict laws of pragmatic necessity.
Az összpontosítás a szükségszerűségek szigorú törvényei alapján alakul.